مطالب مرتبط با کلید واژه

گزارش سفر چین


گزارش چین

 محمدعلی مینایی گروه‌ پژوهشی‌ مطالعات‌ اجتماعی‌ (که‌ در سال ‌1375 در پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ تشکیل‌ شده‌ است)، به‌منظور بررسی‌ تحولات‌ فرهنگی‌ اجتماعی‌ کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ و بهره‌برداری‌ از دستاوردها و تجربیات‌ آنها، یک‌ سلسله‌ مطالعات‌ تطبیقی‌ را در ...