دکتر پروین ترکمنی آذر

تعداد بازدید:۹۷۶۹

  رزومه در سیماپ    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها   
 
    

 

مشخصات فردی

 

نام
نام خانوادگی ترکمنی آذر
سمت عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده تاریخ
مرتبه استاد پژوهشی
پست الکترونیک ptorkamanyazar@yahoo.com , ptorkamanyazar@gmail.com , torkamany@ihcs.ac.ir

موفقیت های علمی

 • انتخاب پایان نامه دوره دکتری«تحولات سیاسی، اجتماعی اهل تشیع اثنی عشری در ایران» به عنوان پژوهش برتر سال از طرف دبیرخانه دین پژوهان کشور و دریافت لوح تقدیر با امضای ریاست جمهور وقت ۱۳۸۱
 • دانشجوی ممتاز دوره دکتری، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۰

سوابق شغلی و اجرایی

 • مدیر گروه تاریخ، سازمان مطالعه و تدوین کتابهای دانشگاهی (سمت)۱۳۷۴-۱۳۸۲
 • رئیس بخش تاریخ ایران دوره اسلامی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه ، آذر۱۳۸۲ تا کنون
 • معاون پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه، اسفند ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴
 • رییس پژوهشکده تاریخ از۱۳۸۴/۹/۱ تا ۹۰/۸/۳۰
 • دبیر هیأت ممیزه تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ تاکنون
 • عضو هیأت ممیزه ۱۳۸۶ لغایت مهر ۱۳۸۸
 • عضو هیأت ممیزه بهمن ۱۳۹۲ تاکنون
 • رئیس کمیسیون علوم اجتماعی( هیأت ممیزه) اردیبهشت ۹۳ تاکنون

سوابق پژوهشی

کتاب

 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان، تهران: سمت، چاپ اول۱۳۷۸، چاپ پنجم۱۳۸۹
 • کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ ایران دوره اسلامی، تهران، سمت، چاپ اول۱۳۷۸، چاپ دوم ۱۳۸۵
 • تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران (از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت صفویه)قم، مؤسسه شیعه شناسی، ۱۳۸۳، چاپ چهارم (با تجدید نظر)، ۱۳۹۰
 • دیلمیان در گستره تاریخ ایران، تهران، سمت، چاپ اول۱۳۸۴، چاپ سوم۱۳۸۹
 • طبری، مورخ طبرستانی، حوزه هنری استان مازندران، رسانش نوین، ۱۳۹۱
 • چاپ دیجیتالی کتاب تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران( از آغاز دوره اسلامی تا تشکیل حکومت صفویه)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۵۰/۴۹۴۹۰/۱-۱۳۹۲/۴/۲۷
 • تاریخ نگاری در ایران( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، ۱۳۹۲، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ترجمه

 • فراهم کردن مقدمات نهضت عباسیان، تالیف م. ا. شابان، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۶

تجدیدچاپ( همراه با تجدید نظر)

 • تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران (از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت صفویه) قم، مؤسسه شیعه شناسی،چاپ چهارم (با تجدید نظر)، ۱۳۹۰.

طرحهای پژوهشی

 • همکاری با طرح پژوهشی اعلام تاریخی ایران (قسمت صفاریان) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۱۳۷۸
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی فرهنگ اعلام (شخصیتها واماکن) و اصطلاح های تاریخ ایران دوره اسلامی، مصوب جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی، مورخ ۸۴/۵/۱۹ در دست تدوین
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی "فرهنگ اعلام و اصطلاح‌های تاریخ ایران دوره اسلامی" پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشکده تاریخ، شروع طرح ۸۴/۵/۱۹
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی تاریخ نگاری در ایران دوره اسلامی (از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه، پایان یافته
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی« درآمدی بر تاریخ نگری در ایران دوره اسلامی( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)»، مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه ،پایان یافته.
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی تاریخ نگاری و تاریخ نگری مورخان ایرانی ( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، فاز: یک تاریخهای عمومی» مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه ،پایان یافته
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی تاریخ نگاری و تاریخ نگری مورخان ایرانی ( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، فاز دو: تاریخهای ادواری» مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه، در حال اجرا

مقالات

در مجلات ISI

 • “ Manifestation of Comprehension of Theology in Historiography of Iraians (۳rd to ۶th Hijri centuries)”, Jokull Journal, Volume. ۶۳, Issue. ۱۱ of Jokull journal (ISSN: ۰۴۴۹-۰۵۷۶).
 • “Reflections on theIranan conventional wisdom historiography ۳-۶ centuryHijri”, researcher( ISSN: ۱۵۵۳-۹۸۶۵),marssland press New York, USA,accept Sep ۷, ۲۰۱۳

در مجلات علمی، پژوهشی

 • موقعیت اهل تشیع در دوره ایلخانان، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پائیز۱۳۸۰، شماره۳۱
 • موقعیت اهل تشیع در ایران دوره اموی، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، زمستان ۱۳۸۰، شماره ۳۲
 • رشید الدین فضل الله همدانی و جامع التواریخ، مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تابستان ۱۳۸۱، شماره۳۴
 • مذهب دیلمیان در دوره اسلامی، مجله علمی، پژوهشی فرهنگ ویژه تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی شهریور ۱۳۸۴، شماره۵۶
 • عرب تباران خراسان و نقش‌آنان در سقوط امویان، مجله علمی-پژوهشی فرهنگ (ویژه تاریخ) پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۵، شماره۶۰
 • تحلیلی بر قراردادهای مسلمانان با ایرانیان در دوره فتوحات، مجله علمی-پژوهشی فرهنگ (ویژه تاریخ، سال ۲۱، ش۴، پیاپی۶۸، زمستان۱۳۸۷
 • تاملی بر آداب ملوک و قاعده ملکداری در نگاه افضل الدین کرمان، مجله علمی، پژوهشی فرهنگ (ویژه تاریخ)، شماره ۷۰، تابستان۸۸
 • نگاه مولف تاریخ شاهی به زن، شاه، مجله علمی، پژوهشی پژوهش زنان، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دوره ۱، شماره ۲، زمستان۸۸
 • سلجوقیان: اختلافات مذهبی، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی (ویژه نامه تاریخ)، دانشگاه شهید بهشتی، ش۵۱، ۱۳۸۵
 • تجلی فرهنگ انتظار در قیامهای دو قرن اول هجری در ایران، مجله علمی، پژوهشی شیعه شناسی، شماره ۳۳ ، بهار ۱۳۹۰
 • تعامل حیات فکری و سیاسی در دوره امویان، مجله علمی، پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی، سال پنجم، شماره دهم، زمستان ۱۳۸۸
 • نقش هوشمندی و تدبیر سیاسی حکومتگران در ایجاد امنیت و توسعه جامعه، مجله علمی، پژوهشی جستارهای تاریخی، دوره اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۹
 • جایگاه خلیفه و فرمانروایان ایرانی در تاریخ¬نوشتههای ایرانیان: (از آغاز دورۀ اسلامی تا سقوط خلافت عباسی)، مجله علمی- پژوهشی جستارهای تاریخی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
 • تفکر غالب بر تاریخ نگاری دوره سلجوقیان( کلام اشعری و حکمت عملی)، پژوهشنامه تمدن اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده معارف، گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش۲، بهار و تابستان۱۳۹۰( چاپ۹۲/۷/۲۰)
 • بازیابی فرهنگ متعارف ایرانی در تاریخ نگاری ابن بلخی: حکمت عملی و فرهنگ شعوبیه، تاریخ نگری و تاریخ نگاری، دانشگاه الزهرا، سال۲۲، ش۹، پیاپی۹۲، بهار و تابستان۱۳۹۱
 • نقش موثر علمای دین در ساختار حکومت سامانی، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی،تابستان۱۳۹۲، سال چهارم، ش۱۱، صص۷-۲۰ ( همراه با خانم فاطمه محمودی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد)
 • منصب وزارت( با تاکید بر گزیده ای از متون سیرالملوک و شریعت نامه)، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، زمستان۱۳۹۱ ، سال۳، ش۹، صص۱۳۹-۱۵۴ ( همراه با داود حقی دانالو، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد)
 • تأملی بر حضور و دوام حکومت ایلخانان در ایران( با تاکید بر مقابله سیاسی فرق اسلامی)، پژوهشنامه تاریخ اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، تابستان ۱۳۹۲، ش۱۰
 • بررسی تطبیقی تاریخ نگری و تاریخ نگاری نیشابوری و راوندی»، جستارهای تاریخی، بهار و تابستان ۱۳۹۳، شماره۹( همراه با شهناز جنگجو، دانشجوی دکتری تاریخ)
 • « بررسی تطبیقی تاریخ نگری و تاریخ نگاری نیشابوری و راوندی»، جستارهای تاریخی، بهار و تابستان ۱۳۹۳، شماره۹( همراه با شهناز جنگجو، دانشجوی دکتری تاریخ)
 • بنیان نظری الگوی پیشرفت ایرانیان( تاملی بر تاریخ نوشته های قرن سوم تا ششم هجری)، سیاست متعالیه، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال سوم، شماره ۸، بهار ۱۳۹۴، صص۸۳-۱۰۰

مقالات علمی ترویجی

 • فعالیت سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران، فصلنامه شیعه شناسی، قم، موسسه شیعه شناسی، سال سوم، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۴
 • زنان قدرتمند شیعه مذهب در ایران (سیده خاتون، ترکان خاتون، جان بیگم خاتون) فصلنامه تخصصی بانوان شیعه، قم، مؤسسه شیعه شناسی، ش۶و۷، ۱۳۸۴- ۱۳۸۵
 • آل بویه، عباسیان و تشیع، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام، قم، موسسه باقرالعلوم، ش۲۵، ۱۳۸۵
 • مراکز علمی در دوره ایلخانی، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام، دانشگاه باقر العلوم، ش۲۹، ۱۳۸۶
 • تحول تاریخ نگاری و تاریخ نگری در ایران اوایل عهد صفوی: مورد قاضی احمد غفاری قزوینی، فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی، دانشگاه فردوسی مشهد، ش۱۵، ۱۳۸۶
 • « چگونگی تشکیل خلافت عباسیان»، پگاه حوزه، ۱۳۹۱، ش۴

همایش ها

 • تصویر و تصور بیگانگان از حجاب (بر اساس سفرنامه ها) سمینار حجاب، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، ۱۳۷۴، سخنرانی، چاپ در مجموعه مقالات و تقدیر نامه
 • عزاداری، میتینگ و فریادی برای مکتب سید الشهداء، دومین سمینار بررسی ابعاد زندگانی امام حسین (ع) تهران دانشگاه امام حسین، پژوهشکده علوم انسانی، چاپ در مجموعه مقالات برگزیده، ۱۳۷۴
 • شیعیان گیلان و خاندان صفویه، همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین، دانشگاه تبریز، مهر ۱۳۸۳، سخنرانی، چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • گفتمان سیاسی، مذهبی در ایران دوره ایلخانی، کنگره طرح احیای ربع رشیدی، دانشگاه تبریز، اردبیهشت ۱۳۸۴، سخنرانی، چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • آل بویه و تاثیر گذاری آن بر جامعه ایران و اسلام، همایش دیلمان شناسی، رشت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، مرداد ۱۳۸، سخنرانی و چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • خدمات فرهنگی ترکان خاتون، همایش قبه سبز، دانشگاه با هنر کرمان، اردیبهشت  ۱۳۸۵سخنرانی و چاپ خلاصه مقاله
 • زنان دربار عباسی (از آغاز تا خلافت هارون الرشید)، سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام، یزد، آبان ۱۳۸۶
 • « نشانه هایی از بازخوانی و تفضیل عنصر ایرانی در تاریخ نگاری ابن بلخی، همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان،تهران، مرکزاسناد و کتابخانه ملی، آبان ۱۳۹۱، سخنرانی و چاپ خلاصه مقاله
 • اخلاق ملکداری در نزد ایرانیان ، همایش بین المللی اخلاق و ادیان،،۹و۱۰ اسفند۱۳۹۱، قم، چاپ خلاصه مقاله و مقاله کامل
 • جان بیگم خاتون: زن شیعه مذهب عرصه سیاست و فرهنگ، همایش زن در تاریخ آذربایجان، مرند - جلفا، شهریور۱۳۹۳، خلاصه مقالات
 • حکمت عملی، الگوی پیشرفت ایرانیان( مطالعه ای بر تاریخ نوشته های قرن۳-۶ هجری)، چهارمین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • جان بیگم خاتون : زن شیعه عرصه سیاست و فرهنگ ، همایش زن در تاریخ آذربایجان، شهریور۱۳۹۳، مرند- جلفا ، چاپ خلاصه مقاله
 • سخنرانی « نظریه اجتماعی ایرانیان» ، آذر ۹۱، پژوهشگاه علوم انسانی
 • سخنرانی « بازتاب فرهنگ متعارف ایرانیان در تاریخ نوشته های قرن ۳- ۶ هجری»، آذر ۹۲، پژوهشگاه علوم انسانی
 • حکمت عملی، الگوی پیشرفت ایرانیان( مطالعه ای بر تاریخ نوشته های قرن۳-۶ هجری)، پیش همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۲۴آذر ۱۳۹۳،دانشگاه تهران،
 • زنان در قدرت: ایران قرن ۴۸ژانویه ۲۰۱۵، کانادا،
 • نمادهای ایرانی در مراسم مذهبی اهل تشیع ایران،۱۵ ژانویه ۲۰۱۵، کانادا، مونترال، کانون نور
 • جایگاه زنان در عرصه سیاست( ایران قرن۴-۷۵ مارس ۲۰۱۵، کانادا، کینگستون، دانشگاه کوئینز
 • بازیابی فرهنگ متعارف ایرانی در تاریخ نگاری دوره سلجوقی(تورنتو)، ۶ مارس ۲۰۱۵
 • حکمت عملی، الگوی پیشرفت ایرانیان (مطالعه ای بر تاریخ نوشته های قرن۳-۶ هجری)، چهارمین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، سالن همایش های کتابخانه ملی
 • آئینه وند و تاریخنگاری زن، بزرگداشت دکتر صادق آئینه وند، کتابخانه ملی، ۱۳۹۴/۴/۱۰

سایر فعالیت ها

 • سردبیر مجله علمی پژوهشی جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی، از سال ۱۳۸۹ تاکنون
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی، از سال ۱۳۸۹
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام، ۱۳۸۸ تاکنون
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی، از سال۱۳۸۹ تاکنون
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی- ترویجی«بانوان شیعه» از شماره ۱ تا کنون، مؤسسه شیعه شناسی
 • عضو هیئت تحریریه مجله «پژوهشگران» از شماره ۲، دوره جدید پژوهشگاه علوم انسانی،۱۳۸۳ تا کنون
 • سردبیری مجله «سخن سمت» ش ۸ و ۹ سازمان سمت،۱۳۸۱-۱۳۸۲
 • عضو هیأت تحریریه مجله پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۹ تاکنون
 • عضو هیأت ممیزه پژوهشگاه، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۷/۳/۱۱ لغایت ۱۳۸۹/۳/۱۱ و اسفند۱۳۹۲ تاکنون
 • عضو کمیته برنامه ریزی علوم تاریخی و باستان شناسی، وزارت علوم، تحقیقات فناوری، مرداد۱۳۹۰ به مدت دو سال
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی، آبان۱۳۸۲ لغایت مهر۱۳۹۲
 • عضو کمیته جذب شاخه تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ تاکنون
 • مسئول و نماینده اجرایی کمیته جذب شاخه علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ لغایت ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 • عضو شورای انضباطی دانشجویان، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۳/۳/۱۵ تاکنون
 • عضوکمیسیون بررسی موارد خاص (تحصیلات تکمیلی)، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۶/۲/۲۹ لغایت ۱۳۹۰/۸/۳۰
 • عضو هیأت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۶/۲/۲۹ لغایت ۸۹/۸/۵
 • نماینده پژوهشگاه در شورای تحول علوم انسانی، رشته تاریخ، خرداد ۱۳۹۴ تاکنون

تدریس

 • نقد و بررسی تاریخ ایران از ساسانیان تا خلافت عباسیان، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی، ازسال تحصیلی ۱۳۸۲ تاکنون، ترم های اول
 • نقد و بررسی تاریخ ایران از حکومت عباسیان تا سقوط بغداد، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی، ازسال تحصیلی ۱۳۸۲ تاکنون، ترم های اول
 • تاریخ نگاری در ایران، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی، ازسال تحصیلی، ترم اول، از سال۱۳۹۰ تاکنون
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تمدن اسلامی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی، سال تحصیلی۱۳۹۰، ترم اول

راهنمایی

 • جغرافیای تاریخی خراسان و ماورالنهر مهدی مقدم نوین، ۱۳۸۶/۶/۲۴
 • جایگاه اجتماعی و سیاسی جوانمردان در ایران دوره اسلامی (از آغاز تاقرن ششم) لیلا علامیر، ۱۳۸۷/۷/۱۵
 • گسترش اندیشه شیعی در دوره شاه طهماسب صفوی، محمد رضا بابایی کهن، ۱۳۸۷/۱۱/۷
 • مشروعیت و حاکمیت آل بویه سارا پرمهر، ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
 • بررسی ساختار و تحول دیوان های مالی در ایران دوره اسلامی تا ظهور سلجوقیان مسعود سهیلی، ۱۳۸۸/۶/۳۰
 • بازتاب جریانات سیاسی و فکری دوره غزنوی بر نگرش تاریخ بیهقی، معصومه آقاجانپور نشلی، ۱۳۹۰/۲/۵
 • نقش و جایگاه وزیر در دوره سامانی داوود حقی دانالو، ۱۳۹۰/۱۲/۲
 • بررسی اوضاع مذهبی قلمرو سامانیان فاطمه محمودیکوهی، ۱۳۹۰/۱۲/۶
 • مراسم مذهبی اهل تشیع در ایران (از آغاز دوره اسلامی تا قبل از دوره مغول)، سمانه مونسان،۱۳۹۰/۱۲/۳
 • بررسی تحول املاک سلطنتی در دوره ایلخانان، مژگان امیری، ۱۳۹۲
 • بررسی برقراری امنیت در دوره سامانیان، فاطمه منتی، ۱۳۹۲
 • تاریخ نگاری مشروعیت در دوره صفویه (مطالعه موردی : قصص خاقانی ، دستور شهریاران)، زهرا قراری، شهریور ۱۳۹۳
 • مشروعیت در تاریخ نگاری دوره صفویه (مطالعه موردی قصص خاقانی و دستور شهریاران)، زهرا قراری، شهریور ۱۳۹۳

مشاوره

 • اوضاع اجتماعی ری از برآمدن سلجوقیان تا هجوم مغول، سید محمدحسین محمدی۱۳۸۶/۱۱/۱۷
 • کنیزان در ایران از طاهریان تا مغول، فریبا کاظم نیا، ۱۳۸۷/۱۰/۲۳
 • مطالعهای در مورد ورود و جابجایی قبایل ترکان غز در جامعه ایران در دوره سلجوقیان، فرهاد دشتکی نیا، ۱۳۸۷/۱۱/۱۶
 • رییس پژوهشکده تاریخ از ۱۳۸۴ تاکنون
 • وضعیت اجتماعی صوفیان در دوره صفویه (شروع حکومت صفویه تا پایان دوره شاه عباس اول) محمد حسین یزدانی راد، ۱۳۸۸/۶/۲۸
 • تشکیلات دیوان استیفاء و مناسبات ارضی و مالیاتی در ایران از حمله مغول تا پایان حکومت ایلخانان مختار پسر کلو، ۸۹/۸/۲
 • اعتراضات مردمی عصر مغول و ایلخانی، مهرانگیز طاهری لیوانی۱۳۹۰/۱/۲۸
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی (احیاء العلوم دین و نصیحه الملوک غزالی و فرج بعد از شدت تنوخی، هادیان،۹۱/۷/۸
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی (۱۱ کتاب متعلق به دوره سلجوقی)، جمشیدیان،۹۱/۷/۱۵
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی (تواریخ کردستان)، ملک عزیزی، ۱۳۹۱/۶/۱۹
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی (قسمتی ازمنابع دوره ایلخانی)، مهدی محمدی۹۱/۵
 • آیین دادرسی در دوره ایلخانی، فاطمه شمسایی، مهر ۱۳۹۳
 • بررسی آئین دادرسی در دوره ایلخانی، فاطمه شمسایی، مهر۱۳۹۳

تاسیس رشته های جدید

ایجاد دوره دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی، بهمن ۱۳۹۰

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱