مطالب مرتبط با کلید واژه

شاخص های راهبردی امنیت اجتماعی


خبر- ارایه گزارش نهایی طرح شاخص‌های راهبردی امنیت در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران» در جلسه مورخ 1391/10/27 شورای پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور جناب آقای دکتر داودی ریاست مرکز و اعضای شورا ارائه شد. در این جلسه، آقای سعید مجردی، ...