لیست اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۱۲۶۳۶
 رئیس پژوهشکده : نیره دلیر
کارشناس مسئول : لیدا ملکی راسته کناری  
مسئول دفتر :  مینو محسنی  
گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران  
عضو هیأت علمی سید محمد رحیم ربانی زاده
عضو هیأت علمی الهام ملک زاده
عضو هیأت علمی مهسا ویسی
عضو هیأت علمی صفورا برومند
گروه پژوهشی تاریخ سیاسی  

عضو هیأت علمی عبدالرحمن حسنی فر

عضو هیأت علمی علی سالاری شادی  
عضو هیأت علمی نیره دلیر

گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران

 
عضو هیأت علمی علیرضا ملایی توانی
عضو هیأت علمی محمد امیر احمد زاده
عضو هیأت علمی پروین ترکمنی آذر

 

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۱