یازدهمین کرسی ترویجی با رویکرد«عرضه و نقد ایده علمی» باعنوان: تبارشناسی نقد/ دکتر عیسی امن خانی/۲۳-۱۱-۹۵

تعداد بازدید:۷۰۴
یازدهمین کرسی ترویجی با رویکرد«عرضه و نقد ایده علمی» باعنوان: تبارشناسی نقد/ دکتر عیسی امن خانی/۲۳-۱۱-۹۵


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :