پنج کتاب جدید در حوزه امنیت اجتماعی منتشر شد

۱۰ دی ۱۳۹۱ | ۱۵:۰۱ کد : ۵۸۳۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۸۳۸
پنج کتاب جدید در حوزه امنیت اجتماعی منتشر شد

پنج اثر جدید از گروه پژوهشی جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به تازگی منتشر شده است.

کتاب «ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد اول: جامعه، امنیت، هویت» از اما روچلد و دیگران با ترجمه علیرضا طیب یکی از این آثار جدید است. این کتاب که اولین جلد از سلسله کتاب های ترجمان جامعه و امنیت است، شامل 9مقاله تفصیلی است که در هر یک از آنها به مفاهیم اساسی و کلان امنیت و ریکرد اجتماعی آن پرداخته شده است .

«ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد دوم:خشونت قومی و محظور امنیتی» اثر پل روی با ترجمه عسگر قهرمانپوردومین جلد از سلسله کتاب های ترجمان جامعه و امنیت و شامل 7 مقاله است. این مجموعه مقالات به موضوعات با اهمیتی در نظام مفهومی امنیت می پردازد که اخیراً مورد توجه نظریه پردازان امنیت در رویکرد جدید مطالعات امنیتی قرار گرفته است. کتاب خشونت قومی و محظور امنیتی از سه بخش محظور (معمای) امنیت به همراه مطالعه موردی یوگسلاوی سابق، امنیتی نمودن به همراه مطالعه موردی الجزایر و هویت، امنیت و اجتماع تشکیل شده است .

«جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران» تالیف دکتر سیدمحمد میرسندسی کتاب دیگری است که در راستای یکی از مهمترین اهداف طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی در ایران یعنی بسترسازی برای نیل به نظریه بومی امنیت در ایران قرار می گیرد. مولف در این در اثر کوشیده است تا با محور قرار دادن نگاهی تاریخی، به جستجوی مفاهیم و نگرش های نو نسبت به امنیت در بستر فرایند تاریخی ایران و در مناسبات عرصه های مختلف حیات اجتماعی بپردازد .

گروه پژوهشی جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با توجه به تاثیر فضای سایبری بر امنیت اجتماعی کتاب دیگری با عنوان «اینترنت و امنیت اجتماعی» به قلم سعیدمجردی را به هدف بررسی پیامدهای فرهنگی اجتماعی کاربرد اینترنت بر امنیت اجتماعی در ایران منتشر کرده است. همچنین در این اثر، راهبردها و راه حل هایی جهت بسترسازی و بهره برداری از آثار مطلوب اینترنت در تولید امنیت اجتماعی و جلوگیری از آثار نامطلوب آن در ایجاد ناامنی ارائه گردیده است .

«پژوهشنامه امنیت اجتماعی؛دفتر نخست:مبانی و مسائل امنیت اجتماعی؛ رویکردی ایرانی» به قلم جمعی از نویسندگان آخرین اثری است که از گروه پژوهشی جامعه و امنیت منتشر شده است. این گروه پژوهشی، پس از انجام پژوهش های نظری در حوزه مطالعات امنیت اجتماعی، سلسله مقالاتی را با هدف تولید دانش بومی تحت عنوان پژوهش نامه امنیت اجتماعی منتشر کرده است. دفتر نخست این پروژه تحقیقاتی کتاب حاضر است که شامل 10مقاله می باشد؛ پنج مقاله این کتاب به مبانی و مفاهیم کلان امنیت اجتماعی می پردازد و پنج مقاله دیگر نیز به بررسی مسائل امنیت اجتماعی در ایران اختصاص دارد .

 

 

 

 

 

فایل های ضمیمه


نظر شما :