طرح های در دست اقدام

طرح های در دست اقدام

 

ردیف

مجری

عنوان طرح

سال تصویب

 1.  

رمضان رضائی

تحلیل تحول صنایع بدیعی از عبدالقاهر تا ابن معصوم مدنی (مرحله دوم)

1395

 1.  

روح انگیز کراچی

زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی .  سدهٔ هشتم هجری جلد دوم  (مرحله دوم)

1395

 1.  

یدالله رفیعی

"تحقیق و شرح فارسی کتاب قطرالندی و بل الصدی(مرحله سوم)"

1395

 1.  

ابوالقاسم رادفر

مرجع شناسی زبان و ادبیات معاصر ایران (1285- 1395) (مرحله دوم)

1395

 1.  

علیرضا شعبانلو

استعاره: نظریه ها و کارکردها

1396

 1.  

زهرا  پارساپور

اصالت زن و طبیعت (اکوفمینیسم) در ادبیات فارسی

1395

 1.  

تقی پورنامداریان

فرهنگ تاریخی زبان فارسی

1363

 1.  

طاهره ایشانی

مقایسه سبک‏ غزل حافظ با غزل سه تن از شاعران هم‏عصر وی  (با رویکرد سبک‏شناختی سیمپسون)

1394

 1.  

زهرا حیاتی

بوطیقای روایت در مقتل

1395

 1.  

فرانک جهانگرد

مؤلفه های پایداری در اسطوره های ایرانی (با تأکید بر یشتها)

1396

 1.  

مریم شریف نسب

زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی بر مبنای متون ادبی (نمونه‌مورد بررسی: قرن ششم و هفتم)

1396

 1.  

صابره سیاوشی

تحقیق،ترجمه و اضافاتی بر فرهنگ لغت «القاموس المبسط» (از ع تا آغاز م)

1395

 1.  

مریم عاملی رضایی

نقد اخلاقی ادبیات داستانی معاصر برمبنای سه نظریه جدید اخلاقی (مرحله دوم)

1395

 1.  

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری فارسی(مرحلۀ دوم)

1395

 1.  

عبدالحسین فرزاد

تحلیل نسبت های ادبیات فارسی و تمدن ایرانی – اسلامی (قرن چهارم تا قرن ششم هجری)

1395