برنامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۱۷۹

برنامه نیمسال اول ۹۸-۹۷  ارشد

مقطع

رشته و گرایش

 

ورودی

 

نام درس

مدرس

تعداد واحد

روز

ساعت

کارشناسی ارشد

تاریخ ایران اسلامی

۹۷۱

 شناخت روشهای تحقیق درتاریخ

دکتر نیره دلیر

۲

یکشنبه

۸-۱۰

کارشناسی ارشد

تاریخ ایران اسلامی

۹۷۱

نقد و بررسی متون تاریخی (به زبان فارسی)

دکتر الهام ملک زاده

۲

یکشنبه

۱۰-۱۲

کارشناسی ارشد

تاریخ ایران اسلامی

۹۷۱

نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا خلافت عباسیان

دکتر پروین ترکمنی آذر

۲

یکشنبه

۱۳-۱۵

کارشناسی ارشد

تاریخ ایران اسلامی

۹۷۱

فلسفۀ تاریخ

دکتر حسینعلی نوذری

۲

یکشنبه

۱۷-۱۹

کارشناسی ارشد

تاریخ ایران اسلامی

۹۷۱

زبان خارجی با تکیه برترجمه متون تاریخی (۱)

دکتر صفورا برومند

۲

دوشنبه

۱۰-۱۲

کارشناسی ارشد

تاریخ ایران اسلامی

۹۶۱

 ایران درعهد قاجاریه مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت

دکتر محمدامیر احمدزاده

۲

یکشنبه

۱۰-۱۲

کارشناسی ارشد

تاریخ ایران اسلامی

۹۶۱

روش پژوهش و روش نگارش  پایان نامه

دکتر عبدالرحمن حسنی فر

۲

یکشنبه

۱۳-۱۵

کارشناسی ارشد

تاریخ ایران اسلامی

۹۶۱

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی(باتکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)

دکتر محمدرحیم ربانی زاده

۲

یکشنبه

۱۵-۱۷

کارشناسی ارشد

تاریخ ایران اسلامی

۹۶۱

 تاریخ معاصر ایران

دکتر علیرضا ملایی توانی

۲

دوشنبه

۸-۱۰

کارشناسی ارشد

تاریخ ایران اسلامی

۹۶۱

نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویه تا ظهور قاجاریه

دکتر علی سالاری شادی

۲

دوشنبه

۱۰-۱۲

  

 

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۳۹۷