اعضای پژوهشکده

تعداد بازدید:۳۲۵۰

رئیس پژوهشکده  سید مصطفی شهرآیینی

کارشناس مسئول  معصومه دلدار دیل

** گروه پژوهشی فلسفه دین

مدیر گروه: مهدی اصفهانی

عضو هیأت علمی سید امیر اکرمی

عضو هیأت علمی مهدی اصفهانی

عضو هیأت علمی اعظم قاسمی

عضو هیأت علمی امیر صادقی

کارشناس یاسمن قوامی

**گروه پژوهشی فلسفه غرب

مدیر گروه: مزدک رجبی

عضو هیأت علمی آیدین کیخایی

عضو هیأت علمی مهدی بنایی جهرمی

عضو هیأت علمی محمد تقی چاوشی

عضو هیأت علمی مزدک رجبی

عضو هیأت علمی مصطفی شهرآیینی

کارشناس معصومه دلداردیل

**گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر

مدیر گروه: طاهره کمالی زاده

عضو هیأت علمی هادی وکیلی

عضو هیأت علمی مهدی اسدی

عضو هیأت علمی مرتضی جعفریان

عضو هیأت علمی طاهره کمالی زاده

عضو هیأت علمی محمد امین شاهجویی

کارشناس  یاسمن قوامی

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱