مطالب مرتبط با کلید واژه

همایش ملی


گزارش کامل همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشه‌ی عبدالله قطب‌بن‌محیی»

قطب اگر شاعر نیست و در شمار فیلسوفان قرار نمی‌گیرد و با عارفان نیز قرار نمی‌یابد پس به‌راستی خود کیست و سالک کدام راه است و اصلاً وجه اهمیت او چیست و مقام و جایگاه او در اقلیم اندیشه کجاست؟ او سالک راه عبور از این اقالیم است و مقصدی را در فراسوی این نواحی می‌جوید و دنبال می‌کند. البته این به آن معنا نیست که قطب این راه را پیموده و به انجام رسانده است. این راه را صرفاً باید به‌مثابه جوهر اندیشه و مسیر حرکت و آهنگ اصلی قطب در نظر گرفت، نه به‌عنوان طرحی تماماً به انجام رسیده و راهی کاملا پیموده شده.

ادامه مطلب