نشست کاربردی سازی علوم انسانی در چهارچوب سه گانه مسئله/ دکتر ابویی اردکانی/ ۲۰-۸-۹۴

تعداد بازدید:۱۴۹۱
نشست کاربردی سازی علوم انسانی در چهارچوب سه گانه مسئله/ دکتر ابویی اردکانی/ ۲۰-۸-۹۴


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :