سخنرانی دکتر سعید لیلاز؛خیانت زدایی از تاریخ نفت ایران

۲۴ آذر ۱۳۹۲ | ۱۸:۳۹ کد : ۷۰۵۵ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۱۰۶
خیانت زدایی از تاریخ نفت ایران عنوان سخنرانی دکتر سعید لیلاز است که 25 آذر از ساعت 14 تا 15:30 در سالن اندیشه پژوشگاه برگزار می شود.

خلاصه سخنرانی:
مانند هرحوزه دیگری در تاریخ ایران،تاریخ نفت آغشته به سو تفاهم و نادرست پنداری است.علاوه برعامل ذاتی ناشی از ماهیت تاریخ،دراین مساله خاص،دو عامل دیگر-حداقل-به دامن زدن این سوءتفاهم کمک کرده اند:نخست آنکه نفت درهمه جای جهان و به ویژه ایران،کالا یا موضوعی به شدت سیاسی و مملو از پول وهمه فساد و پیامدهای آن بوده وهست.دوم اینکه گرچه ما از "تاریخ نفت" در ایران گفت و گومی کنیم، اما عمراین تاریخ به زحمت به یکصد سال می رسد و بنابراین،ازصدرتا ذیل آن، بیش ازآن به ما نزدیک است که بتوانیم دور از حب و بغض زمانه رویدادهای مربوط به نفت، به ویژه آنجا را که به رژیم سابق بازمیگردد،مورد بررسی قراردهیم.                                                                 
درجریان مطالعات مربوط به تاریخ اقتصاد ایران دردوران معاصرکه بی بررسی عنصرنفت ناممکن یا بیهوده است،دریافتم که مسایل تاریخی نفت درایران وتصمیم گیری ها وتحولات سیاسی پیرامون آن را ازمنظری دیگرنیزمی توان نگریست.مطابق این یافته ها امضای قرارداد اعطای امتیازنفت به اتباع بیگانه درربع چهارم قرن گذشته خورشیدی،عملی یکسره بد وزیانبارنبود.هم چنین،اقدامات بعدی دردوره پهلوی اول ودوم،هریک ودرمجموع،صرف نظراز جزییات یا داوری ما درباره سمت وسوی سیاسی آنها "به سودپروژه ملی شدن نفت در ایران" انجامید و تحولات وتصمیم گیری های پس از انقلاب اسلامی22بهمن،تنها تداوم آن سیاست ها بود. sسخنران این گفتار را " خیانت زدایی ازتاریخ نفت ایران" نام گذاشته است.

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :