اخبار - آرشیو

ضرورت تغییر عیار علم سنجی در علوم انسانی
چرا پژوهش‌های علوم ‌انسانی در مقایسه با علوم طبیعی کمتر است؟

ضرورت تغییر عیار علم سنجی در علوم انسانی

طبق نظریه تامس کوهن، فیلسوف و فیزیکدان معاصر، علوم‌ طبیعی (Natural science) همچون فیزیک، شیمی و نجوم «پارادایمی» هستند. پارادایم شامل باورها و پیش‌فرض‌ها، تعهدات متافیزیکی، نظری و ابزاری جامعه علمی است. پارادایم‌ها علوم استقراریافته را نظارت و هدایت می‌کنند، به‌عنوان مثال پارادایم نجوم بطلمیوس«ی»یا پارادایم فیزیک نیوتن«ی»

ادامه مطلب