اخبار - آرشیو

مصاحبه دکتر کریم مجتهدی با خبرگزاری ایبنا

در قرون وسطی، مدرسان سرشناس بزرگی بودند که در تعلیمات خود جنبه های مختلف علم و تفکر را مشخص کرده اند. همین دلالت بر اهمیت مدرسان در تمام دوره تاریخ می کند. مدرسان همیشه وظیفه خاصی داشته اند و از مشکلات و احتمالاً تهدیدات نمی ترسیدند. در واقع مدرسان اصیل، همیشه بر اساس وجدان خود به میدان آمده بودند. همگان می توانند موضع آنها را سرمشق خود قرار دهند و مطمئن باشند که پیشرفت های بعدی فرهنگ، نتیجه کار آنها خواهد بود.

ادامه مطلب