جدیدترین آثار طرح اعتلاء علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

تعداد بازدید:۱۷۸۴
جدیدترین آثار طرح اعتلاء علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

فهرست کتاب های طرح اعتلاء (بهار 1400)

1. اخلاق در زندگی کنونی و شرایط اخلاقی پیشرفت و اعتلای علوم انسانی

2.رابطه نظریه و عمل از حکمای باستان تا رئالیسم انتقادی

3. تلائم نظر  و عمل در تلقی از علوم انسانی به مثابه فرونسیس

4. علوم انسانی به مثابه تکنولوژی

5.انسان به مثابه ابژه دانش

6.فارابی به چه کار ما می آید؟

7.شناخت گرایی: رویکردی به بین رشته ای شدن علوم انسانی

8. علوم انسانی با رویکرد میان فرهنگی

9. توسعه فراستمند: الگوئی بدیل برای ایران

10. علوم انسانی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

11.علم پایداری؛ علم توسعه

12.پیش درآمدی بر مسئله شناسی علوم اجتماعی ایران

13. علوم انسانی و مسئله تاثیر اجتماعی

14. نقش انجمن های علمی در گسترش علوم انسانی ایران

15. تعامل حوزه علمیه با رشته های علوم انسانی

16. تاثیر نظام بین المللی قدرت در علوم انسانی در ایران

17. نگاهی انتقادی به مسئله علوم اجتماعی در ایران

18.علم تربیت در ایران

19. یک صد سال آموزش تاریخ در نظام دانشگاهی ایران

20. سرمایه انسانی اشتغال پذیری

21. آموزش عالی فلسفه در ایران

22. بازخوانی 82 سال آموزش رشته باستان شناسی در ایران