اساتید همکار (شورای بررسی متون)

نام و نام‌خانوادگي دانشگاه / مراكزمرتبه علمي گرايش تخصصيحوزه های مورد علاقه پست الکترونیکیگروه
نصرا... امامیدانشگده ادبیات اهوازاستاد--nasemami@yahoo.comادبیات فارسی
عیسی امن خانیدانشگاه گلستاناستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات معاصر و نقد ادبیamankhani27@yahoo.comادبیات فارسی
حسن اکبری بیرقمرکز دایره المعارفدانشیار--h.akbaribairagh@gmail.comادبیات فارسی
سجاد آیدانلودانشگاه پیام نور ارومیهاستاد یارزبان و ادبیات فارسیادبیات حماسیaydenloo@gmail.comادبیات فارسی
خلیل اللهیدانشگاه تهران----ادبیات فارسی
علیرضا انوشیروانیدانشگاه شیرازدانشیارزبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقیanushir@shirazu.ac.irادبیات فارسی
ابوالقاسم اسماعیل پوردانشگاه شهید بهشتیاستادفرهنگ و زبانهای باستاناسطوره شناسیa-esmailpour@sbu.ac.irادبیات فارسی
عبدالعلی اویسیدانشگاه سیستان و بلوچستاندانشیارزبان و ادبیات فارسی-abdolalioveisi@yahoo.comادبیات فارسی
آزیتا افراشیپژوهشگاه علوم انسانیاستاد یارزبانشناسیزبانشناسیa.afrashi.ling@gmail.comادبیات فارسی
منوچهر اکبریدانشگاه تهران----ادبیات فارسی
دکتر ابراهیمیدانشگاه الزهراء----ادبیات فارسی
رحمت ا... آخریان-----ادبیات فارسی
عصمت اسماعیلیدانشگاه سمناناستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات معاصرesmatesmaeili@yahoo.comادبیات فارسی
نعمت ا... ایران زادهدانشگاه علامه طباطباییاستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات داستانی و معاصرiranzad-n@yahoo.comادبیات فارسی
فردوس آقا گل زادهدانشگاه تربیت مدرسدانشیارزبانشناسیزبانشناسیferdowsg@yahoo.comادبیات فارسی
ابراهیم ابوالقاسم پور-----ادبیات فارسی
داود اسپرهمدانشگاه علامه طباطباییاستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات داستانی و معاصر-ادبیات فارسی
محمود بشیریدانشگاه علامه طباطباییدانشیارزبان و ادبیات فارسیادبیات داستانی و شاهنامه پژوهیzrpbashiri2001@yahoo.comادبیات فارسی
علی اصغر بابا صفریدانشگاه اصفهاناستادیارزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
سعید بزرگ بیگدلیدانشگاه تربیت مدرسدانشیارزبان و ادبیات فارسیادبیات کلاسیک و ادبیات داستانیbozorghs@modares.ac.irادبیات فارسی
علی اکبر باقری خلیلیدانشگاه مازندراندانشیارزبان و ادبیات فارسینگارش و ویرایشAabagheri@umz.ac.irادبیات فارسی
بهادر باقریدانشگاه تربیت معلماستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات داستانی و شعرbagheri1385@yahoo.comادبیات فارسی
بهرام بهیندانشگاه تبریزاستادیارزبان و ادبیات فارسی-bahram.behin@gmail.comادبیات فارسی
مجتبی بشر دوستدانشگاه زنجاناستادیارزبان و ادبیات فارسینقد ادبیmojtaba-bashardoost@yahoo.comادبیات فارسی
مهری باقریتبریز بنیاد پژوهشی شهریاراستادزبان و ادبیات فارسی-mehribagheri@yahoo.comادبیات فارسی
فرزاد بالو-----ادبیات فارسی
سمیرا باشکی-استادیار--samira-bameshaki@yahoo.comادبیات فارسی
فرزاد بوبانی-استادیار--boobani@guilan.ac.irادبیات فارسی
غلامرضا پیروزدانشگاه مازندراندانشیارزبان و ادبیات فارسیادبیات داستانیpirouz-40@yahoo.comادبیات فارسی
زهرا پارساپورپژوهشگاه علوم انسانیاستادزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
مهین پناهیدانشگاه الزهراء-زبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
محمد پارسا نسبدانشگاه تربیت معلماستادیارزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
خلیل پروینیدانشگاه تربیت مدرسدانشیارادبیات عربیادبیات عرب ادبیات تطبیقی و نقد ادبیkparvini@yahoo.comادبیات فارسی
علی تسلیمیدانشگاه گیلاناستاد یارزبان و ادبیات فارسینقد ادبیtaslimy1340@yahoo.comادبیات فارسی
محمد رضا ترکیدانشگاه تهراندانشیارزبان و ادبیات فارسیادبیات انقلاب اسلامی و شعر شناسیmtorki@ut.ac.irادبیات فارسی
احمد تمیم داریدانشگاه علامه طباطباییدانشیارزبان و ادبیات فارسینقد ادبیa-tamimdari@yahoo.comادبیات فارسی
محمد تقویدانشگاه فردوسی مشهددانشیارزبان و ادبیات فارسیادبیات حماسیmotaghavi@yahoo.comادبیات فارسی
همایون جمشیدیاندانشگاه گلستاناستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات معاصر و نقد ادبی و تحلیل متونHomayunjamshidian@yahoo.comادبیات فارسی
فرانک جهانگردپژوهشگاه علوم انسانیاستادیار---ادبیات فارسی
رضا چراغیپردیس دانشگاه گیلاناستادیارزبان و ادبیات فارسی-rcheraghi-54@yahoo.comادبیات فارسی
احسان چنگیزیدانشگاه علامه طباطباییاستادیار--ehsan.changizi@atu.ac.irادبیات فارسی
مرتضی حاجی مرزدارانیپیام نور ورامیناستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات معاصرmhaji2343@yahoo.comادبیات فارسی
عبدا... حسن زاده میر علیدانشگاه سمناناستادیار--hasanzadeh.mirali@yahoo.comادبیات فارسی
حمید رضا حسن زاده توکلیدانشگاه سمناناستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات معاصر-ادبیات فارسی
ابوالفظل حریدانشگاه اراکمربیزبان و ادبیات فارسیروایت شناسیhori2004tr@gmail.comادبیات فارسی
مریم حسینیدانشگاه الزهراءدانشیارزبان و ادبیات فارسینقد ادبیdrhoseini@yahoo.comادبیات فارسی
سید محسن حسینی موخردانشگاه لرستاناستاد یارزبان و ادبیات فارسیادبیات معاصرhoseyna-sm@yahoo.comادبیات فارسی
سعید حسام پوردانشگاه شیرازاستاد یارزبان و ادبیات فارسیادبیات کودکانshessampour@yahoo.comادبیات فارسی
زهرا حیاتیپژوهشگاه علوم انسانیاستادیارزبان و ادبیات فارسی-Hayatizahra@gmail.comادبیات فارسی
حسین حسن پور آلاشتیدانشگاه مازندراندانشیارزبان و ادبیات فارسیادبیات معاصر-ادبیات فارسی
محمد حسن حسن زادهدانشگاه علامه طباطبایی-زبان و ادبیات فارسیادبیات معاصر-ادبیات فارسی
کاووس حسن لیدانشگاه شیرازاستادزبان و ادبیات فارسیادبیات معاصرkavooshasanli@yahoo.comادبیات فارسی
مرتضی حبیبی----mortezahabibi@hotmail.comادبیات فارسی
محمد علی خزانه دارلودانشگاه رشتاستاد یار---ادبیات فارسی
ابراهیم خدایاردانشگاه تربیت مدرساستاد یارزبان و ادبیات فارسی-hesam-kh1@yahoo.comادبیات فارسی
ابوالفضل خطیبیفرهنگستان زبان و ادب فارسیمربیزبان و ادبیات فارسیادبیات حماسیabkhatib39@gmail.comادبیات فارسی
احمد خاتمیدانشگاه شهید بهشتیدانشیارزبان و ادبیات فارسیادبیات تعلیمی و عرفانیa-khatami@sbu.ac.irادبیات فارسی
مهدی خادمی کولاییدانشگاه پیام نور ساریاستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات داستانی م اسطوره شناسیdr.khademikulaei@yahoo.comادبیات فارسی
مهدی دشتیدانشگاه علامه طباطباییدانشیارزبان و ادبیات فارسیمتون عرفانی و غناییme.dashti@gmail.comادبیات فارسی
محمد دهقانیانتشارات رشداستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات و روانشناسیmohdehghani@yahoo.comادبیات فارسی
حکیمه دبیراندانشگاه تربیت معلماستادزبان و ادبیات فارسیتصحیح متون و متن پژوهیDabiran@tmu.ac.irادبیات فارسی
حسین داوودیآموزش و پرورش----ادبیات فارسی
محمد دانشگرسازمان فرهنگ و ارتباطات----ادبیات فارسی
فریده داودی مقدمدانشگاه آزاد اسلامی ساوهاستادیارزبان و ادبیات فارسی-fdavoudy@gmail.comادبیات فارسی
نگار داوریدانشگاه شهید بهشتیاستادزبانشناسیزبانشناسیn.davari@yahoo.comادبیات فارسی
کاظم دزفولیاندانشگاه شهید بهشتیاستادزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
حسن ذوالفقاریدانشگاه تربیت مدرساستاد یارزبان و ادبیات فارسینقد ادبیzolfagari-hasan@yahoo.comادبیات فارسی
محسن ذوالفقاریدانشگاه اراکدانشیارزبان و ادبیات فارسینظریه های ادبی متون نظم فارسی و زیبایی شناسیm-zolfaghgry2aracu.ac.irادبیات فارسی
رحمان ذبیحی--زبان و ادبیات فارسی-rahmanzabihi@yahoo.comادبیات فارسی
مرحوم غلامرضا رحمدلدانشگاه گیلاندانشیارزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
سید محمد راستگوفردانشگاه کاشاندانشیارزبان و ادبیات فارسیادبیات عرفانیrastgoo14@yahoo.comادبیات فارسی
ابوالقاسم رادفرپژوهشگاه علوم انسانیاستادزبان و ادبیات فارسی-agradfar@yahoo.comادبیات فارسی
حسین رزمجودانشگاه فردوسی مشهداستادزبان و ادبیات فارسیادبیات حماسی-ادبیات فارسی
احمد رضیدانشگاه گیلاندانشیارزبان و ادبیات فارسیبلاغت و سبک شناسی و فنون ادبیahmad.razi@yahoo.comادبیات فارسی
فاطمه راکعیدانشگاه الزهراءاستادیارزبانشناسیزبان و دستورfatemehrakei@yahoo.comادبیات فارسی
احمد رضایی جمکرانیدانشگاه قمدانشیارزبان و ادبیات فارسیبلاغت و سبک شناسی و فنون ادبیa52-2006@yahoo.comادبیات فارسی
رضا روحانیدانشگاه کاشاندانشیار--r.ruhani@kashanu.ac.irادبیات فارسی
عبدا... راد مرددانشگاه فردوسی مشهداستادیارزبان و ادبیات فارسی-abdradmard@yahoo.comادبیات فارسی
محرم رضایتی کیشه خالهدانشگاه گیلاندانشیارزبان و ادبیات فارسی-kishekhaleh@yahoo.comادبیات فارسی
محمد رضا روزبهدانشگاه لرستاناستادیارزبان و ادبیات فارسیشعر و نثار معاصر و نقد ادبی و سبکrayan.roozbeh@yahoo.comادبیات فارسی
علی رواقیفرهنگستان زبان و ادبیات فارسیاستادزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
مریم رامین نیامجتمع آموزش عالی گنبداستادیارزبان و ادبیات فارسینظریه ها و نقد ادبی و روایت شناسی مثنوی پزوهیraminnia-maryam@yahoo.comادبیات فارسی
محمد مهدی رکنیدانشگاه فردوسی مشهد-زبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
یدا... رفیعیپژوهشگاه علوم انسانیاستادیارزبان و ادبیات فارسی-rafiei-y20@yahoo.comادبیات فارسی
محمد راغب-استادیار--raqebmohamad@ut.ac.irادبیات فارسی
سید مهدی زرقانیدانشگاه فردوسی مشهددانشیارزبان و ادبیات فارسیتاریخ ادبیاتIRZARGHANI@YAHOO.COMادبیات فارسی
عالیه زعفرانلو کامبوزیادانشگاه تربیت مدرساستادیارزبانشناسیزبانشناسی و واج شناسیkambuziya@gmail.comادبیات فارسی
محمد رضا سنگریسازمان پژوهش و برنامه ریزیاستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات پایداری و عرفانیm.sangari@yahoo.comادبیات فارسی
ناصرقلی سارلیدانشگاه خوارزمیاستادیارزبان و ادبیات فارسی-naser.sarli@gmail.comادبیات فارسی
بلقیس سلیمانیدانشگاه آزاد اسلامی-زبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
مهدی سعیدیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعیمربیزبان و ادبیات فارسیادبیات معاصرmehdesaedi@yahoo.comادبیات فارسی
رضا سمیع زادهدانشگاه امام خمینی-زبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
احمدسمیعی گیلانیفرهنگستان زبان و ادبیات فارسیاستادزبان و ادبیات فارسیزبان و دستور-ادبیات فارسی
پروین سلاجقهدانشگاه آزاد اسلامیاستادیارزبان و ادبیات فارسی-salajeghe@gmail.comادبیات فارسی
حمید رضا شعیریدانشگاه تربیت مدرسدانشیارمعنا شناسی-shairih@yahoo.irادبیات فارسی
رضا شجریدانشگاه سمناندانشیارزبان و ادبیات فارسی-rezashajary@yahoo.comادبیات فارسی
حوریه شیخ مونسیدانشگاه علامه طباطبایی----ادبیات فارسی
ویدا شقاقیدانشگاه علامه طباطباییدانشیارزبانشناسیزبانشناسی-ادبیات فارسی
مریم شریف نسبپژوهشگاه علوم انسانیاستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات معاصر و ادبیات نمایشی و داستانی و کودک و نوجوانmsharifnasab@yahoo.comادبیات فارسی
سیروس شمیسادانشگاه علامه طباطباییاستادزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
سید جعفر شهیدیدانشگاه تهراناستادزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
مرتضی شجاریدانشگاه تبریزاستادزبان و ادبیات فارسی-mortezashajari@gmail.comادبیات فارسی
دکتر شوقی-دانشیار---ادبیات فارسی
مریم صادقی گیویدانشگاه آزاد مرکزدانشیارزبان و ادبیات فارسیادبیات عامه و جامعه شناسی ادبیاتmsadeghi-38@yahoo.comادبیات فارسی
سهیلا صلاحی مقدمدانشگاه الزهراءاستادیارزبان و ادبیات فارسی-ssmoghaddam@yahoo.comادبیات فارسی
محمد باقر صدری نیادانشگاه تبریزدانشیارزبان و ادبیات فارسی-baghersadri@yahoo.comادبیات فارسی
علی صفاییدانشگاه گیلاندانشیار--safayi.Ali@gmail.comادبیات فارسی
هاشم صادقی-استادیار---ادبیات فارسی
قدرت ا... طاهریدانشگاه شهید بهشتیاستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات داستانی و نقد ادبیGhodrat66@yahoo.comادبیات فارسی
حمید عبداللهیاندانشگاه اراکاستادیارزبان و ادبیات فارسی-abdollahian2002@yahoo.comادبیات فارسی
ناصر علیزاده-استاد--nasser.alizadeh@gmail.comادبیات فارسی
بهنام علوی مقدمدانشگاه فردوسی مشهد-زبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
مریم عاملی رضاییپژوهشگاه علوم انسانیاستادیارزبان و ادبیات فارسیجامعه شناسی ادبیات و ادبیات داستانیm-rezaei53@yahoo.comادبیات فارسی
سیامک عربدانشگاه فردوسی مشهد-زبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
فرزاد عباسیدانشگاه آزاد نیشابور-زبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
ناصر علیزاده-----ادبیات فارسی
حبیب ا... عباسیدانشگاه خوارزمیاستادزبان و ادبیات فارسی-abbasi@tmu.ac.irادبیات فارسی
داوود عمارتیدانشگاه نیشابور----ادبیات فارسی
سپیده عبدالکریمی-استادیار--s-abdolkarimi@sbu.ac.irادبیات فارسی
عسگر عسگریدانشگاه تربیت معلماستادیارزبان و ادبیات فارسی-asgari1354@yahoo.comادبیات فارسی
منا علی مددیدانشگاه گنبداستادیارزبان و ادبیات فارسینقد ادبی و ادبیات معاصرmona-alimadadi@yahoo.comادبیات فارسی
محمد غلامرضاییدانشگاه شهید بهشتیاستادزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
غلامحسین غلامحسین زادهدانشگاه تربیت مدرساستادزبان و ادبیات فارسیادبیات تعلیمی و عرفانیggholamhoseinzadeh@yahoo.comادبیات فارسی
سید حسین فاطمیدانشگاه فردوسی مشهددانشیارزبان و ادبیات فارسی-s-hfa@yahoo.comادبیات فارسی
عبدالحسین فرزادپژوهشگاه علوم انسانیاستادزبان و ادبیات فارسی-a-h-farzad@yahoo.comادبیات فارسی
محمود فتوحیدانشگاه تربیت معلمدانشیارزبان و ادبیات فارسینقد ادبی و سبک شناسیfotoohirud@yahoo.comادبیات فارسی
حسین فقیهیدانشگاه الزهراءاستادزبان و ادبیات فارسی-faghihihossein@yahoo.comادبیات فارسی
سهیلا فرهنگی-استاد یار--ssfarhangi@yahoo.comادبیات فارسی
علیرضا فولادیدانشگاه کاشاناستاد یارزبان و ادبیات فارسیادبیات غنایی و عرفانیdr.mfoladi2gmail.comادبیات فارسی
محمد فولادیدانشگاه قماستاد یار---ادبیات فارسی
حسن فتحیدانشگاه تبریزدانشیار--fathi@tabrizu.ac.irادبیات فارسی
پرند فیاض منشدانشگاه کرمانشاهاستادیارزبان و ادبیات فارسی-p-fayazmanesh@yahoo.comادبیات فارسی
فرزاد قائمیدانشگاه فردوسی مشهداستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات حماسیfarzadghaemi@gmail.comادبیات فارسی
ناصر قلی سارلی-----ادبیات فارسی
سید اسماعیل قافله باشیدانشگاه بین المللی امام خمینیاستادیارزبان و ادبیات فارسیتصحیح متون و متن پژوهیmghafelebashi@yahoo.comادبیات فارسی
حسینعلی قبادیپژوهشگاه علوم انسانیاستادزبان و ادبیات فارسیادبیات حماسیghobadi.hosein@yahoo.comادبیات فارسی
احسان قبولدانشگاه فردوسی مشهداستادیارزبان و ادبیات فارسی-ehsan.ghabool@gmail.comادبیات فارسی
سید علی قاسم زادهدانشگاه بین المللی امام خمینیاستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریs.ali.ghasem@gmail.comادبیات فارسی
محمد کاظم کاظمیسازمان تبلیغات اسلامی-زبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
محمد کاظم کهنوییدانشگاه یزد-زبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
عطاء ا... کوپالدانشگاه آزاد کرجاستادیارزبان و ادبیات فارسی-atakoopal2000@yahoo.comادبیات فارسی
علی اکبر کیوانفردانشگاه علم و فرهنگاستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات کهن ادبیات تصوف و شعر معاصرkeivanfar@usc.ac.irادبیات فارسی
سعید کریمی-استادیار--karimisaid58@yahoo.comادبیات فارسی
یحیی کاردگر-دانشیارزبان و ادبیات فارسی-kardgar1350@yahoo.comادبیات فارسی
فاطمه کوپادانشگاه پیام نوراستادزبان و ادبیات فارسی-f.kouppa@yahoo.comادبیات فارسی
غلامرضا کافیدانشگاه شیرازاستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریGhkafi@shirazu.ac.irادبیات فارسی
مصطفی گرجیپژوهشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشیار--gorjim111@yahoo.comادبیات فارسی
ارسلان گلفامدانشگاه تربیت مدرسدانشیار--golfamar@yahoo.comادبیات فارسی
احمد گلیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان-زبان و ادبیات فارسی-ah.goli@yahoo.comادبیات فارسی
جلیل مشیدیدانشگاه اراکاستادیارزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
مریم مشرفدانشگاه شهید بهشتیدانشیارزبان و ادبیات فارسی-M.mosharraf@yahoo.comادبیات فارسی
معصومه موساییدانشگاه علامه طباطباییاستادیار--mmusayi@yahoo.comادبیات فارسی
علیرضا مظفریدانشگاه تبریزاستادیارزبان و ادبیات فارسی-a.mozaffari38@yahoo.comادبیات فارسی
رحمان مشتاق مهردانشگاه تبریزدانشیارزبان و ادبیات فارسیتصحیح متون و متن پژوهیr.moshtaghmehr@gmail.comادبیات فارسی
محمد کاظم مهدویدانشگاه یزد----ادبیات فارسی
جلیل مشیدیدانشگاه اراکاستادیارزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
محمد جواد مهدویدانشگاه فردوسی مشهداستادیار--mahdavy@um.ac.irادبیات فارسی
مهدی محبتیدانشگاه زنجاندانشیارزبان و ادبیات فارسیعرفان و نقد ادبیgolmakan110@yahoo.comادبیات فارسی
عیاس محمدیاندانشگاه سبزواردانشیارزبان و ادبیات فارسی-mohammadian@hsu.ac.irادبیات فارسی
محمد مهدی مهدی پوردانشگاه تبریز----ادبیات فارسی
محمد رضا موحدیدانشگاه قماستادیارزبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریmovahedi1345@yahoo.comادبیات فارسی
محمود مهرآوراندانشگاه قماستادیار--mehravran72m@yahoo.comادبیات فارسی
مهدی ملک ثابتدانشگاه یزداستادیارزبان و ادبیات فارسی-mmaleksabet@yzdoni.ac.irادبیات فارسی
عبدا... میر علی حسن زاده-----ادبیات فارسی
فاطمه مدرسیدانشگاه ارومیهاستادزبان و ادبیات فارسی-fatememodarressi@yahoo.comادبیات فارسی
بهروز محمودی بختیاریدانشگاه تهراندانشیارزبان و ادبیات فارسی-bm-bakhtiari@yahoo.comادبیات فارسی
مناد علی مددیدانشگاه گنبداستادیار--mona-alimadadi@yahoo.comادبیات فارسی
آرش مشفقی-استادیارزبان و ادبیات فارسی-moshfeghi.arash@gmail.comادبیات فارسی
معصومه معدن کندانشگاه تبریزاستادزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
سید مرتضی میر هاشمی--زبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
مجتبی منشی زادهدانشگاه علامه طباطباییدانشیارزبانشناسی تاریخیزبان و دستورmonshizadeh30@yahoo.comادبیات فارسی
ناصر نیکو بختدانشگاه تربیت مدرساستادزبان و ادبیات فارسیادبیات غنایی و زبان و دستورn-nikoubakht@modares.ac.irادبیات فارسی
علیرضا نیکوئیدانشکده علوم انسانی رشتاستادیارزبان و ادبیات فارسیبلاغت و سبک شناسی و فنون ادبی و نقد و نظریه ادبیalireza-nikouei@yahoo.comادبیات فارسی
مهدی نیک منشدانشگاه الزهراءدانشیارزبان و ادبیات فارسیادبیات غناییnikmanesh44@yahoo.comادبیات فارسی
امیر علی نجومیاندانشگاه شهید بهشتیدانشیارزبان و ادبیات فارسینقد ادبیamiran35@hotmail.comادبیات فارسی
عبدا... نصریدانشگاه علامه طباطباییاستادفلسفهادبیات و فلسفه-ادبیات فارسی
علی نوری خانباندانشگاه تربیت مدرس----ادبیات فارسی
بهمن نامور مطلقدانشگاه شهید بهشتیاستادیارادبیات تطبیقی--ادبیات فارسی
یدا... نصرالهیدانشگاه شهید مدنی آذربایجاناستادیار--y-sasr@yahoo.comادبیات فارسی
اکبر نحویدانشگاه شیرازدانشیار--akbar.nahvi@yahoo.comادبیات فارسی
محمدیوسف نیریدانشگاه شیرازاستادزبان و ادبیات فارسیمثنوی پژوهی-ادبیات فارسی
لیلا نوروز پوردانشگاه گلستاناستادیار--L-norozpoor@yahoo.comادبیات فارسی
ثورا... نوروزی داورخانیدانشگاه پیام نور خلخال-زبان و ادبیات فارسی-th.nourozi@gmail.comادبیات فارسی
علیرضا نبی لودانشگاه قمدانشیار-نقد ادبی و روایت شناسی نظامی شناسی دستور و زبان فارسی نظریه های ادبیDrar-nabiloo@yahoo.comادبیات فارسی
دکتر وفاییدانشگاه تهران----ادبیات فارسی
حسین هاجریسازمان سمتاستادیارزبان و ادبیات فارسی-Hajari-npf@yahoo.comادبیات فارسی
امید همدانیدانشگاه فردوسی مشهداستادیارزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
روح ا.... هادیدانشگاه تهران---rhadi@ut.ac.irادبیات فارسی
محم کاظم یوسف پوردانشگاه گیلاناستادیارزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
رویا یداللهیدانشگاه فردوسی مشهدمربیزبان و ادبیات فارسی--ادبیات فارسی
هادی یاوریدانشگاه نیشابوراستادیارزبان و ادبیات فارسی-hadi.yavari@gmail.comادبیات فارسی
پارسا یعقوبی جنبه سرایی-دانشیار--p.yaghoobi@uok.ac.irادبیات فارسی
محمد جعفر یاحقیدانشگاه فردوسی مشهداستادزبان و ادبیات فارسیادبیات حماسیmgyahaghi@yahoo.comادبیات فارسی
حسام الدین آشنادانشگاه امام صادقمربی---علوم اجتماعی
آرش اشرفدانشگاه علامه طباطباییمربی---علوم اجتماعی
غلامرضا آذریمجتمع دانشگاهی ولی عصراستادیار--azarigh2012@gmail.comعلوم اجتماعی
حسین ایمانی جاجرمیدانشگاه تهراناستادیار--imanijajarmi@gmail.comعلوم اجتماعی
جلیل ایران محبوبدانشگاه شیرازاستادیار--iranmahboub@gmail.comعلوم اجتماعی
حمید انصاریدانشگاه تهراندانشیار---علوم اجتماعی
سعیده امینیدانشگاه علامه طباطباییاستادیار--saeedeh.amini280@gmail.comعلوم اجتماعی
نمایش ۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۹۸۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۰