نشریه

تعداد بازدید:۲۱۹۲
عنوان: امنیت

مدیر مسئول: غلامحسین بلندیان

تاریخ: خرداد و تیر 1379

دوره انتشار: دو ماهنامه

شماره: سال چهارم ، شماره 11 و 12

شابک: 964 - 723 - 112

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت تحریریه: دکتر محمد آشوری – دکتر علی شریعتمداری – محمد سعید قائنی نجفی .....

همکاران: دکتر محمد آشوری – دکتر علی شریعتمداری – محمد سعید قائنی نجفی .....

تلفن: 8954533

دورنویس: 61312246

آدرس: تهران – خیابان دکتر فاطمی – وزارت کشور – حوزه معاونت امنیتی و انتظامی – واحد نشریه

فهرست :
سخن نخست ....................................................2
امنیت و احساس امنیت ......................................... 4
دوران گذار ، خشونت و امنیت عمومی..........................10

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۰