تحلیل مقایسه ای بازنمایی مهارت های ارتباطی در پویانمایی های ایرانی وغیر ایرانی دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی، دکتر لیلانیرومند، علیرضا خسروی، ۲۹مهرماه۹۸ /

تعداد بازدید:۲۱۹
تحلیل مقایسه ای بازنمایی  مهارت های ارتباطی در پویانمایی های ایرانی وغیر ایرانی  دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی، دکتر لیلانیرومند، علیرضا خسروی، ۲۹مهرماه۹۸  /

لینک دانلود فایل

( ۱ )

نظر شما :