کارگاه آموزشی و درسگفتار

تعداد بازدید:۴۸۴۴

 

•    کارگاه آموزشی-پژوهشی معناشناسی و مطالعات قرآنی(دوره هشتم)
•    کارگاه آشنایی با کاربست رویکردهای انسان‌شناختی در مطالعات قرآنی و اسلامی
•    کارگاه  آشنایی با رویکرد تاریخ انگاره و اندیشه: (1)
•    کارگاه آموزشی-پژوهشی معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هفتم)
•    کارگاه آشنایی با روش ها، رویکردها و مکاتب تفسیری
•    کارگاه آموزشی-پژوهشی معناشناسی و مطالعات قرآنی(دوره ششم)  معناشناسی صبر در قرآن کریم
•    کارگاه آموزشی-پژوهشی معناشناسی و مطالعات قرآنی(دوره پنجم)  معناشناسی تقوا در قرآن کریم
•    درسگفتار بررسی آراء و نظریات جدید در حوزه قرآن و حدیث
•    درسگفتار فقه الحدیث
•    کارگاه آشنایی با مقاله نویسی در ژورنال های بین المللی مطالعات اسلامی
•    کارگاه تعقل نصی، افق های نوین در مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین
•    درسگفتار «اصل مادینه هستی» و تجلی آن در فرهنگ اسلامی
•    درسگفتار اهمیت و کاربرد مطالعات حدیثی و رجال در بررسی تاریخ تشیع
•    درسگفتار بررسی و تحلیل رویکرد عصری- اجتماعی در تفاسیر قرآن کریم
•    درسگفتار قرائت متون تخصصی انگلیسی
•    درسگفتار روش ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس
•    درسگفتار روش ها و مکاتب تفسیری
•    کارگاه تاریخ انگاره تفسیر به رای
•    کارگاه آموزشی رویکردهای معناشناسی در مطالعات قرآنی
•    کارگاه آموزشی-پژوهشی معناشناسی و مطالعات قرآنی(دوره چهارم)  معناشناسی ایمان در قرآن کریم
•    کارگاه تهیه و اجرای پژوهش، با تکیه بر مطالعات قرآنی میان رشته ای
•    کارگاه آموزشی بین المللی : تفسیر هرمنوتیک کتابهای مقدس (قرآن – انجیل)
•    درسگفتار متن خوانی تفسیری به زبان عربی- تفاسیر ادبی
•    کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی- تاریخی و تطبیقی
•    کارگاه زیبایی شناسی قرآن
•    درسگفتار نگارش علمی بر اساس رتوریک
•    درسگفتار مطالعات حدیثی در غرب
•    درسگفتار قرائت متون تخصصی انگلیسی برای دانشجویان و پژوهشگران مطالعات قرآنی 
•    کارگاه آشنایی با حیطه های معنا شناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی (دوره سوم)
•    کارگاه آموزشی روش بهره برداری از امکانات الکترونیکی در تحقیقات
•    کارگاه آموزشی مقاله نویسی
•    کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
•    کارگاه: «آموزش نرم‌افزارهای یادداشت‌برداری و مهارت‌های تخصصی آن (با تأکید بر نرم‌افزار OneNote) 
•    درس گفتار «مکالمه عربی در حوزه مباحث قرآنی»
•    کارگاه «آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی» دوره دوم
•    کارگاه «آشنایی با تاریخ خط عربی و رسم ‌المصحف»
•    کارگاه «آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی» دوره اول

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱