مقالات علمی‌پژوهشی اعضای هیأت علمی ۱۳۹۸- ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۱۰۹

 

نویسنده

عنوان مقاله

محل نشر

1

زهرا پارساپور و دیگران

کاربست شاخصه های اقلیمی فرهنگی در شعر فارسی معاصر مازندران در راستای تقویت فرهنگ بومی

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی فرهنگی، دوره 8، شماره 1، سال 1398

2

پارساپور، زهرا و کرمی، اکرم

پژوهشی در غزلیات منسوب به مولانا در دو جُنگ کهن

دو فصلنامه ادبیات عرفانی(علوم انسانی سابق)، دوره 11، شماره 20، سال 1398

3

زهرا پارساپور،مریم رضایی عاملی سعید مزروعیان

.تأثیر آموزه‌های جنید بغدادی در لقب اعطایی هجویری به حلاج؛«مستغرق معنی و مستهلک دعوی»

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. پذیرش

4

مریم عاملی رضایی

جنسیت و قدرت در گفتمان زنانۀ رمان نویسی ایران (با تکیه بر رمان های زنان در دو دهه70-80(

نقد و نظریه ادبی پاییز و زمستان 1398

5

علیرضا شعبانلو و دیگران

مقایسة معانی حرف اضافة «به» در تاریخ بلعمی با حرف جر «باء» در زبان عربی

فصلنامه ادبیات تطبیقی، شماره 20

6

علیرضا شعبانلو و دیگران

واکاوی کاربرد معانی حرف اضافة «از» تا پایان قرن ششم

کهن نامه، شماره 28.

7

 شیدا قاسمی فیروز آبادی - تقی پورنامداریان - علیرضا شعبانلو

واسازی ساختار مرحلة آغازین داستان آفرینش براساس نقش دوگانه ها (تطبیق متون قرآن، تورات، بندهش و زادسپرم)

فصلنامه پژوهشهای ادبی- قرآنی.

1398

8

سیاوشی محمد، علی رضا شعبانلو

معرفی نسخه خطی و سبک شناسی دیوان رکن الدین دعویدار قمی

سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، شمارة 47.

1399

9

شعبانلو، علی رضا

منشأ قرآنی استعاره های مفهومی مرگ درمثنوی مولوی

دو فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، دورة 3، شماره 3. 1398

10

شعبانلو، علی رضا

تحلیل محتوا و ساختار مکتوبات واصفی هروی

کهن نامه، ش 30. 1399

11

شعبانلو، علی رضا

نقد یکسویگی در نظریة استعاره مفهومی

کهن نامه، ش 29. 1398

12

شعبانلو ، علی رضا

دراسة مقارنة لمبادئ علم اللغة المعرفیة من منظور عبد القاهر الجرجانی

آفاق الاحضارة الاسلامیة، المجلد والعدد: المجلد 23، العدد 1 - الرقم المسلسل للعدد 45، 2020(الربیع و الصیف).

13

صابره سیاوشی

بررسی فرایند معنایی در داستان ذوالقرنین در قرآن کریم

ادب عربی، سال 11 ، شمارة 2

پاییز و زمستان 1398

14

مریم شریف نسب

(مشترک با محسن ذکاء اسدی)

معرفی و سبک شناسی کتاب تادیب الاطفال به منزله نخستین کتاب مصورکودک در ادبیات فارسی

فصلنامه سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) ، اسفند 1398،  ش 46.

15

مریم شریف نسب

(مشترک با محمدمهدی ابراهیمی)

بررسی سوژة مدرن در بوف کور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی

دوفصلنامه نقد و نظریه ادبی،  اسفند 1398، ش2.

16

محمد هاتفی

تحلیل انتقادی دشواری های زبانی مربوط به طبقه بندی اطلاعات در قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس رویکرد نقشگرا

جستارهای زبانیسال یازدهم ، شماره ۴ (پیاپی ۵۸ ، مهر و آبان). صص ۱۲۹-۱۵۲) 1399.

17

محمد هاتفی

ارزش ها و داوری ها ، در فضای گفتمانی نظریه پردازی در کرسی های علوم انسانی

فصلنامه رهیافت، پیاپی ۷۶ (زمستان ۱۳۹۸)

18

محمد هاتفی

تحلیل انتقادی دشواریهای زبانی مربوط به طبقه بندی اطلاعات در قانون آیین دادرسی کیفری  بر اساس رویکرد نقشگرا

دو ماهنامه جستارهای زبانی

19

رفیعی یداله، رعنا  عبدی

روش شناسی کتاب الاصول فی النحو ابن سراج،

20

رضائی رمضان، رفیعی یداله، علی اکبری پری ناز

بررسی تطبیقی مقاصد بلاغی اسلوب ندا در شعر حافظ و ابن فارض

  • فصلنامه کهن نامه ادب پارسی ، 11، 53- 77، 1/ 6/ 1399

21

یوسف محمدنژاد عالی زمینی 

کنایۀ کاله در شاهنامه با تأکید بر زمینه های فرهنگی و اجتماعی

  • دوفصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی انتشار آنالین 13 آذر 1398

22

یوسف محمدنژاد عالی زمینی، سعید مزروعیان

  • تحلیل موضوعی کاربرد «ارنی» و «لن ترانی» در شعر شاعران پارسی گوی با تأکید بر اشعارعرفانی
  • کهن نامه ادب پارسی، سال دهم، ش1، 1398 ،125

23

رمضان رضایی

گفتگوهای پدر و فرزند در قرآن از منظر رتوریک

مجله مطالعات معرفتی

24

رمضان رضایی

التدبیج فی شعر حیدر محمود

مجله اللغه العربیه

26

رمضان رضایی

تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی

ادبیات و پژوهش های میان رشته ای

27

فرانک جهانگرد، یوسف محمدنژاد، رحمان نقی زاده گرمی

جایگاه و نقش شریرانۀ گرگ در شاهنامۀ فردوسی

فصلنامه متن پژوهی ادبی (گواهی چاپ)

فرانک جهانگرد

تحلیل نقش و جایگاه نهادهای قدرت در ماجرای خروج تارابی

فصلنامه پژوهش های ادبی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 16، ش 66، ص 9-27

فرانک جهانگرد، محدثه ابراهیم زاده

تحلیل بن مایه های گنوسی در مصیبت نامه عطار

کهن نامه ادب پارسی، پذیرفته شده، انتشار آنلاین آبان 1399.

29

زهرا حیاتی

دو ماهنامه جستارهای زبانی، گواهی چاپ

30

زهرا حیاتی

تحلیل زمانبندی روایت شهادت حضرت قاسم (ع) در مقتل های واقعه عاشورا

نقد ادبی پذیرش مقاله 21/ 8/ 1398

31

زهرا حیاتی

 پیوندهای تاریخ‌نگاری و روایت‌پردازیِ ادبی در «مقتل»، تحلیل زمان‌بندیِ روایتِ شهادتِ حضرت قاسم(ع)در مقتل‌های واقعه عاشورا

فصلنامه نقد ادبی، 12،33- 79

21/ 10/ 1398

32

طاهره ایشانی

تناسب آوا و مضمون در غزلیّات هم‏زمینة حافظ و عماد فقیه

مجله شعرپژوهی شیراز

 

طاهره ایشانی ، زینب برزگری

بررسی تطبیقی مضمون و سبک در حکایات و حکمت های گلستان و بهارستان بر اساس کارکرد تجربی فرانقش اندیشگانی

دو فصلنامه علم زبان، 6، 325- 356، 25/ 12/ 1398

33

طاهره ایشانی، زینب برزگری

تحلیل سنجشی نمود بافت فرهنگی در دو متن گلستان و بهارستان با تأکید بر مشخصه زبانی وجهیت در فرانقش بینافردی

نشریه کاوش نامه،  انتشار آنلاین

34

طاهره ایشانی

علی جان محمدی

 تحلیل و بررسی طنز موقعیّت در مجموعه داستان کوتاه «آبشوران» از درویشیان،

دو فصلنامه تاریخ ادبیات ، گواهی چاپ

35

طاهره ایشانی

تناسب آوا و مضمون در غزلیّات هم‏زمینة حافظ و عماد فقیه،

فصلنامه شعر پژوهی(بوستان ادب) ، انتشار آنلاین

طاهره ایشانی

تفاوتهای سبکی غزل حافظ و سلمان ساوجی از نظر کاربست فعل

فصلنامه زبان شناخت  انتشار آنلاین

36

معصومه نعمتی قزوینی

الاغتراب و بواعثه فی شعر غادة السمان

مجله دراسات فی العلوم الإنسانیة

37

معصومه نعمتی قزوینی

تصویرشناسی خود ودیگری درسفرنامه های حج عربی

مجله لسان مبین

معصومه نعمتی قزوینی

تحلیل تطبیقی زندان سروده‌های احمد سحنون ومحمد تقی بهار

مجله ادب عربی؛ دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

معصومه نعمتی و رعنا عبدی

غدیر از منظر شعر آیینی عراق

مجله پژوهشنامه علوی،

معصومه نعمتی و لیلا جدیدی

- نشانه شناسی عنوان در شعر احمد مطر

لسان مبین ؛ زمستان 98

38

زینه عرفت پور

کار کرد برخی حیوانات در ضرب المثل های عربی و فارسی

کهن نامه ادب پارسی سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان 1398

جدول- مقالات علمی- ترویجی، علمی - تخصصی و مجموعه مقالات همایش‌ها،  اعضای هیئت علمی پژوهشکده ادبیات1398 - 1399

نویسنده

عنوان مقاله

محل نشر

1

زهرا پارساپور

سخن سردبیر

دوماهنامه دانشگاه امروز، دوره 3، شماره 4. سال 1398.

2

زهرا پارساپور

درنگی بر مناظره‌ای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی

 مجموعه مقالات نهمین همایش ملی پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی،( سال انتشار مجموعه مقالات 1399)

3

مریم شریف نسب

استمرار باورهای فرهنگی در قصه‌های عامیانه (بررسی موردی چهار قصة مشهور)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی، 8/8/1398.

4

مریم عاملی رضایی، فواد مولودی

تحلیل روانشناختی تقابل‌ها در اندیشۀ شمس تبریزی

پنجمین همایش شمس و مولانا 7و 8 مهر ماه 1398

5

معصومه نعمتی قزوینی

گفتمان صلح در شعر زنانه عرب

مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی زبان،ادبیات وگفتمان صلح

6

طاهره ایشانی

تحلیل و بررسی مضامین اجتماعی در شعر عبدالجبار کاکایی

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ

طاهره ایشانی، زینب رضایی برمی

نقش لالایی ها در انتقال حس وطن دوستی به کودکان (با تکیه بر لالایی های مکتوب فارسی

مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

7

یدالله رفیعی

  • مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1، 14

8

یدالله رفیعی، رمضان رضایی

  • دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات (گواهی چاپ)

9

یوسف محمدنژاد عالی زمینی، فرشته ذکائی

شمس الدین تبریزی سیمرغ و عنقای مولوی

پنجمین همایش شمس و مولانا 7 و 8 مهر 1398

10

علی احمدنیای دیسفانی - عباسعلی وفایی - علیرضا شعبانلو

نمودهای زبانی تأکید و کارکردهای بلاغی آن در غزل حافظ «با تکیه بر سه گسترة معنایی خدا، انسان و عشق

فصلنامه زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج، شماره 41.

1398

11

صابره سیاوشی، شهلا قربانی

فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی، 4، 115- 142 ( علمی تخصصی )