مهم ترین اخبار - آرشیو

برگزاری نشست علمی: علم داده برای دادۀ علمی: شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی
برگزاری نشست علمی با عنوان علم داده برای دادۀ علمی از سوی دبیرخانه طرح اعتلا جامع علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

برگزاری نشست علمی: علم داده برای دادۀ علمی: شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی

روز یکشنبه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸ سخنرانی علمی با عنوان "علم داده برای دادۀ علمی: شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. سخنران این نشست دکتر مسعود قیومی عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودند و مدیریت علمی نشست را دکتر سید مصطفی عاصی عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برعهده داشتند.

ادامه مطلب