علوم انسانی و جامعه - آرشیو

علوم انسانی و جامعه
برگزاری هشتمین نشست کمیته علمی طرح اعتلا

علوم انسانی و جامعه

هشتمین نشست کمیته علمی طرح اعتلا و ساماندهی علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد. علوم انسانی و جامعه محور اصلی مباحث طرح شده در این نشست بود.

ادامه مطلب