جلسات - آرشیو

ترجمه به مثابه حرفه / مناقشه مفاهیم فرهنگی در ترجمه
در جلسه شانزدهم شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی مطرح شد:

ترجمه به مثابه حرفه / مناقشه مفاهیم فرهنگی در ترجمه

شانزدهمین جلسه شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در یکم آبان ماه سال جاری برگزار شد. در این جلسه، دکتر سید محسن میرمهدی دکتری فلسفه از دانشگاه آزاد برلین در ادامه سلسله نشست های بازشناسی وضعیت علوم انسانی در ایران به سخنرانی پرداخت.

ادامه مطلب