معرفی گروه ها

تعداد بازدید:۲۴۴۴
  • گروه مطالعات تاریخی و فرهنگی قرآن

در راستای راهبردهای مرکز پژوهشی مطالعات قرآنی، این گروه به پژوهش‌های تاریخی-فرهنگی قرآن با رویکرد میان‌رشته‌ای و آکادمیک با تمرکز بر دوران باستان متأخر، یعنی قرون منتهی به ظهور اسلام تا سده‌های نخست دوره اسلامی، می‌پردازد. این رویکردها شامل طیفی از مطالعات نوین مانند باستان‌شناسی، مطالعات بین الادیانی، مطالعات تطبیقی، اسطوره‌کاوی، انسان‌شناسی تاریخی، انسان‌شناسی فرهنگی، تاریخ انگاره و اندیشه، و غیره خواهد بود. نیز بررسی و نقد رویکردهای مختلف اعم از سنت‌گرایان و مدرنیست‌ها در مطالعه، تفسیر و شناخت قرآن و تاریخ اسلام مورد توجه قرار خواهند گرفت. مطالعات مربوط به مباحث نظری مانند روش‌شناسی‌های نوین، همچنین ترجمه پژوهش‌های فاخر مرتبط با مباحث فوق و دغدغه‌های گروه، در دستور کار خواهند بود. 

مدیر گروه: دکتر زهرا محققیان

اعضا گروه: دکتر فروغ پارسا؛ دکتر مریم قبادی، دکتر محمدعلی طباطبایی

 

  • گروه مطالعات زبان شناسی قرآن

 در راستای راهبردهای مرکز؛ محور مطالعات و پژوهش های  این گروه مباحث مختلف زبان‌شناسی [در سطوح آواشناسی، واج‌شناسی ( لحن و ویژگی‌های زبرزنجیره‌ای)، سازه‌شناسی (ساخت واژگان)، نحوشناسی (ساخت جمله)] و نیز مطالعات زبان‌شناختی با رویکردهای معناشناسی ،کاربردشناسی، ترجمه‌شناسی، ریشه‌شناسی، خط و نظام‌های نوشتاری و نشانه‌شناسی (نشانه‌شناسی ارتباطی، نشانه‌شناسی اجتماعی، گونه‌شناسی نشانگی و نشانه‌شناسی ادبی-هنری در قرآن کریم و...) است.

مدیر گروه: دکتر آلاء وحیدنیا

اعضا گروه: دکتر هادی رهنما

 

  • گروه مطالعات حدیثی شیعه

در راستای راهبردهای پژوهشکده مطالعات قرآنی، این گروه به پژوهش‌هایی با رویکرد میان‌رشته‌ای و آکادمیک با تمرکز بر حدیث شیعه می‌پردازد. این رویکردها شاملی طیفی از مطالعات نوین همچون انسان‌شناسی تاریخی ـ فرهنگی، تاریخ انگاره و اندیشه، مطالعات ادبی و زبان‌شناختی، مطالعات تطبیقی، تاریخ‌گذاری حدیث، جریان‌شناسی و ... خواهد بود. همچنین بررسی و نقد رویکردهای خاورشناسان در مطالعه، تاریخ‌گذاری و نقد حدیث مدنظر قرار خواهد گرفت. مطالعات مربوط به مباحث نظری روش‌شناسی‌های نوین، نسخ خطی، احیای تراث و همچنین ترجمه پژوهش‌های فاخر مرتبط با دغدغه‌های گروه، در دستور کار خواهد بود.


مدیر گروه: دکتر سیدمحمدهادی گرامی

اعضا گروه: دکتر احمد پاکتچی
 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۱