فراخوان مقاله برای اولین شماره مجله علمی- تخصصی (در شرف علمی- پژوهشی) اقتصاد تطبیقی

۱۸ مرداد ۱۳۹۰ | ۱۷:۱۳ کد : ۲۶۶
تعداد بازدید:۴۰۲
فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد تطبیقی به استحضار می رساند پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی . مطالعات فرهنگی، قصد دارد اولین شماره مجله علمی- تخصصی ( در شرف علمی- پژوهشی ) اقتصاد تطبیقی را منتشر کند. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می شود مقاله های تألیفی خود را در باب موضوعات پیشنهادی یا سایر موارد مرتبط، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.

برخی از موضوعات پیشنهادی نشریه:
1. بررسی های نظری اقتصاد
2. مطالعات مرتبط با اقتصاد اسلامی
3. فلسفه و روش شناسی اقتصاد
4. بررسی تطبیقی نظام های اقتصادی معاصر
5. جنبه های تجربی و کاربردی علوم اقتصادی
6. شاخه های علم اقتصاد ( اقتصاد رفاه، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد ریاضی، آموزش و پرورش، و... )
7. مطالعات مربوط به رشد و توسعه اقتصادی
8. برنامه ریزی اقتصادی
9. جهانی شدن از دیدگاه اقتصادی
10. مطالعات بین رشته ای اقتصاد با علوم اجتماعی

سایر توضیحات: - تعداد صفحات هر مقاله بیش از 25 صفحه 300 کلمه ای نباشد. مقاله ترجیحاً با نرم افزار 2007 word و به صورت DOC و PDF تهیه و نسخه ای از آن به پست الکترونیک نشریه ارسال شود. - مقاله های ارسال شده نباید پیش از این در جای دیگری منتشر شده باشد. - شورای سردبیری مجله، مقالات دریافتی را مورد ارزیابی اولیه قرار می دهد و در صورت برخورداری از شرایط اولیه، آنها را برای ارزیابی تخصصی حداقل به دو داور صاحب نظر می سپارد. ضمناً برای رعایت بی طرفی در داوری، نام نویسندگان از مقاله حذف می شود. - مقالاتی که مورد تأیید داوران قرار گیرد، در این نشریه منتشر خواهد شد.
نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایران شناسی( خیابان 64 غربی )، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 14155
تلفکس88053222 صندوق پستی: 6419-14155 کدپستی:1437774681
نشانی پست الکترونیک: Eqtesadpajuhi@ihcs.ac.ir

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :