دومین نشست از سلسه نشست های ارتباطات رسانه وسلامت مواجه رسانه ای با مسأله ایدز در ایران /دکتر سیده زهرا اجاق، دکتر داود مهرابی، دکتر فرداددرودی،۱آبان ماه۹۸

تعداد بازدید:۱۴۶
دومین نشست از سلسه نشست های ارتباطات رسانه وسلامت مواجه رسانه ای با مسأله ایدز در ایران /دکتر سیده زهرا اجاق، دکتر داود مهرابی، دکتر فرداددرودی،۱آبان ماه۹۸

لینک دانلود فایل

نظر شما :