آرشیو اخبار

طرح نظام موازنه مثبت آرای انتخاباتی (با نگاهی به انتخابات اخیر امریکا)- دکتر پگاه مصلح
پنجاه و نهمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

طرح نظام موازنه مثبت آرای انتخاباتی (با نگاهی به انتخابات اخیر امریکا)- دکتر پگاه مصلح

چکیده موضوع سخنرانی: انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا که در آن فردی بدون سابقهٔ مسئولیت سیاسی و حتی فعالیت حزبی مشخص و مؤثر- و با پیشینهٔ اخلاقی مشکوک- و به اتکای قدرت مالی توانست به پیروزی برسد، بار دیگر نگاه ها را متوجه کاستی های نظام انتخاباتی آمریکا و از آن فراتر، نظام های انتخاباتی دموکراسی های معاصر کرد. بخش عمدهٔ انتقادها از نظام انتخاباتی آمریکا معطوف به کهنگی آن است و به این که به گونه ای شکل گرفته که به نامزدی امکان پیروزی می دهد که ممکن است برگزیدهٔ اکثریت مردم آن کشور نباشد. اما در کنار این دسته از انتقادها باید توجه داشت که به طور کلی انتخابات مبتنی بر اکثریت عددی افراد، در جوامعی که به نابرابری اقتصادی شدید و ضعف آموزش سیاسی دچارند، معضلات اجتماعی- سیاسی مهمی همچون سلطهٔ پول و عوام فریبی پدید آورده است. دست اندرکاران این نظام ها و کسانی که از چنین ساز و کارهای ناکارآمدی سود می برند همواره چنین القا کرده اند که چنین ساز و کار بی کفایت و واپس مانده ای تنها شیوهٔ ممکن و مطلوب است. در چنین وضعیتی طرح بحث دربارهٔ امکان برقراری یک "نظام موازنهٔ مثبت آرا" برای بهبود فرایند انتخابات در دموکراسی های امروز ضروری به نظر می رسد.

ادامه مطلب