شرایط شرکت در مناقصه واگذاری امور نقلیه

۱۹ فروردین ۱۳۹۲ | ۱۵:۳۳ کد : ۶۲۷۲ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۲۳۸

پیرو آگهی منتشر در روزنامه رسالت مورخ 20/1/92 از شما دعوت می‌شود که ضمن رعایت شرایط مقرر در مناقصه واگذاری خدمات مربوط به امور نقلیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1392 شرکت کرده و برابر اسناد و مدارک ، قیمت پیشنهادی خود را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 29/1/92 به دبیرخانه پژوهشگاه واقع در بزرگراه کردستان نبش 64 غربی تسلیم نمایید.

 

موضوع مناقصه:

تأمین 6 راننده و 6 خودرو دارای آرم طرح ترافیک جهت جابه‌جایی پرسنل پژوهشگاه علوم انسانی.

 

شرایط و حدود خدمات مناقصه:

1-    پنج دستگاه از خودروها می‌بایست ترجیحاً پژو یا سمند ویک دستگاه اتومبیل ون باشد.

2-    خودروها می‌بایست نسبت به ورود به محدوده طرح ترافیک مجاز باشند

3-  در تمامی طول سال می‌بایست خودروها به لحاظ فنی(گرمایش، سرمایش و ...) مجهز بوده و نسبت به استفاده از کلیه امکانات رفاهی خودرو برای سرنشین دریغ نگردد.

4-    حقوق و مزایای کلیه پرسنل به عهده شرکت پیمانکار بوده، و پژوهشگاه در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.

5-    مدل ساخت تمامی خودروها می‌بایست بعد از سال 1385 باشد.

6-  هرگاه پژوهشگاه نسبت به کیفیت خدمات هریک از راننده های خودروها ابراز نارضایتی نماید، شرکت ملزم به جایگزین راننده مذکور ظرف مدت یک هفته می باشد.

7-  کلیه هزینه‌های مربوط به خودرو اعم از نظافت ، بیمه ، سوخت و در مجموع استهلاک همه جانبه خودرو به عهده شرکت پیمانکار است

8-    خودروها می‌بایست به لحاظ نظافت ظاهری و حسن برخورد راننده مورد تأیید کارفرما باشد.

9-    تمامی خودروها می‌بایست تحت پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه باشند.

10-   پیمانکار می‌بایست رونوشت بیمه‌نامه‌های خودرو را در اختیار کارفرما قراردهد.

11- پیمانکار می‌بایست نسبت به استخدام و به کارگیری نیروهایی اقدام نماید که سلامت ایشان از جهت عدم اعتیاد و ازجهت عدم سوء سابقه مورد تأیید باشد.

12-   ساعت کار شرکت از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16 بعدازظهر می‌باشند.

 

 

 

 

تبصره: هر زمان با تشخیص کارفرما نیاز به حضور راننده یا رانندگانی خارج از زمان مندرج در بند 12 بود، شرکت ملزم به خدمات رسانی می باشد.

13ـ پیمانکار می بایست هر ماه لیست بیمه ماه قبل پرسنل خود را به کارفرما تحویل دهد.

14ـ پرداخت هزینه آگهی مناقصه درج شده در روزنامه به نسبت حجم کار به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

15ـ پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار خواهد بود.

16ـ پیشنهاد دهندگان باید مشمول لایحه قانون مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (مصوب 1337) نباشند.

 

نحوه ارائه پیشنهاد قیمت:

پیشنهاد قیمت می‌بایست براساس دستمزد یک ساعت خودرو سواری با راننده جمعاً 15000 ساعت درسال به اضافه یک ساعت خودرو ون با راننده جمعاً سه هزار ساعت در سال باشد.

لازم به یادآوری است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد و پژوهشگاه در رد یا پذیرش تمام یا بخشی از پیشنهادها مختار می باشد.

 

نحوه ارائه پیشنهاد:

شرکت کنندگان می بایست پیشنهادهای خود را در سه پاکت مجزا و مهر و موم شده به شرح ذیل تسلیم نمایند.

پاکت الف: این پاکت باید حاوی مستندات موید توانمندیهای کاری و تخصصی شرکت و سوابق مربوطه کاری باشد.

پاکت ب: این پاکت باید حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر باشد.

پاکت ج: این پاکت باید حاوی ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به میزان 10% مبلغ پیشنهادی برای یک سال و اعلام قیمت پیشنهادی بصورت نامه رسمی و ممهور به مهر شرکت باشد.

-         تمامی پاکت ها ی پیشنهادی در ساعت 10 صبح روز شنبه 1/2/92 در پژوهشگاه مفتوح خواهد شد.

-         حضور شرکت کنندگان در منا قصه یا نمایندگان قانونی ایشان در کمیسیون مناقصه بلا مانع است.

 


نظر شما :