دکتر سیدجواد میری منیق

تعداد بازدید:۲۲۴۵۵

  رزومه در سیماپ
    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها
    
    
 
 
 
مشخصات فردی
نام سیدجواد
نام خانوادگی میری منیق
سال تولد ۱۳۵۰
سمت کاری عضو هیئت علمی (استاد) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
وب سایت http://www.criticaltheoryofreligion.org/miri.html
پست الکترونیک Seyedjavad@hotmail.com
 

مدارک تحصیلی

 • دکترای تخصصی (Ph.D): جامعه‌شناسی، (دانشگاه بریستول/ انگلستان)، ۲۰۰۳.
  عنوان تز: Social Theory: Complementarity and Contradiction in the Muslim and Western Intellectual Traditions
 • کارشناس ارشد: مطالعات ادیان و فلسفه علم، (دانشگاه بریستول/ انگلستان)، ۱۹۹۸.
  عنوان پایان نامه: A Comparative Study on the Art of Interpretation in Islam and Modern Western Philosophy
 • کارشناسی: ادبیات عرب و تاریخ اندیشه‌های علمی، (دانشگاه گوتنبرگ / سوئد)، ۱۹۹۶.

سوابق آموزشی

 • نظریه های اجتماعی، دانشکده جامعه شناسی بریستول/ انگلستان، ۲۰۰۳.
 • فلسفه اگزیستیالیسم، دانشکده فلسفه بریستول / انگلستان، ۲۰۰۳-۲۰۰۴.
 • درآمدی بر جامعه شناسی، هونان / چین، ۲۰۰۴.
 • مطالعات استراتژیک ، روابط ایران و هند و چین در بستر نوین جهانی، هاربین چین، ۲۰۰۴-۲۰۰۶.
 • نظریه های اجتماعی و دین، هاربین/ چین، ۲۰۰۶.
 • درآمدی بر مطالعات ادیان، دانشکده مردم شناسی و مطالعات ادیان دانشگاه دولتی چیتا / روسیه، ۲۰۰۶-۲۰۰۸.
 • درآمدی بر نظریه های مدرن و پست مدرن در حوزه مطالعات فرهنگی، دانشکده مردم شناسی و مطالعات ادیان دانشگاه دولتی چیتا / روسیه، ۲۰۰۶-۲۰۰۸.
 • فلسفه علوم اجتماعی در مکاتب دینی و سکولار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۶-۱۳۸۷.
 • اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۶-۱۳۸۷.
 • فلسفه علوم اجتماعی و مکاتب دینی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۷-۱۳۸۸.
 • اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۷-۱۳۸۸.
 • محیط زیست و ادیان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۸-۱۳۸۹.
 • جامعه شناسی زندگی روزمره در ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۸-۱۳۸۹.
 • روانکاوی دین، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۸-۱۳۸۹.
 • درآمدی بر تاریخ دین، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
 • درآمدی بر جامعه شناسی ادیان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
 • درآمدی بر مطالعات ادیان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
 • درآمدی بر اندیشه متفکران اجتماعی معاصر، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
 • دین و جامعه در قفقاز و آسیای مرکزی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
 • مقدمه ای بر جامعه شناسی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
 • دین و جامعه در اوراسیا، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
 • درآمدی بر فلسفه و تاریخ علوم انسانی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
 • علوم انسانی و ژئوپلتیک جهان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۱- ۱۳۹۲.
 • مدیریت جهانی و ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۱-۱۳۹۲.
 • دین و سکولاریزم، دانشگاه ادیان و مذهب قم ، ۱۳۹۱-۱۳۹۲.
 • سنخ شناسی تاریخ دین، دانشگاه ادیان و مذهب قم ، ایران، ۱۳۹۱-۱۳۹۲.

تألیفات:

مقالات :به زبان انگلیسی

 • “The existential relevance of religious thought in modern social theory’’ Sufi Illuminations A Journal Devoted to the Study of Islam and Sufism, vol. ۳, no. ۱, spring ۲۰۰۲.
 • ‘’Politics and Peace in Classical Philosophy’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۳, Issue, ۱۱, ۲۰۰۲.
 • ‘’What’s Plato’s Legacy?’’ Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۳, Issue, ۱۲, ۲۰۰۲.
 • ‘’Existentiality and Mythicality: A modern dilemma?’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۳, Issue, ۱۲, ۲۰۰۲.
 • ‘’Nostalgia and the awakening of the soul’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۳, Issue, ۱۱, ۲۰۰۲.
 • ‘’The philosophical problem of evil: Some reflections’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۳, Issue, ۱۰, ۲۰۰۲.
 • ‘’Social Theory Revisited: Runciman and Classical Philosophy’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۳, ۲۰۰۳.
 • ‘’What Is the Examined Life?’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۴, ۲۰۰۳.
 • ‘’Religious Symbolism and its Existential Significance: The Case of the Cross’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۴, ۲۰۰۳.
 • ‘’The Centrality of the Classics Revisited’’, Salford Papers in Sociology, No. ۳۳, Feb. ۲۰۰۳, ۱۸۶-۲۰۱.
 • ‘’George Steiner, Lord Acton, and Anthony Giddens On The Conditions for the Emergence of Modern Sociology’’, Sincronia (A Journal for the Humanities and Social Sciences), ۲۰۰۳, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad de Guadalajara.
 • ‘’Satori, Enlightenment and ‘Irfan: A Reflection on the Question of Individual Realization’’, Journal of Transcendent Philosophy, Volume ۴. Number ۲. June ۲۰۰۳.
 • ‘’Existentialism and Classical Philosophy’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۳, ۲۰۰۳.
 • ‘’Existentialism and Classical Philosophy’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۳, ۲۰۰۳.
 • ‘’Classical Philosophy and Runciman’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue, ۱۳, ۲۰۰۳.
 • ''Enlightenment and Social Theory Revisited'', Sincronia (A Journal for the Humanities and Social Sciences), ۲۰۰۳, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad de Guadalajara.
 • ‘’Sacred and Secular in the Light of Transcendental Philosophy: Four Modern Discourses and Transcendentalism’’, Journal of Transcendent Philosophy, Volume ۴. Number ۳. June ۲۰۰۳, London Institute of Iranian Studies.
 • ‘’What is Sociology? A Classical Review: The Ontology of Modern Cosmogony’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue ۱۵, ۲۰۰۳.
 • ‘’Philosophy of Religion: Some Reflections’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue ۱۵, ۲۰۰۳.
 • ‘’Metasociology: What kind of breed is metatheory?’’ Philosophy Journal of the Examined Life, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue ۱۶, ۲۰۰۳.
 • ‘’Foucault in an intercivilizational perspective’’, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۴, Issue ۱۶, ۲۰۰۳.
 • Metasociology: Metatheorizing in Social Sciences and Philosophy of Social Sciences, Philosophy Journal of the Examined Life, Vol. ۵, Issue ۱۸, ۲۰۰۴.
 • ‘’Existentialism in Sociology and Jasperian Philosophy: An Intercivilizational Perspective’’, Journal of Transcendent Philosophy, Volume ۴. Number ۲. June ۲۰۰۴.
 • ‘’Intelligence and Religious Thinking: A critical reflection’’, Journal of Transcendent Philosophy, Volume ۴. Number ۲. June ۲۰۰۴.
 • ‘’Karl Jaspers on Freedom: The anchorage of freedom as an essential guarantee for democratic government ’’ Phenomenology: East and West, July ۲۰۰۶.
 • ‘’Allama M. T. Jafari on Conscience: Vijdan the core element of human self’’ London Academy of Iranian Studies, September ۲۰۰۶.
 • ‘’Jaspers and Paradigmatic Personalities: Jaspers on Mohammad’s personality and the resulting dilemmas for debates on Islam in West’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, April ۲۰۰۶.
 • ‘’Joseph De Maistre as a prototype of European Religious Intellectual Tradition’’ Phenomenology: East and West, July ۲۰۰۶.
 • ‘’The Civilizational Element of Iranian Spirit in Europe and China’’ London Academy of Iranian Studies, September ۲۰۰۶.
 • ‘’The constitutive elements of sociological framework’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, April ۲۰۰۶.
 • ‘’Pascal and Social Theory: The Question of Existence Revisited’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Kant and Social Theory: The metaphysics of religion revisited’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Hegel and Social Theory: Geist and God within Hegelian Philosophy’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Feuerbach and Social Theory: The anthropology of Man revisited’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Kirkegaard and Social Theory: Existentialism and Religion’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Nietzsche and Social Theory: Values and the death of God’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Heidegger and Social Theory: Dasein and Modes of Beings’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Jaspers and Social Theory: Reason, Choice and Religion’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Sartre and Existentialism’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Tillich: The Architect of Faith’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Camus and Existentialism: Reflections on Choice and Human Existence’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Dostoevsky and Social Theory: Religion and Human Life’’ London Academy of Iranian Studies, September ۲۰۰۶.
 • ‘’Phiroz Mehta: Religion as a roadmap for the religious life’’ London Academy of Iranian Studies, September ۲۰۰۶.
 • ‘’Existential Philosophy in the Thought of Vladimir Solovyov’’ London Academy of Iranian Studies, November ۲۰۰۶.
 • ‘’Some Reflections on Pan-Islamism’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, Feb. ۲۰۰۶.
 • ‘’ Extremism and Islam: Is There Any Link?’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, March ۲۰۰۶.
 • ‘’Prophet Muhammad: The Gentle Voice of Beauty’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, March ۲۰۰۶.
 • ‘’Denominations as windows to civilization in the eyes of Imam Musa Sadr’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, March ۲۰۰۶.
 • ‘’Imperialism from Without and Despotism from Within: A glance at the Question of Polity in Contemporary Islam’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, April ۲۰۰۶.
 • ‘’Alienation and Muslim Intellectuals in Western Academia’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, May ۲۰۰۶.
 • ‘’Anthony Giddens: Social Philosophy and Critical Muslim Perspective’’ Journal of Studies in Islam and the Middle East, Vol. ۳, No. ۲, ۲۰۰۶.
 • ‘’Reflections on the significance of Taleghani’s Social Theory’’, London Academy of Iranian Studies, September ۲۰۰۶.
 • ‘’The Need for Intimacy in the Prism of Tradition’’, Journal of Vincit Omnia Veritas, ۱۱۱, ۱, January ۲۰۰۷.
 • ‘’Compassion is the core of Liberty: Another perspective on Multiculturalism’’, Journal of Vincit Omnia Veritas, June ۲۰۰۷.
 • ‘’Ku Hung-Ming and the Feminine Ideal’’, Journal of Vincit Omnia Veritas, June ۲۰۰۷.
 • ''Science and Religion in the Thought of Imam Musa Sadr'', Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۹, Dec. ۲۰۰۸.
 • "Sociological Relevance of Primordial School of Social Theory'', Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۹, Dec. ۲۰۰۸.
 • ''Environmental Crisis in the Balance of Sacred Paradigm'', Journal of Islamic Perspective, No. ۱, ۲۰۰۸.
 • ''Relocating Sadrian Perspective'', Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۱۰, Dec. ۲۰۰۹.
 • ''Sociological Relevance of Primordial School of Social Theory: Muttahari and Beheshti in the Balance of Sociological Theory'', Journal of Islamic Perspective, No. ۲, ۲۰۰۹.
 • ''Religionsgeschichte and Sadrian Paradigm; Consecrative Power and Discriminative Ability'', Journal of Islamic Perspective, No. ۳, ۲۰۱۰.
 • ''Rereading Fromm's Conditions of the Human Situation'', Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۱۱, Dec. ۲۰۱۰.
 • '' Religion and Social Theory in the Frommesque Discourse'', Journal of Islamic Perspective, No. ۴, ۲۰۱۰.
 • ''Weltanschauung and Anthropo-Logy in the Frommesque Discourse'', Journal of Islamic Perspective, Vol. ۵, ۲۰۱۱.
 • “The Geopolitics of Crisis in Central Asia and Caucasia: An Iranian Perspective” Just Peace and Diplomacy Journal, No. ۴, ۲۰۱۱.
 • ‘’Some Reflections upon Islamophobia as the Totally Other’’, Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۱۲, Dec. ۲۰۱۱.
 • ‘’Revisiting the Chechen Crisis through an Iranian Prism: Historical and Strategical Considerations’’, Just, Peace and Diplomacy Journal, No. ۵, ۲۰۱۱.
 • ‘’Revisiting the history of Iran: Geopolitics and Geoculture’’, Just peace Diplomacy Journal, No. ۶, ۲۰۱۲.
 • “Erich Fromm and Religion”, Journal of Islamic Perspective, Number ۷ Vol. ۱, ۲۰۱۲.
 • “The Significance of Caucasia and Central Asia to Iran’s National Security”, Just, Peace and Diplomacy Journal, No. ۷, ۲۰۱۲.
 • “Erich Fromm and Religion”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۷. No. ۱, ۲۰۱۲.
 • “Allama Jafari and Three Kinds of Relationships in Human Society”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۸, No. ۲, ۲۰۱۲.
 • “The Question of Alienation in the Frommesque Perspective”, Journal of Transcendent Philosophy, Vo. ۱۳, Dec. ۲۰۱۲.
 • “Allama Jafari and the Russellian Eurocentric Project”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۹, Spring: ۲۰۱۳.
 • “Iran’s new geopolitics in Central Asia and Caucasia”, Just, Peace and Diplomacy Journal, No. ۸ Spring, ۲۰۱۳.
 • “Maxim Gorky and Allama Jafari on Conscience”, Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۱۴, Dec. ۲۰۱۳.
 • “Allama Jafari and Dostoevsky: Rereading the Russian Literary Legacy in an Alternative Perspective”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۱۰, Winter: ۲۰۱۳.
 • “Rereading Genealogies of Sectarian Conflicts of Shiism and Sunnism”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۱۱, Spring: ۲۰۱۴.
 • “Containment Policy and the Specter of Nader: Regional issues and global consequences”, Just, Peace and Diplomacy Journal, No. ۹, Summer ۲۰۱۴.
 • “A Sociological Reading of Iranian Experiences of Economic Development”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۱۲, Winter ۲۰۱۴.
 • “Farabi and the Invention of Post-Secular Social Theory” Journal of Transcendent Philosophy, Vol. ۱۵, Dec. ۲۰۱۴.
 • “Securitization of Islam and Muslims in Western Democracies” Just, Peace and Diplomacy Journal, No. ۱۰, Winter ۲۰۱۴.
 • “Possibilities of Non-Eurocentric forms of Cognitions and Poetic-Philosophy”, Journal of Islamic Perspective, Vol. ۱۳, Spring ۲۰۱۵

مقالات :به زبان فارسی

 • علی شریعتی و پوزیتیویسم، دو فصلنامه علمی- پژوهشی فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ایران، پاییز و زمستان ۹۱، شماره ۴، سایر مؤلفین: علی علی اصغر صدری.
 • رابطه علم و دین از دیدگاه دکتر علی شریعتی، دو فصلنامه پژوهش های علم و دین، شماره ۲، سال ۱۳۹۰، سایر مؤلفین: علی علی اصغر صدری.

کتاب‌ها:

به زبان انگلیسی

 • History of Social Theory in the light of intercivilizational Perspective: Perennial Questions and Modern Answers. Xlibris: USA ۲۰۰۳.
 • ‘Is it a World-System we live within or a Military World-State? A chapter published in Unveiling The Real Terrorist Mind, Edited by Nadia Batool Ahmad and et. al. in ۲۰۰۲ by Xlibris in USA.
 • Scientific Thought in the Balance of Religious Reflection. Xlibris: USA, ۲۰۰۳.
 • Transcendentalism and Other Essays. Xlibris: USA, ۲۰۰۳.
 • Intercivilizational Social Theory: Complementarity and Contradiction in the Muslim and Western Intellectual Traditions: A comparison between four intellectual discourses of Giddens, Goffman, Iqbal and Shariati. ۲۰۰۷.
 • Social Theory Deconstructed? Religion between Developmental and Authenticity discourses. Xlibris: USA, ۲۰۰۴.
 • Social Theory in the Balance of intercivilizational dialogue: A brief anthology of Chinese intellectual thought. Published by London Academy of Iranian Studies, United Kingdom, ۲۰۰۶.
 • Unknown Ku-Hung Ming: Rediscovering the Confucian Intellectual Tradition. Published by London Academy of Iranian Studies, United Kingdom, ۲۰۰۶.
 • Reflections on Sporadic Episodes of Modernity: Particular random issues within metatheory of secular hegemony. Published by London Academy of Iranian Studies, United Kingdom, ۲۰۰۶.
 • Siberian Letters: Reflections on issues in sociology, theology, philosophy and geo-politics. Published by Xlibris: USA, ۲۰۰۷.
 • Reflections on the philosophy of Imam Musa Sadr. Published by Xlibris: USA, ۲۰۰۷.
 • Sociological Relevance of Primordial School of Social Theory: Revisiting the sociological relevance of Morteza Muttahari and Seyed M. H. Beheshti. Published by Xlibris: USA, ۲۰۰۹.
 • Sociological Imagination in Sadrian Paradigm: Probing into issues of religion and humanities. Published by Xlibris: USA, ۲۰۰۹.
 • Goffman and Giddens in Balance of Intercivilizational Existentialicism. Published by Lambert Academic Publishing: Germany, ۲۰۰۹.
 • Giddens and Structuration Theory. Published by Lambert Academic Publishing: Germany, ۲۰۰۹.
 • Reflections on the Social Thought of Allama M. T. Jafari: Rediscovering Sociological Relevance of Primordial School of Social Theory. Published by University Press of America, ۲۰۱۰.
 • Reflections on Erich Fromm: Probing into issues of Psychoanalysis, Sociology, Philosophy and Religion. Published by London Academy of Iranian Studies: London, ۲۰۱۰.
 • Social Theory, Religion and Critical Discourses: Critical Theory in the Postmodern Globe. Published by Lambert Academic Publishing: Germany, ۲۰۱۱.
 • Alternative Sociology: Probing into the Sociological Thought of Allama M. T. Jafari. Published by London Academy of Iranian Studies Press, ۲۰۱۲.
 • The Global Future of Religion. Edited by Seyed Javad Miri. Published by London Academy of Iranian Studies Press, ۲۰۱۲.
 • ast and West: Allama Jafari on Bertrand Russell: East and West. University Press of America, ۲۰۱۳.
 • Transcendent Unity of Human Cultures: Allama Jafari and Russian Literary Thinkers. London Academy of Iranian Studies Press, ۲۰۱۳.
 • Orientalism: A Eurocentric Vision of the ‘Other’. International Peace Studies Center Press, ۲۰۱۳.
 • Islamism and Post-Islamism: Reflections upon Allama Jafari’s Political Thought. University Press of America, ۲۰۱۴.
 • Reclaiming the Sane Society: Essays on Erich Fromm’s Thought. Sense Publishers, ۲۰۱۴.
 • Reflections on Greater Iran: Issues in Geopolitics, Religion and Culture in Caucasia and Transoxania. London Academy of Iranian Studies Press, ۲۰۱۴.
 • Beyond Eurocentrism: Probing into Epistemological Endeavors of Allama Jafari. London Academy of Iranian Studies Press, ۲۰۱۴.
 • Reimagining Malcolm X: Street Thinker versus Academic Thinker. University Press of America, ۲۰۱۵.

به زبان فارسی

 • تحولات قفقاز شمالی و تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۹۲.
 • روایت‌های موازی در علوم انسانی، جامعه‌شناسان، تهران، ۱۳۹۴.
 • پوشکین و شیخ‌الاسلام دربند: روابط ایرارن و روسیه در ژئوپلتیک نوین اوراسیا، جامعه‌شناسان، ۱۳۹۴.
 • نگاهی مردمشناسانه به چین و روسیه در جغرافیای سیاسی ایران، جامعه‌شناسان، تهران، ۱۳۹۴.
 • منطق ماشین دودی: مطهری و جامعه‌شناسی آلترناتیو، آکادمی مطالعات ایرانی لندن، لندن، ۱۳۹۴.
 • ما و فارابی: فراسوی نگاه‌های کارمندوارانه به علوم انسانی، جامعه‌شناسان، تهران، ۱۳۹۴.
 • تأملی بر فقر تئوریک در علوم انسانیِ ایران، جامعه‌شناسان، ۱۳۹۴.
 • ایران فرهنگی: فرصت‌ها و چالش‌های ایران در تاتارستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (در دست چاپ)

تألیف بخشی از کتاب:

 • The Safavid Order: A Sociological Perspective; in Sheikh Safi al-Din Ardabili in the Mirror of Sufism, Art and Politics. Edited by Seyed Salman Safavi. Published by London Academy of Iranian Studies, ۲۰۱۵.

ارائۀ مقاله و سخنرانی در همایش‌ها، کنگره‌ها، کارگاه‌ها و ...

به زبان انگلیسی

 • “Translation and Classicality: The Relevance of Muslim Intellectual Tradition, Association of Muslim Social Scientists, October ۲۵-۲۷, ۲۰۰۱, Dearborn, USA.
 • “Classicality, Tolstoy, and Anarchism: Echoes of Anarchists within the Mainstream Sociological Tradition”, Congress of the Social Sciences and Humanities in Toronto, May ۲۹ to June ۱, ۲۰۰۲, Canada.
 • “Foucault in an inter-civilizational perspective”, Social Research in a Brave New World, ۵th June, ۲۰۰۲,University of Nottingham, UK.
 • “The Concept of Philosophy of Science Re-visited”, Conference on the Contributions of Arabs and Muslims to the Natural Sciences and Technology, September ۹-۱۳, ۲۰۰۲, Faculty of Science and Department of Physics, Yarmoul University, Jrodan.
 • “Social Theory and the Relevance of Hume’s Devastating Hypothesis on Religion” at the ۶۴th annual meeting of the association in Chicago, ۱۵-۱۷ August, ۲۰۰۲, USA.
 • “Alienation and Muslim Intellectuals in Western Academia: Some Reflections”, International Sociological Congress in Brisbane, ۷-۱۳ July, ۲۰۰۲, Australia.
 • “The Civilizational Problematique in Alvin Gouldner’s Sociology”, Hierarchy and Power in the History of Civilization Conference, Sponsored by the Oriental Institute of the Russian Academy of Sciences, July ۴-۶, ۲۰۰۲, St. Petersburg, Russia.
 • ‘’Constitutive elements of sociological framework: A battle between secular social thought and religious social thought’’, Hawaii International Conference on Social Sciences, June ۱۱-۱۵, ۲۰۰۲, Honolulu, Hawaii, USA.
 • ‘’Ethicality and Civility: Some Reflections’’, GSA ۲nd Annual Conference on Global Ethics and Civil Society, ۲۲-۲۴ July ۲۰۰۲, Roehampton University of Surrey, UK.
 • ‘’Globalization and Religion: Some Reflections’’, International Conference on Globalization and National Identity sponsored by University of West Hungary, Faculty of Economic Sciences, ۱۰-۱۳ April, ۲۰۰۲, Hungary.
 • ‘’Violence, Radicality and Classicality’, International Conference on Crime and Social Control in Cracow, ۳۱ August, ۲۰۰۲, Poland.
 • ‘’Islamic Vision for the Next Millennium: Some Reflections’’, Association of Muslim Social Scientists, ۳۱th Annual Conference at American University, Washington DC, October ۲۵-۲۷, USA.
 • ‘’Existentialism in Sociology and Jasperian Philosophy: An intercivilizational perspective’, Hawaii International Conference on Social Sciences, June ۱۲-۱۵, in Honolulu, Hawaii, USA.
 • ‘’Modern vs. post-modern Historiography’’ The International European Social Science History Conference ۲۷th Feb. ۱st March, ۲۰۰۲, Holland.
 • ‘’Social Philosophy of Giddens: An Islamic Critique’’, ۹th International Conference in Manchester, April ۱۹-۲۴, ۲۰۰۳, Manchester, UK.
 • ‘’Anarchist Philosophy and Social Sciences’, ۸th International Conference in Manchester, April ۱۹-۲۴, ۲۰۰۳, Manchester, UK.
 • ''Sadr on Multiculturalism, Pluralism and Interreligious Dialog'', A Paper presented at Sofia University in Nov. ۲۰۰۹.
 • ‘’Some Reflections upon Islamophobia as the Totally Other’’, International Conference at Federal University of Kazan, Nov. ۱-۴ in ۲۰۱۱, Republic of Tatarstan, Russian Federation.
 • “Meta-Theoretical Issues within Secular Philosophy of Science: A Transcendental Perspective”, International Conference of Comparative Philosophy on the question of Philosophy and Science in the Cultures of East and West held by the Academy of Science in Moscow, Russia, from ۲۲nd to ۲۵th of May ۲۰۱۲.
 • “Allama Jafari and Three Kinds of Relationships in Human Society” The ۲nd International Conference on Social Thought in the Middle East and North Africa held at Yildiz University, Istanbul-Turkey June ۲۶-۲۸, ۲۰۱۲.
 • “Erich Fromm and Religion” The Second ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology (Social Justice and Democratization) in the Panel on Religious pluralism and struggle for justice in secular democracies held in Buenos Aires - Argentina August ۱-۴, ۲۰۱۲. “Orientalism: A Eurocentric Vision of the Other” VIII congress of Russian orientalists, Kazan, Republic of Tatarstan in Russian Federation, September ۲۵-۲۸, ۲۰۱۲.
 • “Sociology and Human Rights” A Paper Presented at the Head-Office of Commission for Islamic Human Rights on the Global Day for Human Rights in Tehran, Iran, Dec. ۱۰, ۲۰۱۲
 • “Global Future of Religion: A Jafarian Reading of the Russellian Eurocentric Project” International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, Tehran, Iran, ۲۳-۲۴ December, ۲۰۱۲.
 • “Change in the Middle East: Between Democratization and Civil War” Roundtable in Morocco Nov. ۲۰۱۲ in Rabat.
 • “Iran and Turkey: Bitter Friends and Bosom Rivals” Roundtable on Iran and Regional Security in Istanbul ۱۳-۱۴ April ۲۰۱۳.
 • “Allama Jafari’s Reading of Leo Tolstoy: a Hekmatic Venture” Paper presented on the international conference on Humanities and Knowledge, at The Russian People’s Friendship University, Moscow on April ۲۵-۲۶ ۲۰۱۳.
 • “Shiite and Sunnite Strategies of Configuring Religion, Reason and Love” Keynote Paper presented at World Public Forum Dialogue of Civilizations in Rhodes/Greece on ۲-۶ October ۲۰۱۳.
 • “Reflections on Religion, Peace and Politics” Paper presented on the International scientific conference Islamic Movements and Formation of Islamic Ideologies in the Information Age in Kazan/Russia ۱۳-۱۷ November ۲۰۱۳.
 • “Eurocentrism and the Question of the Safavid Order: An alternative perspective” Paper presented on the First International Conference on Sheikh Safi al-Deen Ardabili in Tehran-Iran on January ۶th ۲۰۱۴.
 • “Beyond Eurocentrism: Probing into Epistemological Endeavors of Allama Jafari” Paper presented on the international workshop on Critical Approaches in Social Sciences in Konya/Turkey in January ۲۵-۲۶ ۲۰۱۴.
 • “Allama Jafari and Undisciplinary Epistemology” Paper presented at the seminar in Qom entitled as Muslim Social Thought: Possibilities and Challenges, ۱۴th March ۲۰۱۴ at ESRA Center.
 • “Iran and America: Bitter Friends or Bosom Enemies” Paper presented at Imam Sadegh University in Tehran, Iran March ۲۰۱۴.
 • “Immanuel Wallerstein and Global Social Theory” Paper presented at Tehran University in the Seminar held on the honor of Professor Wallerstein for his first visit to Iran in collaboration with Iranian Sociological Association in ۲۹th Feb ۲۰۱۴, Iran.
 • “A Sociological Reading of Iranian Experiences of Economic Development” Paper presented at the ۲nd Korea-Iran Forum entitled as New Prospects for Economic and Cultural Cooperation between Korea and Iran at Iranology Foundation in Cooperation with the Institute of Humanities and Cultural Studies on ۲۲nd and ۲۳rd April ۲۰۱۴, Tehran, Iran.
 • “Sectarianism and its Intellectual Roots” Paper presented at the Third Annual Conference on Muslim World; Minorities in the Muslim World, held at Marmara University in Istanbul-Turkey between ۲۶-۳۰, ۲۰۱۴.
 • “Farabi and The Invention of Post-Secular Social Theory” Paper presented at the International Conference on Philosophy in Contemporary World organized by the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, and Islamic Culture Research Foundation in Moscow on November ۱۱, ۲۰۱۴.
 • “Reflecting on Imam Hussain in English Poetry: Universal and Particular dimensions of the Shiite culture” Paper presented at the International Congress on Literature related to Ashura in the World Literature; Organized by the department of Language and Literature at the Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran; On December ۱۴, ۲۰۱۴.
 • “Possibilities of Non-Eurocentric Forms of Cognitions and Poetic-Philosophy” Paper presented at the Fourth International Conference on Social Thought and Theory in the MENA Region: Comparative Methods in Studying Religion and Society, which was held at the American University of Beirut on ۲۵th-۲۶th April ۲۰۱۵
 • “Alternative Re-appropriation of Malcolm X: Field strategies as novel modes of uneurocenterizing social theory” Paper presented at the International Conference organized by National University of Singapore and the University of Nottingham on Orientalism Revisited: Beyond the Politics of East and West; ۲۳-۲۴ May ۲۰۱۵ Kuala Lumpur, Malaysia.

به زبان فارسی

 • شخصیت و وجدان از دیدگاه علامه جعفری ، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۰/۱۲/۱۴
 • تأملی در اندیشه های اریک فروم، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۱/۲/۱۰
 • حلیل فیلم به شدت بلند و بسیار نزدیک، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۲/۴/۹
 • ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۰/۶/۲۷
 • اسلام، مسلمین ، روسیه و ... پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۸/۲۳
 • سلسله نشست تخصصی با موضوع تحولات قفقاز شمالی و تأثیرات آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران، بنیاد مطالعات قفقاز، ۹۰/۵/۸
 • جایگاه نظریات علامه جعفری در علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۹/۱۴
 • جایگاه منطقه قفقاز در امنیت ملی ایران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۱۰/۱۴
 • تأملاتی درباره ژئوپلتیک منطقه(پیمان شانگهای و چرایی عدم پذیرش ایران توسط چین و روسیه)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۱/۱۰/۳۰
 • تشیع، تصوف و وهابیت در جمهوری تاتارستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۰/۹/۳۰
 • تعاملات علوم انسانی : بومی سازی، اسلامی کردن و ... ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۰/۱۰/۱۴
 • نگاه کوتاه به شمنسیم در روسیه: دیدار با شمن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۴/۲۸
 • ژئوپلتیک ایران در قفقاز و آسیای مرکزی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۱۱/۴
 • تأمل در دنیای درون: امکان یا امتناع روانکاوی، انستیتو روانکاوی تهران ، ۹۱/۷/۲۳
 • نقش و تأثیر سنتهای فلسفی در تکوین بینشهای روانکاوی، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۱/۷/۲۱
 • نشست واکاوی پدیده جوانان و راهپیمایی اربعین (جهانی شدن و پدیده کربلا)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ۹۳.
 • بررسی جامعه شناسی خلدونی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ۹۳.
 • از آرکادی نستوویچ هانیبال تا علی هانیبال (نگاهی دوباره به وضعیت علوم انسانی در ایران)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۳.
 • مولوی و انسان امروز در پهنه پر تلاطم پسا جهانی شده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۳.
 • کاریکاتورها در فرانسه و نیاز به گفتگوی تمدن ها برای رسیدن به جهان عاری از خشونت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۳
 • نگاهی به اندیشه مالکم واهمیت آن به روابط ایران و آمریکا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۴.
 • مانیفست اسلام در دوره پسامدرن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۳.
 • مساله زنان: تجارب تاریخی، نگاه تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۳.
 • نشست نقد و بررسی کتاب «در حوالی همین کوچه ها، گفتگوها در زمینه فرهنگ ایران امروز»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۳.
 • نگاهی به مطالعات شیعه شناسی در دانشگاه های اسرائیل: راهبردها و راهکارها، اسفند ۹۳.

سایر سوابق اجرایی و ...

 • مدیر روابط بین‌الملل و همکاری های علمی، ۱۳۹۲ تا کنون.
 • نماینده در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ۱۳۸۹-۱۳۹۱.
 • نماینده بنیاد مطالعات اسلامی روسیه در ایران، ۱۳۹۲ تا کنون
 • سر دبیر نشریه ،Islamic perspective، از ۲۰۰۷ تا کنون
 • هیئت تحریریه Sociology of Islam & Muslim Scieties Portland state university، از ۲۰۰۹ تا کنون
 • هیئت تحریریه Critical Research on Religion in USA، از ۲۰۱۲ تا کنون.

تسلط بر زبان‌های خارجی

 • انگلیسی، آذری، ترکی استانبولی، روسی، عربی.

 

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۱