مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز آمار ایران


تاسیس کمیته آمارهای امنیت در مرکز آمار ایران به پیشنهاد مرکز مطالعات جامعه و امنیت

تاسیس کمیته آمارهای امنیت در مرکز آمار ایران به پیشنهاد مرکز مطالعات جامعه و امنیت مرکز مطالعات جامعه و امنیت با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی پایش و رصد حوزه‌های مختلف امنیت در کشور اقدام به پیشنهاد تاسیس کمیته ...