فرم ها

تعداد بازدید:۹۸۷

 

ردیف

عنوان فرم

دانلود

1

فرم خام طرحنامه

2

برنامه پژوهشی انفرادی ب

3

برنامه پژوهشی انفرادی ج

4

برنامه پژوهشی گروهی الف

5

برنامه پژوهشی گروهی ب

6

فرم طرحنامه دانشنامه 

7

طرحنامه ترجمه

8

طرح نامه تصحیح متون

9

کاربرگ ارزیابی طرحنامه‌های ترجمه

10

کاربرگ ارزیابی طرح نامه‌های پژوهشی

11

کاربرگ ارزیابی گزارش پژوهشی

12

صورت­جلسه  ارزیابی گزارش نهایی برنامه پژوهشی

13

فرم نهایی تأیید  ارزیابی گزارش برنامه  پژوهشی

14

طرحنامه ویژۀ کرسی‌های نقد

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۴۰۱