تازه های نشر پژوهشگاه

تصویر جلدعنوان کتاب مؤلف مترجم موضوعسال چاپنوبت چاپ
 
136.jpgآذرکیوان زندگی نامه، آثار و عقایدفرزانه گشتاسب-ادیان و عرفان1400اول
3.jpgآسیب ویژه زبانی از نظریه تا درمانحوریه احدی ‏-ادبیات1399اول
66.jpgآموزش به شیوه گفتگوملیحه راجیمترجمراهنمای آموزش1399اول
147.jpgآموزشِ عالیِ فلسفه در ایران ‎ ‎‏(گفتمان های فکری ، برنامه ریزی آموزشی ، مهارت و اشتغال)‏مالک شجاعی جشوقانی-طرح جامع اعتلای علوم انسانی- فلسفه1400اول
139.jpgاتصال به ریشه، انطباق با زمانسلمان صادقی‌زاده-گزارش عملکرد سازمانی1400اول
35.jpgاخلاق در زندگی کنونی و شرایط اخلاقیِ پیشرفت و اعتلای علوم انسانیرضا داوری اردکانی-فلسفه، اخلاق و تاریخ ایران13991399
101.jpgاخلاق زمین، نقد متون عرفانی و ادبی با رویکرد اخلاق زیست محیطیزهرا پارساپورمولفادبیات - محیط زیست1400اول
133.jpgاستعاره و شناختآزیتا افراشی-زبان شناسی1400دوم
119.jpgاطلس زبانی، گویش‌سنجی و مستندسازی زبانآتوسا رستم‌بیک‎ ‎تفرشی-زبانشناسی1400اول
22.jpgافسانه و رسانهزهرا حیاتی-ادبیات فارسی1399-
2.jpgالخراجابویوسف یعقوب‌بن ابراهیممقدمه، ترجمه و ‏تعلیق:‏ سید محمد‌رحیم ربانی‌زاده‎ ‎تاریخ1399اول
39.jpgامنيت اجتماعي شده؛ رويكرد اسلامياصغر افتخاري-جامعه و امنيت1399دوم
112.jpgبازنمایی هویت از نگاه دیگری: ‏نحوه برساخته شدن اسلام‌هراسی و ایران‌هراسیعلی‌اشرف نظری-اسلام هویت و اسلام هراسی1400اول
135.jpgبانوگشسب نامهشاعر ناشناستصحیح، توضیح و مقدمه: روح‏انگیز کراچیادبیات1400سوم
85.jpgبیستون عشقسمیه سادات شفیعی--1400اول
80.jpgتأثیر نظام بین المللی قدرت بر علوم انسانی در ایران؛ ‏ مطالعه موردی مارکسیسمحسین آبادی-کمونیسم -- ایران – تاریخ1400اول
146.jpgتأملاتی در تاریخ فرهنگی و حوزه‌های موضوعی آن ‎ ‎‏(مجموعه مقالات همایش بین‌المللی تاریخ فرهنگی در ایران)‏گردآورنده و تدوین: محمدامیر احمدزاده-تاریخ1400اول
81.jpgتاریخ ادبیات روسیه از ابتدا تا پایان قرن نوزدهمجان اله کریمی مطهر-ادبيات روسي1400اول
123.jpgتاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیانتئودور نولدکهعباس زریابادبیات فارسی1400چهارم
104.jpgتاریخ معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانیبهزاد اصغریمولفتاریخ1400اول
45.jpgتاریخ نگاری و تاریخ نگری مورخان ایرانی (قرن سوم تا ششم هجری)پروین تکمنی آذر-تاریخ نویسی1399-
111.jpgتاملی بر ارتباطات علم و تجربه ایرانسیده زهرا اجاق-رسانه فرهنگ، ارتباطات1400اول
117.jpgتبیین و ارزیابی دیدگاه‌ها در الهیات پسامدرن-ترجمه و تحلیل: حمیدرضا آیت‏ اللهیفلسفه دین1400سوم
67.jpgتخیل سیاسی در زیست جهان ایرانی اسلامیمحمدعلی فتح الهیمولفعلوم سیاسی1399اول
37.jpgتعامل حوزۀ علمیه با رشته‌های علوم‌انسانیعبدالمجید مبلغی-تاریخ، فلسفه، مطالعات علوم انسانی و مطالعات حوزوی1399اول
38.jpgتلائم نظر و عمل در تلقی از علوم انسانی به‌مثابۀ فرونسیسمهدی معین‌زاده-بنیان‌ها و فلسفه علوم انسانی1399اول
105.jpgجامعه شناسي مطلقه‌گي ‏ بررسي تجربة زيستة طلاق‌گرفته‌ها و پيامدهاي اجتماعي آن ‏سید بیوک محمدیمولفعلوم اجتماعی1400اول
102.jpgجامعه و سياست در ايرانعبدالرحمن حسني فرمولفتاریخ1400اول
28.jpgجغرافیای تاریخی: پیشرفت و چشم‌اندازمایکل پاسیونبهزاد اصغریجغرافیای تاریخی13991399
106.jpgجمهوری اسلامی ایران و‎ ‎جنبش‌های اسلام‌گرا ‎ ‎از شیفتگی اولیه تا مواجهۀ گزینشی ‏یحیی فوزیمولفعلوم اجتماعی1400اول
5.jpgخاورشناسان و جمع و تدوین قرآن‎ ‎کریمفروغ پارسا‏-قرآنی1399دوم
6.jpgداستان‌ هایی برای فکر کردن (سی داستان، سی مضمون)رابرت فیشرسید جلیل شاهری لنگرودیاخلاق و تربیت1399پنجم
140.jpgدانشنامه آزادگانجمعی از مولفین-آزادگان1400دوم
116.jpgدایرة‌المعارف جنبش‌های دینی نوظهور-مقدمه و ترجمه از: هادی وکیلیادیان1400اول
134.jpgدرآمدی بر اسناد شرعیامید رضایی-تاریخ1400دوم
144.jpgدرآمدی بر جامعه شناسی زبان (چاپ ششم}یحیی مدرسی-زبان‏شناسی1400ششم
7.jpgدرآمدی بر روش شناسی و حوزه های مطالعاتی تاریخ فرهنگی (مجموعه مقالات)‏--تاریخ1399اول
36.jpgدرآمدی بر زبان‌شناسی بالینیحوریه احدی ‏-زبان شناسی1399اول
20.jpgدرآمدی بر فلسفه معاصر غرب (از هوسرل تا رورتي)محمد اصغري-فلسفه1399اول
8.jpgدستان‌نامه پارسی ‏ ‎] ‎شرح امثال و حکم،کنایات،اصطلاحات و داستان های امثال فارسی‎[‎، جلد دوم/ حرف الفمحمد رستمی-ادبیات فارسی1399اول
151.jpgدیوان محمد فلکی شروانی ‎ ‎‏(به انضمام ترجمه "فلکی شروانی: زمانه، زندگی و آثارش" نوشته هادی حسن)‏محمد فلکی شروانیمترجم و مصحح: علی‌رضا شعبانلوادبیات1400ادبیات
143.jpgدیوان مسعود سعد سلمان، جلد اول (چاپ دوم)مسعود سعد سلمان‏ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمد مهیارادبیات فارسی1400دوم
145.jpgدیوان مسعود سعد سلمان، جلد دوم (چاپ دوم)مسعود سعد سلمان‏ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمد مهیارادبیات فارسی1400دوم
68.jpgرابطه نظریه و عملعماد افروغمولفنظریه1399اول
47.jpgرویکردهای معناشناختی در مطالعات قرآنیاحمد پاکتچی و آزیتا افراشی-قرآن1399-
40.jpgرویکردهای نظری در پژوهش‌های گویشیآتوسا رستم‌بیک تفرشی-گویش‌شناسی1399اول
142.jpgریشه یابی زمینه های انحطاط دولت صفویه (از آغاز تا فروپاشی)محسن بیگدلی-تاریخ1400اول
137.jpgزبان شعری زردشت در گاهانمهشید میرفخرایی-زبانشناسی1400اول
113.jpgزبان عربی و هویت ایرانیعیسی متقی‌زاده ‏-ادبیات عربی1400اول
9.jpgزمینه‌های روان‌شناختی پاندمی ‎ ‎ابعاد روان‌پزشکی، روان‌شناختی و تاریخی فرهنگی شیوع بیماری‌های همه‌گیردمیر هرموویچمهرنوش هدایتی روح الله شهابی‎پزشکی، روان‌پزشکی1399اول
34.jpgزندگی سراسر فهم مسئله استنعمت‌الله فاضلی-مسئله شناسی در علوم اجتماعی و انسانی1399دوم
19.jpgزندگی سراسر فهم مسئله است؛ مسئله و مسئله شناسي در علوم اجتماعي و انساني ايراننعمت الله فاضلي-علوم اجتماعی1399اول
10.jpgزیر آسمان اصفهان ‏ ‏(لهجه و آداب و سنن در اصفهان)‏احمد مدنی-زبان شناسی1399دوم
69.jpgسرزمین وحیمعصومه نعمتی قزوینیمولفسفرنامه های اسلامی1399اول
82.jpgسرمايه انساني اشتغال پذيري مباني نظري و كاربردش براي رشته ادبيات فارسييعقوب انتظاري-سرمايه انساني، اشتغال پذيري، دانشگاه ها و مدارس عالي -- فارغ التحصيلان -- اشتغال1400اول
11.jpgسرمشق رهبری علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‎ ‎فاروق امین مظفری خورشید پاداش اصل-علوم سیاسی1399دوم
25.jpgسنت زردشتی در روزگار اسلامی1حمیدرضا دالوند-تاریخ و سنت و تحولات جامعه زردشتی از آمدن اسلام تا به امروز1399اول
26.jpgسنت زردشتی در روزگار اسلامی2حمیدرضا دالوند--1399اول
46.jpgسواد رسانه ای و والدگری رسانه ای در فضای مجازیبهاره نصیری و آمنه بختیاری-فضای مجازی1399-
141.jpgطراحی و رهبری تحول سازمانی: رهیافتی آینده‌نگرناتان فر، کایل نل، توماس زوئگا رامزوینادر سیدکلالیمدیریت1400اول
18.jpgعبور از گفتمانمحمد هاتفي-زبان شناسی1399اول
29.jpgعلم تربیت در ایرانروح الله شهابی-آموزش و پرورش- ایران- تاریخ13991399
115.jpgعلم و دین و معنویت در آستانۀ قرن بیست ویکممهدی گلشنی-دین و فلسفه1400اول
83.jpgعلوم انسانی با رویکرد میان‌فرهنگیعلی اصغر مصلح-ارتباط میان فرهنگی، علوم انسانی1400اول
84.jpgعلوم انسانی به مثابۀ تکنولوژیعلیرضا منصوری، علی پایا-علوم انسانی1400اول
27.jpgعلوم انسانی و مسألۀ تأثیر اجتماعیمقصود فراستخواه-علوم انسانی واجتماعی، جامعه شناسی علم، مطالعات علم، برنامه درسی، دانشگاه پژوهی، اثربخشی، مسؤولیت اجتماعی دانشگاه13991399
148.jpgعلوم انسانی والگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:‏‎ ‎فراترکیب یافته های پژوهشی‎ ‎یحیی فوزی-طرح جامع اعتلای علوم انسانی (علوم اجتماعی-اسلامی)1400اول
49.jpgفرهنگ و رشد اقتصادیسید نظام‌الدین مکیان-فرهنگ1399-
124.jpgفرهنگ کوچک زبان پهلویدیوید نیل مکنزیمهشید میرفخرایی (1327)واژه نامه پهلوی ساسانی1400هفتم
14.jpgفلسفه در کلاس درسمتیو لیپمن، آن مارگارت شارپ؛ فردریک اس. اسکانیانمحمد زهیر باقری نوع پرستفلسفه1399دوم
107.jpgفلسفۀ فرهنگ: از هردر تا نیچهمحمدمهدی اردبیلیمولففلسفه1400اول
41.jpgقرآن و علوم طبیعتمهدی گلشنی-قرآن و علوم طبیعی1399ششم
121.jpgقلمرو ادبیات حماسی ایران (جلد اول)حسین رزمجو-ادبیات فارسی1400سوم
122.jpgقلمرو ادبیات حماسی ایران (جلد دوم)حسین رزمجو-ادبیات فارسی1400سوم
16.jpgقواعد کلی فلسفی جلد1غلامحسين ابراهيمي ديناني-فلسفه1399هفتم
17.jpgقواعد کلی فلسفی جلد2غلامحسين ابراهيمي ديناني-فلسفه1399هفتم
132.jpgمبانی معناشناختیآزیتا افراشی-فلسفه1400دوم
150.jpgمرور نوشتگان (سابقۀ پژوهش)‏ فنون مرور نظام‌مند و سنتیجیل کی. جیسون‎ لیدیا متسون‎ فیونا اِم. لیسیحوریه احدیادبیات- زبان شناسی1400اول
43.jpgمعرفت و محنت: جستارهایی از علوم انسانی درباره کرونا--مطالعه میان‌رشته‌ای شیوع بیماری کرونا- پاندمی1399اول
31.jpgمناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران (مجموعه مقالات)--مناسبات مردم و دولت در تاریخ ایران و نقد دیدگاه ها و نظریه هایی که در این زمینه مطرح شده است.13991399
72.jpgمنطق و زبانشناسیفاطمه راکعیمترجمزبان - فلسفه1399اول
23.jpgنظریه انتخاب عمومی: بررسی انتقادی (مجموعه مقالات)دکتر سیدحسین میرجلیلی و روشنک بزرگی برزی-انتخاب اجتماعی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها1399اول
48.jpgنقدنامه زبان و ادبیات عربی (۷)عیسی متقی‌زاده وسجاد اسماعیلی-ادبیات عربی1399-
44.jpgنگاهی انتقادی به علوم اجتماعی در ایران-آموزش، مهارت و اشتغالمحمد سالار کسرایی- آتنا غلام نیارمی-علوم اجتماعی1399اول
114.jpgنگاهی به تطور فنون بدیعیرمضان رضائی-ادبیات عربی1400اول
138.jpgهماهنگی آوا و مضمون در غزل خواجوی کرمانی،‎ ‎سلمان ساوجی و حافظ شیرازیدکتر طاهره ایشانی-ادبیات فارسی1400اول
13.jpgولایت سیاسی در قرآن کریمداود مهدوی‌زادگان-علوم سیاسی-فقه1399اول
4.jpgپروای دیگران؛ درآمدی بر فلسفه اخلاق مراقبت‎ ‎مریم نصراصفهانی-فلسفه1399اول
30.jpgپیش‌درآمدی بر مسئله‌شناسی علوم اجتماعی در ایرانسید محمدرضا امیری طهرانی-فلسفه و روش مسئله‌شناسی علوم انسانی و اجتماعی در ایران13991399
125.jpgپیکرگردانی در اساطیرمنصور رستگار فسائی-ادبیات فارسی1400سوم
21.jpgپیکسیمتيو ليپمندكتر يحيي قائدي و اسفندیار تیموریاخلاق و تربیت1399سوم
149.jpgچالش‌های تاریخ‌ورزی در ایران امروزعلیرضا ملائی‌توانی-طرح جامع اعتلای علوم انسانی-تاریخ1400اول
103.jpgکانت و اختلاف نظر میان مفسران فلسفه اوکریم مجتهدیمولففلسفه1400اول
70.jpgکفایت الطب جلد اولزهرا پارساپورتصحیحپزشکی - سنتی1399دوم
71.jpgکفایت الطب جلد دومزهرا پارساپورتصحیحپزشکی - سنتی1399دوم
108.jpgکلان‌روایت‌ها در تاریخ‌نگاری ایران دورۀ قاجار(1210-1264هـ .ق)‏دکتر محمدامیر احمدزادهمولفتاریخ1400اول
109.jpgگعده‎های ادبی چهارشنبه‎ها ‏(اثری از طه حسین درباره شعر دوره عباسی)‏طه حسین ‏مترجمان: رمضان رضایی، مجتبی سعیدیادبیات عربی1400اول
42.jpgگفت‌وگوهای فلسفی در کلاس درس: از پنج منظرروح‌الله کریمی-فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک)؛ آموزش تفکر فلسفی؛ رویکردها و راهبردهای مختلف پیشبرد گفت‌وگوی‌های فلسفی در کلاس درس (اگر فقط یک موضوع باید بیاید به ترتیب اولویت نوشته شده است)1399اول
12.jpg‎متن کامل طومارهای بحرالمیت (آثار فرقه‌ای)‏ با مقدمه و حواشی پرفسور گزا وِرمشگزا وِرمشسعید کریم پورادیان1399دوم
نمایش ۱ تا ۹۹ مورد از کل ۹۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۴۰۰