سید محمد حسین محمدی

تعداد بازدید:۳۸۶۴

 

مشخصات فردی
نام سید محمد حسین
نام خانوادگی محمدی
سال تولد 1360
پست الکترونیک mohammadi_mhm@yahoo.com
مدارک تحصیلی
 • دانشجوی دوره دکترای تخصصی در رشته تاریخ ایران دوره اسلامی در دانشگاه پیام نور از سال 1393.
 • کارشناسی ارشد: در رشته تاریخ ایران دوره اسلامی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران (1383-1386) عنوان پایان نامه: "اوضاع اجتماعی شهر ری از بر آمدن سلاجقه تا هجوم مغول" دفاع در سال 1386 با درجه عالی.
 • کارشناسی: در رشته تاریخ از سال 1379-1383 از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
فعالیت های علمی – پژوهشی
مقالات علمی- پژوهشی
 • مقاله "تاثیر مناسبات اجتماعی در شکل بندی کالبدی شهر ایرانی – اسلامی در عصر سلجوقی" در: پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ ،سال اول ،شماره اول،پائیز1388، صص 143-167
 • مقاله " بررسی چگونگی تاثیر گذاری باورهای مذهبی بر حیات اجتماعی شهر ری در دوره سلجوقی" در: جستارهای تاریخی(فرهنگ سابق ویژه تاریخ)،سال اول،شماره اول،بهار و تابستان 1389، صص105-125
مقالات علمی – ترویجی
 • مقاله "پیش در آمدی بر نهضت مشروطه؛ جنبش مردمی علیه حضور بلژیکی ها در ایران " در : معرفت، سال هفدهم،شماره ششم،پیاپی129، شهریور 1387،صص159-168
مقالات علمی- تخصصی
 • مقاله "اصول و ضوابط حاکم بر سیر تمدن ها؛ با تاکید بر علل سقوط تمدن ها از منظر کلام وحی" در: تاریخ در آئینه پژوهش، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1387،پیاپی20،صص161-184
ترجمه
 • ترجمه مقاله "مرور شکاف ها و پیوندهای میان جغرافی و تاریخ : نقد و تحلیل کتاب جغرافیا و تاریخ پر کردن شکاف ها" اثر روبین باتلینٰ، در فصلنامه نقد کتاب تاریخ : سال اول ، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صص 209-214.
مدخل دایره المعارف
 • پذیرش مدخل " ری " در بنیاد دایره المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) .
 • مدخل " روابط خارجی آل بویه " در بنیاد دایره المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) .
 • پذیرش مدخل " ری " در دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام ( پژوهشکده تاریخ اسلام).
 • پذیرش مدخل "ابراهیم حکیمی" جهت چاپ در دانشنامه مشروطیت تحت نظر و مدیریت موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی.
 • پذیرش مدخل " قوام السلطنه" جهت چاپ در دانشنامه مشروطیت تحت نظر و مدیریت موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی.
 • پپذیرش مدخل" امین الدوله" جهت چاپ در دانشنامه مشروطیت تحت نظر و مدیریت موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی.
همایش
 • شرکت در همایش " نگاهی به کارکرد و ساختار مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول"در خرداد ماه 1390، با مقاله :" ارزیابی و تحلیل نحوه نگرش و مطالبات مردمی از مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول ؛ براساس اسناد کمیسیون عرایض شهر قم ". مقاله مزبور پس از گزینش در زمره مقالات برگزیده همایش به چاپ رسید؛ در:اسناد بهارستان، ضمیمه سال اول،شماره سوم، پائیز1390، صص341-361
 • شرکت در همایش " ایران و جنگ جهانی دوم"در3 اسفندماه 1390، با مقاله: " بررسی نحوه تاثیرگذاری اشغال نظامی کشور توسط متفقین بر حیات اجتماعی ایران " . این مقاله پس از گزینش و انتخاب، به شکل سخنرانی در همایش ارائه و درمرحله چاپ است
 • شرکت در همایش " فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان "در اسفندماه 1392، با چکیده مقاله: " ساختار و حیات اجتماعی - فرهنگی کلان شهرهای ایران در دوره سلجوقی " .
 • شرکت در همایش " ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی در دوره نوزدهم و بیستم " در بهار 1393 ، با چکیده مقاله: " نحوه عملکرد احزاب غیر دولتی در انتخابات مجلس نوزدهم و بیستم شورای ملی" .
کتاب
 • چاپ کتاب " سقوط امپراطوری عثمانی با تاکید بر جنبش اصلاحات " ، قم، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، انتشارات زمزم هدایت، 1389
 • چاپ کتاب " اسناد قم در دوره پهلوی اول (ادوار ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی)" تهران، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1392.
 • کتاب " اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی"، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394.
 • کتاب " اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران"، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394.
 • کتاب " اسنادی از مرکز اسناد فرهنگی آسیا"، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394.
 • کتاب " اسنادی از پژوهشگاه علوم انسانی در دوره پهلوی دوم"، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394.
طرح پژوهشی
 • کارشناس و همکار طرح تحقیقاتی" بازتاب مناسبات اجتماعی در اسناد شرعی دوره قاجار(بر اساس دفتر محضر شرع سید صادق طباطبایی،1284- 1285ق )" در بخش تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1/3/1389 الی 1/5/1391 .
 • کارشناس و همکار طرح " پایگاه دیجیتالی داده های تاریخ اجتماعی ایران – فاز1" در بخش تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران از 1/7/1388 الی 1/7/1390 .
 • کارشناس و همکار طرح " پایگاه دیجیتالی داده های تاریخ اجتماعی ایران- فاز 2" در بخش تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران از 4/10/1390 تا 29/12/1392 .
 • یکی از مجریان طرح پژوهشی" تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی" از ابتدای سال 1393 تا کنون.
افتخارات علمی- پژوهشی
 • اخذ تقدیر نامه از ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکز قم در نیمسال دوم سال تحصیلی 88-1387.
 • کسب عنوان " کارشناس نمونه پژوهشی" پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1389.
 • اخذ تقدیر نامه از ریاست پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی در سال 1392 جهت حسن انجام کار.
 • اخذ تقدیر نامه حسن انجام کار جهت اجرای همایش "فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان " از دبیر علمی همایش.
 • اخذ تقدیر نامه" کارمند شایسته تقدیر بنیاد نخبگان استان تهران" از مقام ریاست بنیاد نخبگان استان تهران در سال 1393 .
 • اخذ تقدیرنامه حسن انجام کار برای مشارکت در برگزاری جشنواره شکوفایی اختراعات و تجاری سازی رویش از سوی رئیس ستاد برگزاری جشنواره .
 • اخذ تقدیر نامه از ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی جهت حسن انجام امور پژوهشی پژوهشکده تاریخ در سال 1394 وچاپ مجموعه کتاب های تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی .
مصاحبه تخصصی
 • مصاحبه خبرگزاری کتاب ایران در باب کتاب "اسناد قم در دوره پهلوی اول (ادوار ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی)" و انعکاس در سایت www.ibna.ir در تاریخ 28 تیرماه 1393 .
سخنرانی
 • سخنرانی در پژوهشکده اسناد سازمان اسناد کتابخانه ملی با موضوع «نقش اسناد کمیسیون عرایض در بازنمایی تاریخ اجتماعی» در تاریخ 25 آبان 1394.
فعالیت های علمی – آموزشی
تدریس
 • تدریس درس "تاریخ تحولات ایران از انقلاب مشروطیت تا انقراض قاجار" در نیمسال دوم سال 88-1387 در دانشگاه پیام نور مرکز قم
 • تدریس درس "تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت" در نیمسال اول سال 89-1388 در دانشگاه پیام نور مرکز قم
 • تدریس درس "تاریخ تحولات ایران از انقلاب مشروطیت تا انقراض قاجار" در نیمسال دوم سال 89-1388 در دانشگاه پیام نور مرکز قم
 • تدریس درس "تاریخ اندیشه سیاسی در ایران" و "تاریخ تشکیلات اسلامی(2)" در نیمسال اول سال 90-1389 در دانشگاه پیام نور مرکز قم
 • تدریس درس "تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سلجوقیان" و "تاریخ تحولات ایران از انقلاب مشروطیت تا انقراض قاجار" در نیمسال دوم سال 90-1389 در دانشگاه پیام نور مرکز قم
 • تدریس درس "تاریخ احزاب و مطبوعات دردوره قاجار" و "تاریخ اندیشه سیاسی دردوره قاجار" در نیمسال دوم سال 91-1390 در دانشگاه پیام نور مرکز قم
 • تدریس درس "تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار" ، "تاریخ سلجوقیان" و " تاریخ تحولات ایران از زوال ایلخانان تا روی کار آمدن صفویه" در نیمسال دوم سال 92-1391 در دانشگاه پیام نور مرکز قم. در مجموع 30 واحد دانشگاهی تا کنون تدریس گردید.
مهارتها و گواهینامه های مهارت
 • آشنایی و تسلط بر اسناد فارسی ایران و هند
 • شرکت در کارگاه آموزشی " منابع دست اول تاریخی: اسناد " و اخذگواهی دوره از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شرکت در کارگاه آموزشی " روش شناسی مطالعات تاریخی " و اخذگواهی دوره از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شرکت در کارگاه آموزشی " پارادایم شناسی علوم انسانی " و اخذگواهی دوره از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شرکت در کارگاه آموزشی " آئین نگارش و مکاتبات اداری " و اخذگواهی دوره ازپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شرکت در کارگاه آموزشی" قانون مدیریت خدمات کشوری " و اخذگواهی دوره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • شرکت در کارگاه آموزشی " مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی" و اخذ گواهی دوره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • شرکت در کارگاه آموزشی " مدیریت زمان" و اخذ گواهی دوره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • شرکت در کارگاه آموزشی " مدیریت منابع انسانی" و اخذ گواهی دوره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • شرکت در کارگاه آموزشی " مهندسی فرهنگ" و اخذ گواهی دوره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • شرکت در دوره آموزشی" ژورنالیسم علمی؛دوره تخصصی خبرنگاری علمی و فناوری و مهارت افزایی روابط عمومی" و اخذ گواهی دوره از دانشکده خبر صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
 • شرکت در 4 دوره آموزشی " آینده پژوهی تجاری سازی/ برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت استراتژیک/ اصول و فنون مذاکره و بازاریابی / اصول کارآفرینی و کسب و کار دانش بنیان " در بهمن ماه 1393 و اخذ گواهی دوره از بنیاد ملی نخبگان
فعالیت های علمی – اجرایی
 • همکار پژوهشی گروه علوم سیاسی پژوهشکده تحقیقات اسلامی قم از سال 1387 الی 1388
 • کارشناس پژوهشی بخش تاریخ اجتماعی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران از سال 1388 تا کنون
 • کارشناس تاریخ ایران در برنامه "مجله فرهنگی" شبکه رادیویی فرهنگ از تاریخ 1/6/1389 تا سال 1392.
 • انتصاب به سمت مشاور جوان ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 13 اردیبهشت 1391 تا کنون
 • مسئول دفتر ریاست بنیاد ملی نخبگان استان تهران در سال 1393.
 • ابلاغ حکم انتصاب و عضویت در "کمیته نظارت بر آئین نامه جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان" از آبان ماه 1393.
 • ابلاغ حکم انتصاب و عضویت در "کارگروه مشترک بنیاد نخبگان استان تهران و اداره پرورش استعدادهای درخشان آموزش و پرورش" از آذر ماه 1393.
 • ابلاغ حکم انتصاب و عضویت به عنوان " مسئول هماهنگی امور پارک ها و مراکز رشد " در جشنواره شکوفایی اختراعات نوآوری و تجارت در بهمن ماه 1393.

 

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۶