مطالب مرتبط با کلید واژه

اینترنت و امنیت اجتماعی


معرفی کتاب: اینترنت و امنیت اجتماعی

کتاب «اینترنت و امنیت اجتماعی» حاصل اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی پیامدهای فرهنگی اجتماعی کاربرد اینترنت بر امنیت اجتماعی در ایران و ارائه راهبرد مناسب» است که توسط محقق گرامی آقای دکتر سعید مجردی در گروه پژوهشی جامعه و ...