جلسه چهاردهم شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

گروه مدیریت و سیاست گذاری در شورای بررسی متون تشکیل می شود

۳۰ مهر ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۷ کد : ۲۲۹۲۹ جلسات
تعداد بازدید:۲۳۶
چهاردهمین جلسه شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ۱۷ مهرماه سال جاری برگزار شد.
گروه مدیریت و سیاست گذاری در شورای بررسی متون تشکیل می شود

چهاردهمین جلسه شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ۱۷ مهرماه سال جاری برگزار شد. دکتر نیلی در ابتدای جلسه خبر داد، «گروه مدیریت و سیاست گذاری» با مدیریت دکتر فرتوک زاده به زودی در شورای بررسی متون تأسیس می شود و درباره رهیافت هایی که دکتر فرتوک زاده درباره گروه مدیریت و سیاستگذاری دنبال می کنند و مورد توجه دبیر محترم گروه نیز هست توضیحاتی داد که با توضیحات آقای کشفی دبیر گروه مدیریت و سیاستگذاری تکمیل شد.

دکتر نیلی در ادامه، در خصوص مسائل علمی اجرایی گروه ها از جمله ارتقای کیفیت نقد علمی در شورای متون، انتخاب دقیق ناقدان و داوران، فعال سازی فعالیت های گروه های شورا در حوزه book review و برگزاری نشست های تخصصی به بحث پرداخت. همچنین جهت تسریع و راهبری بهتر نشست های تخصصی، دبیر گروه فلسفه شورای متون به عنوان مسئول برگزاری نشست های شورا انتخاب شد.

آقای هدایتی در ادامه در خصوص فعالیت های شورا در حوزه یادداشت های انتقادی و مقالات مروری نقد گفت: ما باید یک فرمت علمی و یک اعتباری برای مقالات مروری داشته باشیم و همچنین به چگونگی مرور کتاب، توصیف کتاب، انگیره علمی و ضرورت پرداختن به کتاب در نقدهای علمی خود توجه کنیم.

مباحث مربوط به تعیین اعضای گروه های شورای متون و هماهنگی جهت برگزاری جلسه شورای متون با حضور مدیران از دیگر مباحث مطرح در این جلسه بود.

در بخش دوم این جلسه، دکتر مرتضی سلمان نژاد دبیر گروه الهیات شورا، به طرحی بحثی با عنوان «ضرورت پرداخت به سرمایه های اجتماعی در ایران» پرداخت. به گفته وی، سرمایه اجتماعی به معنای هنجارها و شبکه‌هایی که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی در خصوص علوم انسانی را در فضای کشور فراهم آورد، تقریبا آسیب‌پذیر شده است. به عبارت دیگر این سرمایه‌ها در یک دهه اخیر آسیب فراوانی دیده‌اند که برای ترمیم و تقویت آن نیاز به توجه جدی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. به گفته وی، بهادادن به سرمایه‌های اجتماعی در علوم انسانی، بستر نقد و اندیشه‌های تازه را فراهم می‌کند.

وی در ادامه افزود: در این خصوص، اندیشه ورزی در رابطه با نسبت‌سنجی مسئولیت اجتماعی شورای بررسی متون ضروری است. آقای شفاء در ادامه روایتی از تضعیف علوم اجتماعی در ایران مطرح کرد و گفت سرمایه اجتماعی باید با این روایت پیوند بخورد.

این جلسه با حضور آقایان تقی زاده دبیر گروه علوم سیاسی، علیرضا شفاه دبیر گروه مطالعات علم و فناوری، داریوش کیوانی دبیر گروه فقه و حقوق، علیرضا بلیغ دبیر گروه علوم اجتماعی، محمدرضا هدایتی دبیر گروه فلسفه، مرتضی سلمان نژاد دبیر گروه الهیات، سیدعلی متولی امامی دبیر گروه تاریخ و تمدن، سیدعلی کشفی دبیر گروه مدیریت و سیاستگذاری، محمدحسن نیلی دبیر شورای بررسی متون و سید احمد عسکری از دبیرخانه شورای بررسی متون برگزار شد. 


نظر شما :