مطالب مرتبط با کلید واژه

شاخص سازی


خبر- اجرای طرح «شاخص‌های راهبردی امنیت- دیدمان اقتصادی»

اجرای طرح تحقیقاتی «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی (پایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی با رویکرد ایرانی اسلامی)» طرح تحقیقاتی «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی (پایش امنیت ملی ...

برگزاری چهاردهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی دکتر مرادیان

    گزارش جلسه کرسی مطالعات راهبردی «شاخص‌سازی، سنجش و ارزیابی وضعیت امنیت» با موضوع «شاخصهای امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران و طراحی مدلی برای سنجش آن» با ارائه دکتر مرادیان و در تاریخ  سه شنبه ۱۳۹۵/۴/۱     در این جلسه که در سالن ...

برگزاری شانزدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر وحید شقاقی

گزارش جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی با موضوع « شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و امنیت » با ارائه آقای دکتر وحید شقاقی در تاریخ  سه شنبه ۱۳-۷-۹۵   در این جلسه که در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار ...

برگزاری هفدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر مهدی رجبیون

گزارش نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی با موضوع « ضرورت طراحی نظام جامع تولید آمارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران» با ارائه آقای دکتر مهدی رجبیون در تاریخ  سه شنبه ۴-۸-۹۵   در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و ...

گزارش نشست نوزدهم کرسی شاخص سازی با موضوع «تحلیل امن ترین کشورها و شهرهای جهان از دیدگاه شاخصهای بین المللی» با ارائه آقای مهندس آذری و در تاریخ سه

گزارش نشست نوزدهم کرسی شاخص سازی با موضوع «تحلیل  امن ترین کشورها و شهرهای جهان از دیدگاه شاخصهای بین المللی» با ارائه آقای مهندس آذری و در تاریخ  سه شنبه ۱۴-۱۰-۹۵   در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و ...

گزارش بیستمین نشست مطالعات راهبردی شاخص سازی با موضوع «بررسی و تحلیل ۱۰۰ شاخص ترکیبی بین المللی (با تاکید بر حوزه های امنیت و دفاع)» با ارائه آقای د

گزارش بیستمین نشست مطالعات راهبردی شاخص سازی با موضوع «بررسی و تحلیل  ۱۰۰  شاخص ترکیبی بین المللی (با تاکید بر حوزه های امنیت و دفاع)» با ارائه آقای دکتر علیرضا مهانیان  در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹     در این نشست علمی که در پژوهشگاه ...

برگزاری بیست‌و دومین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی- آقای دکتر بهروز طهماسب کاظمی

گزارش بیست و دومین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع « شاخصهای ترکیبی؛ چرایی و مبانی نظری آن» با ارائه دکتر بهروز کاظمی و در تاریخ ۹۶/۲/۱۲   در این نشست علمی که در پژوهشگاه ...

گزارش بیست و سومین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت

گزارش بیست و سومین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع « متودولوژی شاخص‌سازی ترکیبی (کارکرد تحلیل‌های چندمتغیره در تدوین شاخص‌های ترکیبی) » با ارائه دکتر مهدی رجبیون و در تاریخ 4/07/96   در این ...

گزارش بیست و چهارمین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت

گزارش بیست و چهارمین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع « بررسی شاخص سازی ترکیبی اقتصاد مقاومتی در ایران» با ارائه دکتر وحید شقاقی  و در تاریخ 18/07/96   در این نشست علمی ...