اعضای پژوهشکده

تعداد بازدید:۸۳۴۴

 

دکتر یوسف محمد نژاد عالی زمینی رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات

دکتر مریم شریف نسب معاون پژوهشکده زبان و ادبیات

دکتر معصومه نعمتی قزوینی مدیر گروه تحقیقات ادبی در موضوعات مختلف

دکتر علیرضا شعبانلو  مدیرگروه پژوهشی ادبیات و کاربردهای اجتماعی

دکتر فرانک جهانگرد  مدیر گروه تحقیقات بنیادین

دکتر رمضان رضایی  مدیرگروه ترجمه

دکتر طاهره ایشانی

دکتر زهرا پارساپور

دکتر تقی پورنامداریان

دکتر زهرا حیاتی

دکتر ابوالقاسم رادفر

دکتر یداله رفیعی

دکتر مریم عاملی رضایی

دکتر صابره سیاوشی

دکتر حسینعلی قبادی

دکتر زینه عرفت پور

دکتر روح انگیز کراچی

دکتر محمد هاتفی