دکتر علیرضا ملائی توانی

تعداد بازدید:۲۱۴۶۹

  رزومه در سیماپ 
   

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 
 
مشخصات فردی
 

معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی 

نام علیرضا
نام خانوادگی ملائی توانی
مرتبه استاد تمام
تلفن ۸۸۰۶۶۰۵۱داخلی ۲۹۲
زبان خارجی  زبان اول : انگلیسی
زبان دوم: عربی در حد ترجمه متون تخصصی تاریخ

مدارک تحصیلی

 • دکتری، رشته تاریخ با گرایش ایران اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی، عنوان پایان نامه دکتری : «علل و فرایند تحول نظام سیاسی مشروطه: جنبش جمهوری خواهی و تغییر سلطنت (۱۳۰۲ ۱۳۰۴)» به راهنمائی جناب آقای دکتر رضا شعبانی، ۱۳۷۹.
 • کارشناسی ارشد، رشته تاریخ با گرایش ایران اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد، عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : «ایران در جنگ جهانی اول» به راهنمائی جناب آقای دکتر حسین الهی،۱۳۷۴.
 • کارشناسی، رشته تاریخ از دانشگاه تهران، سال های ۱۳۶۷ – ۱۳۷۱.
 • دیپلم، رشته فرهنگ و ادب از دبیرستان امام حسین (ع) تنکابن، ۱۳۶۷.

فعالیت های پژوهشی

 • پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • پژوهشگر نمونه استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۶.
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه تاریخ ایران و اسلام دانشگاه لرستان.
 • عضو هیأت تحریریه مجله تاریخ روابط خارجی.
 • داور و ارزیاب چند مجله علمی و پژوهشی کشور.

تالیف کتاب

 • ایران و دولت ملی در جنگ جهانی اول، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۸، چاپ اول.
 • مشروطه و جمهوری: ریشه های نابسامانی نظم دمکراتیک در ایران (۱۲۸۴ ۱۳۰۵)، تهران نشر گستره، ۱۳۸۱، چاپ اول.
 • مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضا شاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، چاپ اول.
 • درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، تهران، نشر نی، ۱۳۸۶، چاپ اول.
 • زندگینامه سیاسی آیت الله طالقانی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۸، چاپ اول.
 • مقایسه مشروطه ایران و عثمانی، دکتر حسن حضرتی و دکتر علیرضا ملائی توانی، تهران، نشر دانش، ۱۳۷۷، چاپ اول.
 • از کاوه تا کسروی: نقد رفتارها و باورهای دینی ایرانی­ها، تهران، پژوهشکدۀ تاریخ اسلام، ۱۳۹۵.
 • گفتمان تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی پیرامون رضاشاه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵.
 • اسناد نفت با تاکید بر جنبش ملی شدن نفت، (۵ جلد) مرکز اسناد و آرشیو نهاد ریاست جمهوری، آماده چاپ.
 • تاریخ شفاهی بمباران شیمیائی سردشت، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶.
 • درآمدی بر تاریخ نگاری نوین، نوشته میشل بنتلی، ترجمه علیرضا ملائی توانی، زیر چاپ.
 • انقلاب ها و تاریخ، نوشته نوئل پارکر، ترجمه علیرضا ملائی توانی، آماده چاپ.
 • کتاب " اسنادی از  مرکز اسناد فرهنگی آسیا"، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶.
 • کتاب " اسنادی  از پژوهشگاه علوم انسانی در دوره پهلوی دوم"، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶.
 • کتاب " اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی"، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶.
 • کتاب " اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران"، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶.
 • کتاب " اسنادی از  مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها"، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶.

مقالات علمی پژوهشی

 • هویت ایرانی در تاریخ نگاری ملک زاده، فصلنامه مطالعات ملی، سال پنجم، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۸۲.
 • تاملی در تاسیس، توسعه و رفتار بریگاد قزاق ایران (۱۹۱۷ – ۱۸۷۹م.)، مجله علمی و پژوهشی فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ویژه تاریخ، سال هجدهم، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۴.
 • ایران مداری و غربگرائی از نگاه مجله ایرانشهر، مجله علمی و پژوهشی دانشگده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ویژه تاریخ، زمستان ۱۳۸۵.
 • مجله ایرانشهر و لزوم انقلاب در افکار و عقاید ایرانیان، مجله علمی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الزهرا، بهار ۱۳۸۶.
 • عینیت یا بی طرفی در پژوهش های تاریخی، فصلنامه مطالعات تاریخی ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۳ و ۱۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۵.
 • جستاری در زندگی یک امام اسماعیلی، پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۱، پاییز ۱۳۸۵.
 • کودتای ۲۸ مرداد و تغییرات سیاسی اجتماعی در ایران، مجله علمی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی داشگاه الزهرا، زمستان ۱۳۸۶.
 • پرسش ها و مسائل مهم در حوزهٔ روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، پژوهشنامهٔ متین، بهار ۱۳۸۷.
 • ملاحظاتی در مفهوم عدالتخانه، مجله علمی پژوهشی بررسی های تاریخی دانشگاه اصفهان، پیاپی ۱۳، بهار ۱۳۹۱.
 • استاد مطهری و مفاهیم بنیادین در قلمرو فلسفه علم تاریخ، مجله علمی و پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸.
 • تأملی در آموزش دانش تاریخ در ایران با تاکید بر دوره ی پس از انقلاب فرهنگی، مجله علمی پ‍ژوهشی پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، سال اول، شماره چهارم، تابستان ۱۳۸۹.
 • تبیین ریشه­های اجتماعی و اقتصادی انقلاب مشروطه، دوفصلنامهٔ تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال دوم، شماره دوم، زمستان و پاییز ۱۳۹۱.
 • چشم اندازهای نو در تاریخ شفاهی ایران با تأکید بر تاریخ نگاری شفاهی، مجله علمی و پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری، سال بیستم، شماره ۵، پیاپی ۸۴، بهار و تابستان، ۱۳۸۹.
 • بررسی روند همراهی جبهه ملی با انقلاب اسلامی از فضای باز سیاسی تا دیدار با امام خمینی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۰. (مقاله مشترک علیرضا ملائی توانی و فریده باوریان.
 • اصول و مبانی سرگذشت نگاری: میاحظاتی در باره روش شناسی سرگذشت نگاری، مجله علمی و پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری، سال نوزدهم دوره جدید، شماره ۳، پیاپی ۸۰، پاییز ۱۳۸۸.
 • مقایسه مواضع سیاسی شاپور بختیار و کریم سنجابی در مواجه با انقلاب اسلامی، مجله رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ۲۱، زمستان ۱۳۹۱. (مقاله مشترک علیرضا ملائی توانی و حرّ میرزائی).
 • ملاحظاتی روش شناختی در چیستی و اعتبار تاریخ نگاری های رسمی، دوفصلنامه فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی، سال بیست و یکم، دوره جدید، شماره ۷، پیاپی ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۰.
 • طرح های روس و انگلیس برای برون رفت از بحران در دوره استبداد صغیر، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی، سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره ۱۵، پیاپی ۱۰۳، پائیز ۱۳۹۱.
 • مجلس عالی دربار؛ حلقه گذار به نظام مشروطه، دو فصل نامه علمی پژوهشی جستارهای تاریخی، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۲.
 • کسروی و تأمل درباره رضاشاه، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، سال پنجم، شماره ۱۷، پائیز ۱۳۹۲.
 • کسروی از نقد اجتماعی تا داعیه پیامبری، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، سال پنجم، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۳.
 • اندیشه تشکیل ارتش ملی در نخستین دوره مجلس شورای ملی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی، سال ۲۵، دوره جدید، شماره ۲۶، پیاپی ۱۱۶، تابستان ۱۳۹۴.
 • علت شناسی اعتصاب مطبوعات در دوره دولت شریف امامی (مهر ۱۳۵۷) و جایگاه آن در روند شکل گیری انقلاب اسلامی، علیرضا علی صوفی، علیرضا ملائی توانی، میثم غلامپور، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۳.
 • جایگاه دانش سیاسی در برنامه های آموزشی دوره کارشناسی رشته تاریخ، جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴.
 • بازخوانی مواضع سیاسی مدرس در برابر اولتیماتوم ۱۹۱۱ روسیه به ایران، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار ۱۳۹۴.

مقالات علمی و مروری

 • جنگ جهانی اول و رخنه آلمانها در ساختار اجتماعی سیاسی ایران، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، سال اول، شماره سوم، پائیز ۱۳۷۶.
 • تحلیلی از ماموریت ژنرال هایزر در ایران، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، سال سوم شماره ۱۲، زمستان، ۱۳۷۸.
 • غرب از نگاه مجله کاوه، فصلنامه نامه پژوهش، سال پنجم، شماره ۱۸ ۱۹، زمستان ۱۳۷۹.
 • بررسی رخداد ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ تهران، پژوهشنامه متین، سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۷۷.
 • آسیب شناسی یک جنبش: نقدی بر اندیشه و عمل جمعیت فدائیان اسلام، پژوهشنامه متین، سال سوم، زمستان ۱۳۷۹.
 • تعامل دین و دموکراسی در اندیشه سیاسی آیت الله طالقانی، پژوهشنامه متین، سال پنجم، شماره ۲۱، زمستان ۱۳۸۲.
 • مجله آینده و تاریخ نگاری مبتنی بر هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهارم، شماره ۱۴، زمستان ۱۳۸۱.
 • فرایند گرایش به انقلاب در اندیشه سیاسی امام خمینی، پژوهشنامه متین، سال سوم، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۸۰.
 • کند و کاوی پیرامون تاریخ و نقد یک نگاه، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام، شماره ۲۲، زمستان ۱۳۸۴.
 • تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز، دانشنامه جهان اسلام، حرف "ت"، تهران، بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، ۱۳۷۵، ص۲۵۹.
 • پیامدهای جنگ جهانی اول: بسترهای تغییر گفتمان مشروطه خواهی در ایران، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت استاد عبدالهادی حائری، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
 • مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران، پژوهشنامه متین، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۷۸.
 • نهضت امام خمینی از لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی تا تبعید امام به ترکیه، مجموعه مقالات تاریخ تحولات ایران ۱۳۲۰ ۱۳۵۷، تهران روزنه، ۱۳۸۰.
 • کنفرانس گوادلوپ و واکنش امام خمینی، مجموعه مقالات راه انقلاب، تهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نشر هماهنگ، ۱۳۷۸، ج اول.
 • ترجمه مقاله «تاریخ نگاری عهد روشنگری»، نوشته میشل بنتلی، مجله رشد و آموزش تاریخ، شماره مسلسل ۱۳، سال پنجم، ۱۳۸۲.
 • نقدی بر کتاب «تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی به روایت رادیو بی بی سی»، پژوهشنامه متین، سال اول، شماره دوم، بهار ۱۳۷۸.
 • بررسی کتاب «اقتصاد اسلامی آیت الله طالقانی»، کتاب ماه علوم اجتماعی.
 • مجلس و انتخابات در دوره رضاشاه، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، ویژه تاریخ، دوره اول، شماره مسلسل ۲، بهار ۱۳۸۶.
 • بحران در روش، نوشته میشل بنتلی، ترجمه علیرضا ملائی توانی، فصلنامه علمی تخصصی نامه تاریخ پژوهان، سال دوم، شماره ششم، تابستان، ۱۳۸۵.
 • تاریخ شفاهی بمباران شیمیائی سردشت در مصاحبه با چند تن از بازماندگان این حادثه، مجله نگین، شماره ۲۸، تابستان ۱۳۸۸.
 • نقد و تحلیل مصاحبه در تاریخ شفاهی، مجموعه مقالات چهارمین نشست تخصصی و کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول.
 • ضرورت تحول ساختاری در برنامه آموزشی رشته تاریخ بر بنیاد نیازهای جامعه امروز، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، دوره ی جدید، شماره ۱۹۳، خرداد ۱۳۹۳.
 • واکاوی رفتار سیاسی جبهه ملی چهارم در تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی (از آبان تا بهمن ۱۳۵۷)، علیرضا ملائی توانی و فریده باوریان، فصلنامه ژرفاپژوه، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۹۳.
 • جایگاه مباحث روش تحقیق و روش شناسی تاریخی در برنامه های آموزشی دوره کارشناسی رشته تاریخ، فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، سال اول، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۱.
 • تأملی درباره امتداد فعالیت دوره مجلس دوم و انحلال آن، فصلنامه اسناد بهارستان، دوره جدید، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۳.

نگارش مقاله در مجموعه مقالات

 • آیت الله طالقانی و قیام ۱۵ خرداد، مجموعه مقالات قیام ۱۵ خرداد، به کوشش رحیم نیکبخت میرکوهی و مجتبی سلطانی احمدی، خانه کتاب، فروردین ۱۳۹۲، ج اول.
 • نقد و تحلیل مصاحبه در تاریخ شفاهی، مجموعه مقالات چهارمین نشست تخصصی و کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول.
 • نهضت امام خمینی از لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی تا تبعید امام به ترکیه، مجموعه مقالات تاریخ تحولات ایران ۱۳۲۰ ۱۳۵۷، تهران روزنه، ۱۳۸۰.
 • کنفرانس گوادلوپ و واکنش امام خمینی، مجموعه مقالات راه انقلاب، تهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نشر هماهنگ، ۱۳۷۸، ج اول.
 • پیامدهای جنگ جهانی اول: بسترهای تغییر گفتمان مشروطه خواهی در ایران، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت استاد عبدالهادی حائری، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰

انتشار مقاله در دانشنامه ها

 • تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز، دانشنامه جهان اسلام، حرف "ت"، تهران، بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، ۱۳۷۵، ص۲۵۹.
 • روحانیت، دانشنامه جهان اسلام
 • دارالانطباعات ناصری، دانشنامه جهان اسلام.
 • وقایع نگاری دوره قاجار، دانشنامه جهان اسلام.

شرکت در همایش ها و ارائه سخنرانی

 • سخنرانی در نقد کتاب تاریخ نویسی دوره قاجار ۹ اسفند ۱۳۹۳ پژوهشکده تاریخ اسلام.
 • سخنرانی در سمینار بین المللی یکصدمین سالگرد ایران و جنگ جهانی اول، تهران، مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران ۱۳ اسفند ۱۳۹۳.
 • سخنرانی در نخستین کنفرانس جغرافیای تاریخی ایران، با عنوان «جغرافیای تاریخی چیست؟»، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۴ اسفند ۱۳۹۳.
 • تاریخ و فضای عمومی ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ پژوهشگاه علوم انسانی در نشست تاریخ و فضای عمومی.
 • سخنرانی در دانشگاه اصفهان با عنوان تاریخ نگاری رسمی، اذر ۱۳۹۲.
 • سخنرانی در دانشگاه اصفهان با عنوان منازعه بر سر محتوای فرمان مشروطه، اول دی ماه ۱۳۹۴.
 • سخنرانی در نشست تاریخ و فضای عمومی، پژوهشگاه علوم انسانی، در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳.
 • سخنرانی در نقد کتاب آقای ابوالفضل نیکومنش، با عنوان محمود طالقانی، زندگی و شیوه قرآنی، ۱۰/۱۰/ ۱۳۹۳.
 • شریعتی و مساله تعهد در علم، چکیده مقالات سمینار بین المللی شریعتی و آینده علوم انسانی، ۲۳ آذر ماه، آذرماه ۱۳۹۴، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن جامعه شناسان، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی، ص ۸۹.
 • پیوندهای میان رشته ای تاریخ و علوم اجتماعی در برنامه ی آموزشی دوره کارشناسی رشته تاریخ، اولین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۳۹۴.
 • تحلیل گفتمانی واکنش نمایندگان مجلس پیرامون ترور شاه، چکیده مقالات ششمین همایش تخصص تاریخ مجلس (نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی دوره های بیست و یکم و بیست و دوم)، به کوشش زهرا جعفری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ص ۲۱۹.
 • سخنرانی با عنوان مهندسی انتخابات در مجلس نوزدهم، در میزگرد پنجمین همایش تاریخ مجلس، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 • چکیده مقاله با عنوان «تأملی در مفاد و علل تصویب قانون از کجا آورده ای»، چکیده مقالات پنجمین همایش تاریخ مجلس، نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی دوره های نوزدهم و بیستم، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، به کوشش زهرا جعفری، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سخنرانی در دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران، ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ با عنوان: جامعه ایران و ضرورت بازنگری گذشته: رسالت مورخان و جامعه شناسان.
 • نقد و تحلیل مصاحبه در تاریخ شفاهی، چهارمین نشست تخصصی و کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (۶ و ۷ اسفند ۱۳۸۶).
 • تأملی درباره تاریخ نگاری شفاهی، همایش یک روزه دانشگاه خوارزمی،
 • کنفرانس گوادلوپ و واکنش امام خمینی، مجموعه مقالات راه انقلاب، تهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نشر هماهنگ، ۱۳۷۸، ج اول.
 • جغرافیای تاریخی الموت در دوره سلجوقی، دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، ۷ و ۸ اسفند ۱۳۹۲.
 • روش شناسی تاریخ نگاری متون درسی درس ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی، همایش تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، تهران.
 • تاریخ شفاهی بمباران شیمیائی سردشت و یک مصاحبه، همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس
 • افق های آینده و راه طی نشده در تاریخ شفاهی ایران، هفتمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی، ۱۱ بهمن ۱۳۹۰، مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
 • دکتر شریعتی و تعریف دانش تاریخ، همایش دکتر شریعتی و دانش تاریخ، پژوهشکده تاریخ اسلام، ۲ و ۳ اسفندماه ۱۳۹۱.
 • اولتیماتوم روسیه و واکنش نمایندگان مجلس شورای ملی، سمپوزیوم ایران در آستانه جنگ جهانی اول: از اولتیماتوم روس تا توپ پروس (۱۹۱۰-۱۹۱۴)، ۶ آبان ۱۳۹۲، انجمن ایرانی تاریخ.
 • تأملی در برنامه آموزشی رشته تاریخ، همایش آسیب شناسی آموزش و پژوهش در رشته تاریخ. ۱۸ ۱۹ اسفند ۱۳۸۹.

طرح های پژوهشی

 • فلسفه تاریخ از نگاه استاد مطهری، دانشگاه ارومیه، تاریخ اتمام ۱۳۸۷/۱۱/۱۵.
 • شیخ ابراهیم زنجانی و دگر اندیشی دینی، دانشگاه ارومیه، تاریخ اتمام ۱۳۹۰/۳/۱۷.
 • مجله کاوه و نقد باورهای مذهبی ایرانیان، دانشگاه ارومیه، تاریخ اتمام ۱۳۹۱/۳/۲.
 • دگراندیشی دینی در دوره رضاشاه، پژوهشکده تاریخ اسلام، تاریخ اتمام ۱۳۸۹.
 • بررسی تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون دوره رضاشاه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ترجمه مقاله

 • بحران در روش، نوشته میشل بنتلی، ترجمه علیرضا ملائی توانی، فصلنامه علمی تخصصی نامه تاریخ پژوهان، سال دوم، شماره ششم، تابستان، ۱۳۸۵.
 • ترجمه مقاله «تاریخ نگاری عهد روشنگری»، نوشته میشل بنتلی، مجله رشد و آموزش تاریخ، شماره مسلسل ۱۳، سال پنجم، ۱۳۸۲.

کسب رتبه های برتر

 • پژوهشگر نمونه استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۶.

سخنرانی در محفل های علمی

 • تاریخ نگاری شفاهی چیست؟ پژوهشگاه علوم انسانی بهمن ۱۳۹۱.
 • کودتای ۱۲۹۹ از منظر تاریخ نگاری رسمی دورهٔ پهلوی، پژوهشگاه علوم انسانی، خرداد ۱۳۹۲.
 • تفاوت ها و تمایزهای تاریخ نگاری سنتی و مدرن، خانه اندیشمندان علوم انسانی،
 • تأملات میرزا فتحعلی آخوندزاده در بارهٔ تاریخ و تاریخ نگاری، خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی،
 • ملاحظاتی روش شناختی در بارهٔ تاریخ نگاری رسمی، دانشگاه اصفهان، پاییز ۱۳۹۱.

گفت وگوهای علمی

 • پارادایمهای مؤثر بر تاریخنگاری دوران معاصر ایران: گفتوگو با داریوش رحمانیان، حسن حضرتی، علیرضا ملائی توانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، تیر ۱۳۸۷، شماره ۱۲۲.
 • نظریه و تاریخ: گفتگو با علیرضا ملائی توانی و مصطفی مهرآیین، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، مهر۱۳۹۰، شماره ۱۶۱.
 • درآمدی بر آسیب شناسی تحقیقات تاریخی،: گفتگو با علیرضا ملائی توانی و شهرام یوسفی فر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، بهمن ۱۳۹۱، شماره ۱۷۷.
 • عینیت: گزاره های مقبول اهل تاریخ:گفتگو با احمد گل محمدی و علیرضا ملائی توانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، فروردین ۱۳۸۹، شماره ۱۴۳.
 • مدرس سیاستمداری واقع گرا، روزنامه ایران، سال نوزدهم، دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲.

راهنمایی پایان نامه های دانشجویی دوره کارشناسی ارشد

 • نوسازی و تحول نظام آموزشی در عصر رضاشاه پهلوی، ربابه نیکبین، دانشگاه ارومیه، تاریخ دفاع۱۳۸۸/۶/۳۱.
 • نقش و عملکرد انجمن معارف۱۳۲۱-۱۳۱۵، مریم ضیائی، دانشگاه ارومیه، تاریخ دفاع ۱۳۸۸/۱۱/۷.
 • بررسی مقایسه ای سه اثر تاریخنگارانه انقلاب مشروطه راضیه رنجبر، دانشگاه ارومیه، تاریخ دفاع ۹/۱۲/ ۱۳۸۹.
 • رقابت روسیه و انگلیس در عرصه بانکداری ایران و روند تاسیس بانک در ایران محمد قربانیان، دانشگاه ارومیه، تاریخ دفاع۱۳۹۰/۷/۱۱ .
 • خاندان حکومتگر بیجار گروس از صفویه تا انقراض قاجار محمد مریوانی، دانشگاه ارومیه، تاریخ دفاع ۱۳۹۱/۶/۱۹.
 • مواضع و عملکرد مجلس اول مشروطه انور مهرپور، دانشگاه ارومیه، تاریخ دفاع ۱۳۹۱/۷/۱۵.
 • رویاروئی جریان های ملی مذهبی با دولت شریف امامی، روح الله مهدی زاده، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۸۹/۴/۱۳.
 • تعامل جبهه ملی با جنبش اسلامی ایران (۶۰- ۱۳۴۰) فریده باوریان، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۸۸/۱۱/۱۳.
 • تلاس های مشترک آمریکا و شاپور بختیار برای مهار انقلاب اسلامی ایران رحمان محمدزاده، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۸۹/۴/۲۳.
 •  انقلاب اسلامی در قائم شهر رسول صابر، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۸۹/۹/۹.
 • یاران امام در نهضت و انقلاب: مطالعه موردی شهید عراقی امین عزیزی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۸۹/۱۲/۲۳.
 • مقایسه مواضع سنجابی و بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی حر میرزائی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۸۰/۸/۱۸.
 • بافت سیاسی و جامعه شناختی اولین دوره مجلس هادی قیصریان، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۹۰/۱۲/۱۰.
 • عملکرد بنیاد پهلوی و مواجهه نیروهای انقلابی با آن، فرهاد سهامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۹۲/۷/۹.
 • انقلاب اسلامی در تاریخ نگاری نهضت آزادی، احمد معصومی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۹۲/۷/۶.
 • واکنش های اجتماعی سیاسی ایرانیان در دفاع از استقلال کشور در برابر بیگانگان (از مشروطیت تا جنگ جهانی اول)، فاطمه سهیلی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع۱۳۹۲/۱۱/۲۳.
 • ملاحظاتی روش شناختی در باره تاریخ نگاری رسمی، دانشگاه اصفهان، پاییز
 • ۱۳۹۱روایت سفرنامه نویسان انگلیسی از انقلاب مشروطه ایران، پیمان حسین نژادیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع ۱۳۹۲/۱۲/۲۴.

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد تاریخ

 • مشاوره پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی علل، روند و نتایج اعتصاب های مطبوعات در سال ۱۳۵۷، دانشگاه پیام نور، دی ماه ۱۳۹۲ک
 • نحوه تعامل حوزه علمیه قم با سیاست عبدالرضاآقائی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۸۸/۶/۲۵
 • تحولات سیاسی ایران در دوره دولت ازهاری عیسی طولابی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۸۸/۶/۲۵
 • نقش آیت الله اشرفی اصفهانی در نهضت امام خمینی حمیدرضاحیدری، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۸۸/۶/۲۵
 • نقش دکتر شریعتی در نهضت اسلامی، حسنعلی رسولی،، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۹۰/۳/۱۱
 • بررسی تطبیقی حیات اجتماعی شیراز عصر قاجار بر مبنای روایت های سفرنامه نویسان خارجی، صفورا طیبی، دانشگاه الزهرا، تاریخ دفاع ۱۳۹۱/۷/۱۴.
 • داده ها و تحلیل آماری سفرنامه های دوره ناصری، مصطفی خدامرادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۲/۱۱/۱۹.
 • بررسی حیات اجتماعی اصناف تبریز در دوره ی مشروطیت، دانشجو نسرین جعفری قوزلو، استاد راهنما دکتر سیمین فصیحی، استاد مشاور دکتر علیرضا ملائی توانی، دانشگاه الزهرا، شهریور ۱۳۹۳.
 • بررسی تعاملات نظامی سیاسی ترکمنان شمال ایران با حکومت ناصرالدین شاه قاجار، دانشجو آقای قاسم ازونی دوجی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، استاد راهنما دکتر مهری ادریسی، استاد مشاور دکتر علیرضا ملائی توانی، تاریخ دفاع ۱۳۹۳/۷/۸.
 • تشکل های سیاسی زنان مبارز، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، دانشجو خانم مریم قاسمی، استاد راهنما دکتر حمید بصیرت منش، استاد مشاور دکتر علیرضا ملائی توانی.
 • خانم فریده شوریایی: زندگی و عملکرد سیاسی علیرضاخان قوانلو (عضدالملک قاجار)، دانشگاه الزهرا، شهریور ۱۳۹۴.

فعالیت های آموزشی و تدریس در دانشگاه ها و موسسه ها آموزش عالی

 • سه ترم تدریس در دانشگاه باقرالعلوم (ع) طی سال های ۱۳۷۷ ۱۳۷۹، در دوره کارشناسی تاریخ.
 • تدریس در دوره های ارشد و دکتری رشته تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی طی سال های ۱۳۸۰- تاکنون
 • عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه و تدریس در دوره¬های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تاریخ از مهر۱۳۸۰ تا تیر ماه ۱۳۹۱
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و تدریس در دوره های ارشد و دکتری رشته تاریخ از مهر ماه ۱۳۹۱ تاکنون.
 • تدریس در دوره دکتری رشته ایران شناسی- بنیاد ایران شناسی.
 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور ارومیه.
 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور تهران جنوب (تدریس در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ).
 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور پاک دشت (تدریس در دورهٔ کارشناسی ارشد رشتهٔ تاریخ).
 • تدریس درس روش تحقیق پیشرفته در دوره دکتری گروه تاریخ دانشگاه تهران.
 • تدریس درس فلسفه تاریخ، در دوره ی کارشناسی ارشد گروه تاریخ دانشگاه تهران.
 • تدریس درس تاریخ معاصر در دوره دکتری گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
 • تدریس درس شناخت و تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی در دوره کارشناسی ارشد گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
 • تدریس در س روش تحقیق در تاریخ در دوره کارشناسی ارشد تاریخ، بنیاد ایران شناسی
 • تدریس درس سمینار در دوره کارشناسی ارشد بنیاد ایران شناسی
 • تدریس درس: سفرنامه ها و تاریخ اجتماعی ایران در بنیاد ایران شناسی
 • تدریس درس تاریخ نگاری انقلاب اسلامی در دورهٔ دکتری پژوهشکدهٔ امام خمینی و انقلاب اسلامی.

عناوین درس های ارائه شده

 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و...ایران از آغاز قاجاریه تا انقلاب مشروطه (کارشناسی)
 • تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقراض قاجار(کارشناسی)
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و...ایران از انقراض قاجار تا کودتای ۲۸ مرداد(کارشناسی)
 • انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن(کارشناسی)
 • تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان (کارشناسی)
 • مبانی جامعه شناسی(کارشناسی)
 • مبانی علم سیاست(کارشناسی)
 • تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام(کارشناسی)
 • فلسفه تاریخ(کارشناسی)
 • مبانی حکومت و ساخت قدرت در تاریخ ایران(کارشناسی)
 • ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی در ایران(کارشناسی)
 • روش تحقیق در تاریخ(کارشناسی)
 • اتاریخ اجتماعی معاصر ایران(کارشناسی ارشد)
 • تاریخ جنبش های یکصد سال اخیر(کارشناسی ارشد)
 • روش های تحقیق در تاریخ(کارشناسی ارشد)
 • فلسفهٔ تاریخ(کارشناسی ارشد)
 •  اندیشه اصلاح طلبی معاصر(کارشناسی ارشد)
 • تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران از شهریور ۱۳۲۰ تا خرداد ۱۳۴۲(کارشناسی ارشد)
 • شناخت و تحلیل انقلاب اسلامی (کارشناسی ارشد)
 • بررسی مناسبات خارجی ایران با تأکید بر جنبش مشروطیت(کارشناسی ارشد)
 • تاریخ معاصر ایران (دکتری تاریخ)
 • تاریخ روابط خارجی ایران (دکتری تاریخ)
 • نقد و بررسی منابع فرهنگ و تمدن ایران (رشتهٔ ایران شناسی) (دکتری تاریخ)

مصاحبه و گفت وگوی علمی و منتشر شده در نشریه های عمومی

 • مصاحبه درباره کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ خبرگزاری مهر
 • مصاحبه با سایت جماران در باره تاریخ شفاهی، سایت جماران
 • انتحال در پیش چشم منتحل، مجله فرهنگ امروز: ماهنامه فرهنگ و علوم انسانی، سال اول، شماره ۳، دی ۱۳۹۳، ص ۵۳.
 • کاربست نظریه و بحران پایان نامه نویسی در رشته تاریخ، مجله فرهنگ امروز: ماهنامه فرهنگ و علوم انسانی، سال اول، شماره ۴، اسفند ۱۳۹۳، ص ۹۶- ۹۸.
 • سنتی که برجای نماند: گفت وگو با علیرضا ملائی توانی درباره مروری بر تاریخ نگاری جدید با تأکید بر سنت انتقادی، ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره، مهر و آبان ماه ۱۳۹۴، شماره ۸۶- ۸۷، ص ۲۲۴- ۲۲۶.
 • مجله انجمن اسلامی دانشگاه تهران؛ آیت الله طالقانی
 • مردی برای تمام فصول، اندیشه پویا، سال چهارم، شماره ۳۱، آذر و دی ۱۳۹۴، ص ۸۴- ۸۵
 • مصاحبه با انجمن اسلامی دانشگاه تهران آیت الله طالقانی و الگوی بدیل حکومت.
 • موج اول دموکراسی خواهی در گفت وگو با علی رضا ملائی توانی: مشروطه حاصل پرهیز از گفتمان کرولال ها، ایران فردا، ۱۵ تیر ۱۳۹۴، دوره جدید شماره ۱۳، ص ۵۸- ۶۰
 • آکادمیسین ها و تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی، فرهنگ امروز: ماهنامه فرهنگ و علوم انسانی امروز، سال دوم، آبان ۱۳۹۴، شماره ۸،، ص ۹۰۹۱.
 • مسافر مشروطه: زندگی یک مبارز تا انقلاب ۵۷ در میزگردی با حضور سید جواد میری و علیرضا ملائی توانی، ایران فردا، ۱۵ شهریور ۱۳۹۴، دوره جدید شماره ۱۵، ص ۹۲- ۹۶.
 • مجلس سنا حلال مشکلات، اندیشه پویا، سال چهارم، شماره بیست و هفتم، تیر و مرداد ۱۳۹۴، ص۵۴- ۵۵.
 • در علوم انسانی با کثرت روش شناسی مواجهیم، پژوهش، جامعه، توسعه پایدار، ویژه نامه هفته پژوهش، آذرماه ۱۳۹۴، ص ۲۲.
 • مجلس سنا حلال مشکلات، مجله اندیشه پویا، سال چهارم، شماره ۲۷، تیر و مرداد ۱۳۹۴، ص ۵۴- ۵۵.
 • نگاهی به فعالیت های بنیاد فرهنگ ایران، فرهنگ امروز: ماهنامه فرهنگ و علوم انسانی، سال اول، اردیبهشت ۱۳۹۴، شماره ۵، ص ۱۰۶- ۱۰۷.

فعالیت های علمی- اجرائی

 • مدیر گروه و استاد راهنمای دانشجویان رشته تاریخ دانشگاه ارومیه از فروردین ۱۳۸۱ تا آبان ۱۳۸۴..
 • معاون پژوهشکده تاریخ ایران - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۲ تاکنون .
 • مدیر گروه پژوهشی تاریخ سیاسی ایران- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۲ تاکنون.
 • عضو شورای تحول علوم انسانی، وزارت علوم، از سال ۱۳۹۱
 • رئیس پژوهشکدۀ تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مسئول دبیرخانۀ هیأت اجرائی جذب اعضای هیأت علمی

عضویت در هیأت تحریه مجله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی تاریخ

 • سردبیر فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه ویژه تاریخ از ۱۳۸۴ ۱۳۸۹.
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه ویژه تاریخ از ۱۳۸۴ ۱۳۸۹..
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی ترویجی تاریخ روابط خارجی (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران) از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی تخصصی تاریخ ایران و اسلام دانشگاه لرستان ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱
 • عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی از ۱۳۹۰ تاکنون
 • عضو هیأت تحریریه مطالعات اجتماعی تاریخ اسلام دانشگاه رازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 • ترجمه مقاله عضو هیأت تحریریه فصلنامه اسناد بهارستان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

عضویت در انجمن ها

 • عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ از آغاز تاکنون.
 • عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۸۹- ۱۳۹۱.
 • عضو پیوسته انجمن تاریخ شفاهی ایران.
 • عضو انجمن تاریخ اسلام.

یادداشت های کوتاه

 • آیینه وند مصداق جامعه ی مدنی خانواده بزرگ تاریخ، آیینه ی صادق یادنامه ی استاد زنده یاد صادق آیینه وند، تهران، بی، نا، ۱۳۹۴.
 • در علوم انسانی با کثرت روش شناسی مواجهیم، پژوهش، جامعه، توسعه پایدار، ویژه نامه هفته پژوهش، آذرماه ۱۳۹۴، ص ۲۲.

کارگاه های علمی

 • کارگاه مقاله نویسی، پژوهشگاه علوم انسانی، ۳ خرداد ۱۳۹۴
آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱