مطالب مرتبط با کلید واژه

تاریخچه‌ مرکز مطالعات جامعه و امنیت


تاریخچه‌ مرکز مطالعات جامعه و امنیت

تاریخچه‌ی فعالیتهای مرکز مطالعات جامعه و امنیت: در ایران رویکرد اجتماعی به امنیت به دلیل تناسب مبانی آن با اصول معرفتی در حوزهٔ مطالعات اسلامی امنیت، و همچنین توجه به ابعاد بومی نظریهٔ امنیت، طی دو دههٔ گذشته بسیار مورد توجه ...