علوم انسانی و جامعه - آرشیو

نقش برنامه های آموزشی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه ها در پیشرفت و توسعه جامعه ایران

نقش برنامه های آموزشی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه ها در پیشرفت و توسعه جامعه ایران

نقش اجتماعیِ «علوم انسانی واجتماعی» مسأله ای جهانی (ونه فقط ایرانی) است و در مقیاس بین المللی بحث انگیز است. حتی در کشورهای توسعه یافته ، کارایی واثر بخشی اجتماعی این علوم محل بحث است . فروکاستن موضوع به سطح ملی؛ آن هم به برخی موانع سیاسی و ساختاریِ برون دانشگاهی و بیرون از اجتماع علمی(هرچند در ایران به سبب هجمه های مزمن قابل درک است) به پاک کردن صورت مسأله واحاله مسؤولیت اجتماعی این حوزه مهم از دانش آکادمیک بینجامد وشاید هم شکلی از گفتارهای پوپولیستی به خود بگیرد. هدف از این تحقیق ، ارائۀ چارچوبی برای توضیح این معضل است.

ادامه مطلب