مقالات

تعداد بازدید:۲۴۱۱
ردیف نویسنده عنوان مقاله نشریه
1 علی سالاری شادی تأثیر لشکرکشی نادر به هند در اضمحلال و فروپاشی حاکمیت او تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، دانشگاه تبریز
2 علی سالاری شادی نقد و بررسی احوال و مناسبات دو شیخ صفوی (خواجه علی و شیخ ابراهیم دانشگاه آزاد واحد محلات
3 مهسا ویسی تحلیلی بر نقش عوامل جغرافیایی در جنگ­های ایران و یونان در دوران هخامنشی فصلنامه تاریخ اسلام و ایران، دوره 31، ش 50 پیاپی 140، تابستان 1400. ص 165-187.
4 الهام ملک زاده و کامران حمانی "بررسی علل بحران‌های اجتماعی ایران در جنگ جهانی اول با نگاه به مطبوعات." فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ (علمی) 4، 1 (1399): 115-137.
5 الهام ملک زاده طیبه ادریسی و فاطمه حسین پور "عملکرد سازمان زنان ایران: مطالعه موردی استان بوشهر (1345-1357ش)." "دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (علمی) 11، 25 (1399): 175-200.
6 شاهرخ مقدم، پروانه، حبیب اله سعیدی نیا و الهام ملک‌زاده. "تأسیس سازمان زنان بوشهر؛ مطالعه پژوهی: فعالیت های اجتماعی فرهنگی مراکز رفاه خانواده (1345تا1357ش)." فصلنامه پژوهش های تاریخی ( علمی ) 12، 4 (48) (1399): 55-70.
7 الهام ملک زاده ."روایت اسنادی علل بروز قحطی مناطق جنوبی ایران طی جنگ جهانی اول." فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ (علمی) 5، 1 (15) (1400): 95-118
8 الهام ملک زاده "قحطی شمال خراسان طی جنگ جهانی اول به روایت اسناد منتشرنشده آرشیو ملی ایران." فصلنامه مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی خراسان (علمی ترویجی) 15، 4 (1400): 127-150.
9 الهام ملک زاده و سمیه پورسلطانی. "بررسی پیشینه تاریخی و سیر تطور جمعیت شیر و خورشید ایران (با تکیه بر کارکرد شعبات آن در خراسان)." فصلنامه­ مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی خراسان (علمی ترویجی) 16، 2 (1400): 123-142.
10 کامجو، سهیلا، زهرا حامدی و الهام ملک‌زاده "تأثیر انگاره های زروانی بر متن پهلوی گزیده های زاداسپرم با تکیه بر وضعیت اجتماعی زنان." دو فصلنامه پژوهش‌نامه زنان (علمی). زیر چاپ.
11 الهام ملک زاده و آل ابراهیم، اکرم. "موقوفات نساء مشهد فی العهد البهلوی". آفاق الحضاره الاسلامیه (علمی- پژوهشی) المجلد 25، العدد 1 - الرقم المسلسل للعدد 49، الربیع و الصیف (2022).
12 الهام ملک زاده و اکرم ناصری ."وقف علمی و تأثیر آن در توسعه فرهنگی بیرجند." فصلنامه مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی خراسان (علمی ترویجی) 14، 3 (1399): 143-165
13 الهام ملک زاده "جستاری بر تربیت بدنی و ورزش زنان در دوره معاصر." فصلنامه پژواک زنان در تاریخ (علمی تخصصی) 1، 2 (1399): 103-114.
14 الهام ملک زاده و مرضیه افرافر "جستاری بر موقوفات طبی زنان واقف تهران در دوره پهلوی اول." مجله بین المللی مطالعات ایرانی - اسلامی 11، 1 (1400): 65-83.
15 الهام ملک زاده سیاست های حکومت پهلوی اول در فرایند حفظ بهداشت و سلامتی، دانش آموزان دارالتربیه های عشایری، مطالعه موردی

دارالتربیه های سیستان،1، 593-612

01/04/1400
16 الهام ملک زاده صایئین میراث مشترک قومی ایران و عراق، ظرفیتی راهبردی

در دیپلماسی عمومی، 1، 199-217

1400/06/30
17 الهام ملک زاده حزب توده و انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی

سوسیالیستی، 1، 223-231

1400/06/30
18 صفورا برومند «موزه‌ها، مخاطبان و تعامل مجازی در دوران پاندمی کووید-۱۹» درج در مجموعه مقالات کرونا ۳ مهر ۱۴۰۰
19 صفورا برومند

«بازتاب آیین‌های یلدایی در فرهنگ ایرانی» به پیشنهاد معاونت کاربردی‌سازی علوم انسانی و فرهنگی

۲۹ آذر ۱۴۰۰
20 صفورا برومند

«ضرورت بازخوانی روایات متأخر از سیره و منش امام علی (ع)»

به پیشنهاد مرکز تحقیقات امام علی (ع)
۳ اسفند ۱۴۰۰
21

علیرضا ملایی توانی

مرضیه بیگی زاده

بازخوانی و نقد روایت کتاب معارف الرجال در باره دیدار رضا خان با مراجع در نجف دو فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی (علمی)،144،127،13
22

عبدالرحمن حسنی فر

علیرضا ملایی توانی

سعید نجار
بازنمایی خشونت نظامیان عراقی در خاطره نگاشته های اسرای دفاع مقدس دو فصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری (علمی)
23

علیرضا ملایی توانی

گفتگو با شیرین کام

فصلنامه تاریخ مردم

(علمی تخصصی)،

17-18، 268-285

1400/06/25
24 علیرضا ملایی توانی از معرفت تاریخی تا رشته تاریخی

فصلنامه تاریخ مردم

(علمی تخصصی)،

16-17،327-359

1400/06/20

25

علیرضا ملایی توانی

فرشته جهانی
آگاهی ایرانیان از اقتصاد کشاورزی آمریکا و الگوبرداری ازآن،از دورۀ ناصری تا پایان قاجاریه

دو فصلنامه تاریخ ایران (علمی)، 14،

101-123

1400/05/25
26

علیرضا ملایی توانی

فرشته جهانی
آشنایی ایرانیان با جایگاه زن در جامعه آمریکایی از رهگذر مطبوعات و مدارس میسیونری در دورۀ قاجاریه

فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرإ (س) (علمی)

1400/05/01

27 علیرضا ملایی توانی کوید 19 و مسائل فلسفه­ی نظری تاریخ، مواجهه­ی جدید با مسئله­های کهن،

فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ (علمی)،

12،

131-161

1400/03/25
28 نیره دلیر رویکردی انتقادی به مطالعات اندیشه سیاسی تاریخ ایران نقدی بر پارادایم نصیحت، اندیشه ایرانی فراسوی زوال و تداوم،

ماهنامه پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی (علمی)، انتشار آنلاین

1400/03/29
29 نیره دلیر مفهوم ظل اللهی در عصر نادر شاه و تحولات اجتماعی سیاسی بر اساس تکوین مناسبات جدید دانش قدرت،

دو فصلنام علمی جامعه شناسى تاریخى ، دانشگاه تربیت مدرس  13،

109-140

1400/07/01
30 نیره دلیر «قدسیت سلطان و گفتمان ظل الله بر اساس منابع تاریخنگارى عصر ایلخانى» دو فصلنامه علمی تاریخ نگرى و تاریخ نگارى ) علمى ، دانشگاه الزهرا، ( 1، 1 ) پاییز و زمستان 1400

 
31 نیره دلیر «الگوی گفتمانی تحول سیاستنامه ها از تکوین تا مشروطه؛ رویکرد جامعه‌شناختی بر اساس دو گفتمان مسئولیت‌مندی و قدسیت‌سازی سلطانی»

مجله علمی جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

32 نیره دلیر اسماعیل مطلوب کاری، بررسی تطبیقی نقش و کارکرد اجتماعی سیاسی واژگان رسانندۀ مفهوم مردم در کتیبه‌های عصر هخامنشی؛

محله تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، علمی

1400/07/01
33 نیره دلیر نسبت عقل و وحی از منظر شیعه امامیه و اسماعیلیه

دوفصلنامه علمی آفاق الحضاره، آکادیمیه العلوم الانسانیه و الدراسات الثقافیه، انتشار آنلاین 1400

34 نیره دلیر "نسبت عقل و وحى از منظر مذاهب اهل سنت و آراء فلاسفه."

دو فصلنامه آفاق الحضاره الاسلامیه ) علمى ( انتشار آنلاین، انتشار آنلاین 1400

35 نیره دلیر «رویکردی انتقادی بر مطالعات اندیشه سیاسی تاریخ ایران؛ نقدی بر کتاب پارادایم نصیحت؛ اندیشه ایرانی، فراسوی زوال و تداوم»،

مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی شورای متون و بررسی کتب درسی، 1400

36 ملکشاهی مجتبی، کشیشیان گارینه، حسنی فر عبدالرحمن بررسی تاثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

 فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی ( علمی تخصصی )،12، 135-160

37 عیدی شیخ رباط علی، حسنی فر عبدالرحمن، کسرایی محمد سالار، امینی علی اکبر سیاست و عملکرد دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقلیت های استان خوزستان (دوره چهار ساله ریاست جمهوری دکتر روحانی به عنوان دولتی اعتدال طلب)

فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (علمی)، انتشار آنلاین

1400/06/23
38 عبدالرحمن حسنی فر

بررسی انتقادی دیدگاه جامعه کوتاه مدت - جامعه کلنگی 

همایون کاتوزیان

1400/11/20

فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران ( علمی ) ، 4، 106-125
39 عبدالرحمن حسنی فر بررسی تطبیقی عوامل موثر در نهادینه شدن احزاب سیاسی در ایران ومالزی،

فصلنامه سیاست متعالیه ( علمی پژوهشی حوزه علمیه ) ، گواهی پذیرش

1400
40 حسنی فر عبدالرحمن، عباس زاده مرزبالی مجید مولفه های فرهنگ سیاسی ایران و چگونگی رواج آن ها در دوره محمدرضاشاه

، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران ( علمی ) ، گواهی پذیرش

1400
41

محمد امیر احمدزاده

ظریفه کاظمی
زن در عرصه سیاست ایران (مطالعه موردی مهدعلیای سوم در دوره قاجار)،

فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر(علمی)، انتشار آنلاین

1400/03/01
42 محمدامیر احمد زاده متون ترجمه شده در ایران پیشا مشروطه و ارزیابی موضوعی آنان

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه (علمی) انتشارات آنلاین

21/06/1400
43

محمد امیر احمدزاده

سید حسام سجادی امیر
تحلیل محتوایی فیلم دوازده مرد خشمگین و نسبت آن با آموزش فلسفه­ی زبانی تاریخ

دو فصلنامه روایت شناسی (علمی)، 5 ،

5-435
44 محمد امیر احمدزاده مناسبات صلح و جنگ در رویکرد امام علی « واکاوی رفتارسیاسی صلح گرای امام علی در عصر خلفا »

دو فصلنامه پژوهش نامه علوی (علمی )

گواهی پذیرش
45 علی سالاری شادی بررسی نقش حسین کیا چلاوی در دوره ترکمانان و صفویه مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام
46 علی سالری شادی حیات مادی و اقتصادی در ماوراءالنهر پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
47      
48      
49      
50      

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۱