کارشناسان

 

کارشناسان پژوهشکده:

احسانی ، معصومه

امرایی زاده، فریال

جعفری، فرزاد

سالک، معصومه

شاهری لنگرودی ، سید جلیل

صادقی اسکوئی، رباب

عباس پناه، طاهره

عسگری، مژگان

موسوی نژاد، حمیده