مطالب مرتبط با کلید واژه

اصغر افتخاری


مصاحبه با دکتر اصغر افتخاری

مصاحبه با دکتر اصغر افتخاری مجری طرح پژوهشی «امنیت جامعه (اجتماعی) از دیدگاه اسلام» یکی از مجموعه طرح‌های پژوهشی طرح ملی مطالعات امنیت اجتماعی (جامعه) که توسط گروه مطالعات امنیت و جامعه درحال اجراست. اشاره: از جمله موضوعات مهمی که دو دهه گذشته ...

مصاحبه

آقای محمد علی مینایی   دکتر اصغر افتخاری      دکتر سید محمد میرسندسی     آقای مجردی     دکتر قدیر نصری     آقای محمود عسگری     آقای فرزاد پورسعید