نقدنامه

تعداد بازدید:۳۶۵

نقدنامه های گروه های تخصصی شورای بررسی متون

نقدنامه شماره 1 (مشترک همه گروه ها)
 
    نقدنامه های اختصاصی گروه ها:
نقدنامه شماره 1 (زبان و ادبیات فارسی)
نقدنامه شماره 2 (روانشناسی)
نقدنامه شماره 3 (علوم اجتماعی)
نقدنامه شماره 4 (تاریخ و باستانشناسی) 
نقدنامه شماره 5 (مدیریت)
نقدنامه شماره 6 (علوم اجتماعی2) 
نقدنامه شماره 7 (فقه و حقوق) 

نقدنامه شماره 8 (فلسفه و کلام، ادیان و عرفان 1) 
نقدنامه شماره 9 (زبان و ادبیات فارسی 2) 
نقدنامه شماره 10 (تاریخ و باستانشناسی و هنر 2) 
نقدنامه شماره 11 (روانشناسی 2) 
نقدنامه شماره 12 (زبانشناسی)
نقدنامه شماره 13 (علوم اجتماعی 3) 
نقدنامه شماره 14 (علوم تربیتی) 
نقدنامه شماره 15 (علوم سیاسی) 
نقدنامه شماره 16 (فلسفه و کلام، ادیان و عرفان 2)
نقدنامه شماره 17 (مدیریت 2)
نقدنامه شماره 18 (زبان های خارجی)
نقدنامه شماره 19 (زبان انگلیسی)
نقدنامه شماره 20 (زبان و ادبیات روسی)

 

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۱