کتاب ها

تعداد بازدید:۳۸۴

فهرست منشورات شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

مجموعه کتاب های معرفی شورا و شیوه‌نامه‌ها

 •  کتاب برنامه ها، اهداف و رویکردهای شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
 •  کتاب کارکرد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی از منظر مدیریت دانش و تجربه
 • کتاب نقد و بررسی کتاب‌های علوم انسانی در دو سطح ملی و جهانی (برنامه یکساله 1390)
 • کارنامه نقد گروه عربی شورای برررسی متون
 • شیوه‌نامه نقد در تراز جهانی

مجموعه کتاب های تالیفی گروه‌های تخصصی شورای بررسی متون

 • قلمرو ادبیات حماسی ایران
 • نگاهی دیگر تأملاتی در مسائل ادبی و میان رشته‌ای
 • الکساندر پوشکین و مشرق‌زمین
 • انواع کارکرد عقل در علوم سیاسی
 • دفتر تربیت(2جلد)
 • نقد کتب تلفیقی اقتصاد کلان
 • درآمدی بر مطالعات زبان‌شناسی در خاورمیانه
 • مدیریت و رهبری با رویکرد اسلامی
 • اصول مالیه بین‌الملل با رویکرد‌های نوین
 • روان‌شناسی اجتماعی در بستر فرهنگی
 • آسیب‌شناسی وضعیت کنونی آموزش کلام
 • مبانی حقوق عمومی رویکرد اسلامی ـ ایرانی ( بومی)
 • پژوهشی در فرهنگ اقتصادی پالگریو
 • نقد صیرفیان
 • مبانی روش تفکر اجتماعی در اسلام
 • مدیریت و رهبری در مدارس
 • تربیت دینی در مدارس
 • درآمدی بر فلسفه معاصر غرب
 • گفتگوی ادبیات و فلسفه
 • هویت و زبان عربی
 • بازنمایی هویت از نگاه دیگری
 • درآمدی بر مناظره لیبرال ها و جماعت گرایان در فلسفه سیاسی معاصر
 • توسعه فرهنگی و رشد اقتصادی
 • اقتصاد مقاومتی
 • منزلگاه های شمال غرب ایران
 • درآمدی بر ادبیات شناس
 • کتب زیرچاپ:

مبانی فلسفی نظریه های سازمان از منظر اسلامی – ایرانی، حقوق بشر در اسلام، بازاندیشی در نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلمان در مدارس، مسائل اساسی در برنامه درسی

مجموعه کتاب های همایش‌ها و کنگره‌های ملی

 • مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم انسانی از شماره 1 تا 9
 • چکیده مقالات اولین کنگره ملی علوم انسانی(1جلد)
 • مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی از شماره 1 تا 3
 • چکیده مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی (1 جلد)
 • مجموعه مقالات همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی (گروه علوم تربیتی) (1جلد)
 • مجموعه مقالات همایش (زبان فارسی عمومی) (گروه زبان و ادبیات فارسی) (1جلد)
 • مجموعه مقالات همایش علوم اجتماعی در ایران و چشم‌انداز آینده آن (گروه علوم اجتماعی) (1جلد)
 • مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه و کلام، ادیان و عرفان (اسماء)(4جلد)
 •  چکیده مقالات همایش متون و منابع حوزه‌های فلسفه و کلام،ادیان و عرفان(اسماء)(1جلد)
 • چکیده مقالات همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی (1جلد)
 • مجموعه مقالات همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی (1جلد)
 • مجموعه مقالات اقتصاد مقاومتی
 • مجموعه مقالات تربیت اسلامی (2جلد)
 • مجموعه مقالات همایش تطبیقی فلسفه
 •  مجموعه مقالات فرهنگ نگاری دوزبانه
 • مجموعه مقالات همایش نقد متون و کتب علوم انسانی (2جلد)
 • دانشگاه، متن، آینده
 • مجموعه مقالات حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی

مجموعه کتاب های نقدنامه‌های گروه های تخصصی شورای متون

 • نقدنامه علوم انسانی (مشترک همه گروه ها)
 • نقدنامه (زبان و ادبیات فارسی 1)
 • نقدنامه (زبان و ادبیات فارسی2)
 • نقدنامه (زبان و ادبیات فارسی3)
 • نقدنامه (زبان و ادبیات فارسی4)
 • نقدنامه (زبان و ادبیات فارسی5)
 • نقدنامه (زبان و ادبیات فارسی6)
 • نقدنامه (زبان و ادبیات فارسی7)
 • نقدنامه (روان شناسی1)
 • نقدنامه (روان شناسی 2)
 • نقدنامه (روان شناسی3)
 • نقدنامه (روان شناسی4)
 • نقدنامه (علوم اجتماعی1)
 • نقدنامه (علوم اجتماعی2)
 • نقدنامه (علوم اجتماعی3)
 • نقدنامه (علوم اجتماعی4)
 • نقدنامه (علوم اجتماعی5)
 • نقدنامه (تاریخ و باستان شناسی1)
 • نقدنامه (تاریخ و باستان شناسی2)
 • نقدنامه (تاریخ و باستان شناسی هنر3)
 • نقدنامه (مدیریت1)
 • نقدنامه (مدیریت2)
 • نقدنامه (مدیریت3)
 • نقدنامه (فقه و حقوق 1)
 • نقدنامه (فقه و حقوق2)
 • نقدنامه (فقه و حقوق3)
 • نقدنامه (زبان شناسی 1)
 • نقدنامه (زبان شناسی2)
 • نقدنامه (زبان شناسی3)
 • نقدنامه  (زبان شناسی4)
 • نقدنامه  (زبان شناسی5)
 • نقدنامه (زبان شناسی6)
 • نقدنامه (زبان شناسی7)
 • نقدنامه (علوم تربیتی1)
 • نقدنامه (علوم تربیتی2)
 • نقدنامه (علوم تربیتی3)
 • نقدنامه (علوم تربیتی4)
 • نقدنامه (علوم سیاسی1)
 • نقدنامه (علوم سیاسی2)
 • نقدنامه (علوم سیاسی3)
 • نقدنامه (فلسفه وکلام، ادیان و عرفان1)
 • نقدنامه (فلسفه و کلام، ادیان و عرفان2)
 • نقدنامه (فلسفه و کلام، ادیان و عرفان3)
 • نقدنامه (فلسفه و کلام، ادیان و عرفان4)
 • نقدنامه (فلسفه و کلام، ادیان و عرفان5)
 • نقدنامه (اقتصاد1)
 • نقدنامه (اقتصاد2)
 • نقدنامه (اقتصاد3)
 • نقدنامه (زبان و ادبیات عربی1)
 • نقدنامه (زبان و ادبیات عربی2)
 • نقدنامه (زبان و ادبیات عربی3)
 • نقدنامه (زبان و ادبیات عربی4)
 • نقدنامه (باستان شناسی1)
 • نقدنامه (باستان شناسی و هنر1)
 • نقدنامه نقد دو اثر
 • نقدنامه اقتصاد مقاومتی
 • کتاب نقد در تراز جهانی (2جلد)
 • نقد متون در تراز جهانی (ویژه گروه زبان و ادبیات فارسی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۴۰۱