طرح ها

تعداد بازدید:۲۵۲۰

طرح های پژوهشی

اعضا هیات علمی پژوهشکده مطالعات قرآنی

 

طرح‌های پژوهشی جاری گروه مطالعات تاریخی و فرهنگی قرآن کریم
•  تحلیل انتقادی مطالعات تفسیری در ایران پس از انقلاب اسلامی (1357- 1397) (مرحله دوم: تحلیل جریان مطالعات تفسیری نو اندیشان دینی)- دکترفروغ پارسا
•    «فرشتگان مؤنث» در بافت نزول قرآن- دکتر زهرا محققیان
•    کاربرد هوش مصنوعی در مطالعات قرآنی: تاریخ‌گذاری سور قرآنی به مثابۀ نمونۀ پژوهشی- دکتر محمدعلی طباطبایی

طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته گروه مطالعات تاریخی و فرهنگی قرآن کریم
•    بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده(10-11)- دکتر فروغ پارسا
•    بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده (12-13)- دکتر فروغ پارسا        
•    بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده 14 (فاز اول)- دکتر فروغ پارسا        
•    بررسی تفاسیر شیعی قرآن در  سده  14 هجری (فاز دوم)- دکتر فروغ پارسا
•    تحلیل انتقادی مطالعات تفسیری در ایران معاصر (مرحله اول)- دکتر فروغ پارسا    
•    گونه شناسی رویکردهای کاربردشناختی و تحلیل گفتمانی به مطالعات قرآنی- دکتر سید علی اصغر سلطانی  و دکتر فروغ پارسا        
•    جنسیت در اسلوب بیانی قرآن کریم- دکتر زهرا محققیان    
•    انگاره بنات الله در اندیشه اعراب جاهلی و مواجهه قرآن با آن- دکتر زهرا محققیان    
•    انگاره بنات الله در منابع متقدم اسلامی(تفاسیر و کتب سیره)، یک بازخوانی انتقادی در مطالعه تطبیقی با قرآن کریم- دکتر زهرا محققیان
•    بازتاب الگوهای کیهانشناختی در قرآن و کاربست آن در بازسازی تاریخ قرآن؛ فاز نخست: نقد دیدگاه ژولیان دشارنو دربارۀ تأثیرپذیری قرآن از متون سریانی در موضوع ستون‌های آسمان- دکتر محمدعلی طباطبایی
•    بازتاب الگوهای کیهان‌شناختی در قرآن و کاربست آن در تاریخ‌گذاری متن قرآن؛ فاز دوم: بازتاب کیهان شناسی ایرانی در قرآن- دکتر محمدعلی طباطبایی

 

طرح‌های پژوهشی جاری گروه مطالعات زبانشناسی قرآن کریم
•    نظریه دلالت در میراث اندیشمندان مسلمان در حیطه علوم قرآنی (مرحله دوم از سده 4 تا 6 هجری قمری)- دکتر احمد پاکتچی
•    ارزیابی مطالعات معناشناسی قرآن کریم در نظام دانشگاهی ایران (پژوهشی در سنجش و پایش یک حوزه میان رشته ای)- دکتر هادی رهنما

طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته گروه مطالعات زبانشناسی قرآن کریم
•    پیوندهای بینامتنی قرآن با متون دینی سامی- دکتر آلاءوحیدنیا
•    بازتاب قرائات در مصاحف ایرانی دوره صفوی (کوشش برای یافتن نوعی قاعده‌مندی) - دکتر آلاءوحیدنیا
•    بازیابی مکتب قرائی از یاد رفته (احتمالاً رایج در بصره و ایران) در مصاحف خطی کهن- دکتر آلاءوحیدنیا
•    تحلیل تاریخی وضعیت برنامه‌های آموزشی رشته علوم قرآن و حدیث از حیث دانش‌افزایی، مهارت‌افزایی و اشتغال دانش‌آموختگان، از بدو تأسیس تا کنون (95-1365)- دکتر مریم قبادی، دکتر هادی رهنما
•    نظریه دلالت در میراث اندیشمندان مسلمان در حیطه علوم قرآنی (مرحله اول قبل از سده 4 هجری قمری)- دکتر احمد پاکتچی

 

طرح‌های پژوهشی جاری گروه مطالعات حدیثی شیعه
•    مطالعه تاویل‌گرایی در تفاسیر متقدم شیعه و اهل سنت (سده ششم)- دکتر مریم قبادی
•    بازشناسی رویکردهای تاریخی در مطالعات قرآنی با نگاهی بومی- دکتر سیدمحمدهادی گرامی

    
طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته گروه مطالعات حدیثی شیعه
•    "فرهنگ تخصصی" توصیفی واژگان و اصطلاحات حدیث و علوم حدیثی" - دکتر مریم قبادی 
•    مطالعه تاویل گرایی در تفاسیر متقدم شیعه و اهل سنت (سده های سوم و چهارم) - دکتر مریم قبادی 
•    مطالعه تاویل گرایی در تفاسیر متقدم شیعه و اهل سنت (سده پنجم) -  دکتر مریم قبادی
•    ترجمه کتاب منهج ابن قتیبه فی تأویل مشکل القرآن و اثره فی الراسات القرآنیة-  دکتر مریم قبادی
•    بازشناسی روش تفسیری غلات و گفتمان تفسیر باطن به عنوان کهن ترین گونه تفسیر شیعی- دکتر سیدمحمدهادی گرامی
•    بازشناسی گرایش‌های تفسیری باطنی و غالیانه شیعه در سده‌های متقدّم هجری (فاز دوم: نیمه دوم سده دوم و سده‌ سوم هجری)- دکتر سیدمحمدهادی گرامی

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳