مطالب مرتبط با کلید واژه

تحلیل بحران‌های موثر بر امنیت اجتماعی ایران


مصاحبه با آقای محمود عسگری

به نام خدا   گفت و گو با جناب آقای عسگری مجری طرح «تحلیل بحران‌های موثر بر امنیت اجتماعی ایران از سال 1367 تا 1386 -  عوامل، روندها و تجربه‌ها»   «تحلیل بحران‌های موثر بر امنیت اجتماعی ایران از سال 1367 تا 1386- عوامل، روندها ...