آگهی مزایده عمومی 10 واحد آپارتمان

۱۲ مهر ۱۳۹۱ | ۱۷:۰۲ کد : ۴۱۴۰ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۵۴۱

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درنظردارد  10 واحد آپارتمان (در 5 طبقه  2 واحدی + 10 واحد  پارکینگ و انباری  ) واقع  د ر تهران خ کارگر شمالی خ 17 خ- جانبازان شمالی (آزادگان خ-25 پلاک 65) به شرح منعکس در جدول ذیل را مطابق باآئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها وموسسات پ‍‍ژوهشی ازطریق برگزاری مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله واگذار نماید  .

 

الف) جدول مشخصات:


 

مبلغ سپرده نقدی شرکت در مزایده (ریال)

قیمت پایه اجاره سالیانه  بر اساس نظرکارشناس (ریال )

مساحت

کار بری

 نشانی

 

30/000/000

300/000/000

116/18

مسکونی

 تهران  خ کارگر شمالی خ 17 خ- جانبازان شمالی (آزادگان خ-25 پلاک 65) ساختمان غدیر طبقه  اول واحد 1 سمت غربی

1

30/000/000

300/000/000

117/47

مسکونی

 تهران خ کارگر شمالی خ 17 خ- جانبازان شمالی (آزادگان خ-25 پلاک 65) ن  ساختمان غدیر طبقه اول واحد2 سمت شرقی

2

30/000/000

300/000/000

116/08

مسکونی

 تهران خ کارگر شمالی خ 17 خ- جانبازان شمالی (آزادگان خ-25 پلاک 65) ساختمان غدیر طبقه دوم واحد 3 سمت غربی

3

30/000/000

300/000/000

117/37

مسکونی

 تهران خ کارگر شمالی خ 17 خ- جانبازان شمالی (آزادگان خ-25 پلاک 65) ساختمان غدیر طبقه دوم واحد4 سمت شرقی

4

                             30/000/000

300/000/000

115/98

مسکونی

 تهران خ کارگر شمالی خ 17 خ- جانبازان شمالی (آزادگان خ-25 پلاک 65) ساختمان غدیر طبقه  سوم واحد 5 سمت غربی

5

30/000/000

300/000/000

117/27

مسکونی

 تهران خ کارگر شمالی خ 17 خ- جانبازان شمالی (آزادگان خ-25 پلاک 65) ساختمان غدیر طبقه  سوم واحد 6سمت شرقی 

6

30/000/000

300/000/000

115/88

مسکونی

 تهران خ کارگر شمالی خ 17 خ- جانبازان شمالی (آزادگان خ-25 پلاک 65) ساختمان غدیر طبقه چهارم واحد 7 سمت غربی

7

30/000/000

300/000/000

117/17

مسکونی

 تهران خ کارگر شمالی خ 17 خ- جانبازان شمالی (آزادگان خ-25 پلاک 65) ساختمان غدیر طبقه چهارم واحد 8 سمت شرقی

8

30/000/000

300/000/000

115/78

مسکونی

تهران خ -کارگر شمالی خ 17 خ- جانبازان شمالی (آزادگان خ-25 پلاک 65) ساختمان غدیر طبقه  پنجم واحد9 سمت غربی

9

30/000/000

300/000/000

117/07

مسکونی

 تهران خ کارگر شمالی خ 17 خ- جانبازان شمالی (آزادگان خ-25 پلاک 65) ساختمان غدیر طبقه  پنجم واحد10 سمت شرقی

10

 
ب)نحوه و شرایط شرکت در مزایده

 

1- تکمیل فرم شرکت در مزایده با مراجعه در سایت  www.ihcs.ac.ir                                                                                                                                                    

2 - تودیع سپرده نقدی جداگانه برای هرملک به مبلغ قید شده در جدول فوق به شماره حساب 0107428520006 بانک ملی شعبه میدان سید جمال الدین  اسد آبادی (کد 225)به نام پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

3-متقاضی باید فرم تکمیل شده شرکت در مزایده رابه ضمیمه اصل فیش واریزی سپرده نقدی حداکثر تا 10 روز پس ازتاریخ انتشار ودر پاکت در بسته تحویل  دفتر معاونت اداری مالی پژوهشگاه داده و رسید دریافت دارد.

4- پاکت ها در تاریخ 25/7/1391 ساعت 11 صبح دردفتر معاونت اداری مالی پژوهشگاه و باحضورشرکت کنندگان در مزایده یا نماینده آنان مفتوح و نتیجه به برنده ابلاغ خواهد شد.

5- برنده مزایده می بایست حداکثر 3 روز پس از  بازگشایی پاکت ها  و اعلام برنده ، جهت عقد قرارداد اجاره به دفتر حقوقی پژوهشگاه مراجعه  تا نسبت به تکمیل فرم قرارداد اجاره یک ساله با رعایت موازین قانونی اقدام نماید .

6- سپرده شرکت در مزایده افرادی که  پس ازبرنده شدن انصراف دهند به نفع پژوهشگاه ضبط خواهد شد.

7- سپرده سایر افرادی که در مزایده برنده نشوند ، حداکثر تا یک هفته به شماره حساب اعلام شده توسط آنها در  فرم شرکت درمزایده  واریز خواهد شد.

8- به پیشنها د مبهم ،مخدوش یاکمترازقیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهدشد.

9-  صرف شرکت در مزایده و ارائه در مزایده پیشنهاد و برای شرکت کننده ایجاد حق و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای این پژوهشگاه نمی نماید.

10- آگهی در یک نوبت منتشر می شود .

11- موضوع آگهی ترجیاً بصورت مجتمع واگذار می گردد.

 

 

 

 


نظر شما :