دکتر نیره دلیر

تعداد بازدید:۱۹۴۰۰

  رزومه در سیماپ 
   

 مقالات در پرتال جامع

    فایل سخنرانی‌ها   
 

    رزومه انگلیسی EN 

    
 

 

دکتر نیره دلیر

تاریخ و محل تولد: 1351 تهران

عضو هیات علمی: پژوهشکده تاریخ ایران

محل کار: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرتبه علمی: دانشیار

 پست الکترونیک : dalirNh@yahoo.com

n.dalir@ihcs.ac.ir                               

 تحصیلات

 • دکتری: تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 1381 ـ تا 1388
 • کارشناسی ارشد: تاریخ جهان (اروپا)، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳78 ـ تا شهریور 1381
 • کارشناسی: تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، از مهر 1374 ـ تا بهمن 1377
 • مدرک کارشناسی ارشد دوم: روابط بین الملل از دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه 1384ـ 1381
 • مدرک دیپلم علوم تجربی، 1369؛  دبیرستان کوثر منطقه  3 و فوق دیپلم از تربیت معلم شهید شرافت 1372)؛ نفر چهارم مرکز در آزمون عمومی و تخصصی

 

کسب موفقیت‌های علمی 

دانشجویی

         دانشجوی ممتاز و رتبه اول مقاطع تحصیلی (از کارشناسی تا دکتری) دانشگاه شهید بهشتی

        دانشجوی ممتاز و رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

عضو هیات علمی پژوهشی

 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۳ (رتبه1)
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۶
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398 (رتبه1)
 • دریافت دو پایه تشویقی پژوهشی از آیین نامه پژوهشی مصوب هیات امنای پژوهشگاه (1396) با شرایط حداقل 70 امتیاز از مقاله علمی پژوهشی و 130 امتیاز از ماده پژوهشی)
 • تنها دارنده دو پایه تشویقی پژوهشی از آیین نامه پژوهشی فوق در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (سال 1397 و 1401)

موفقیت در عرصه ترویج علم در حوزه پژوهش

برگزاری موفق و مستمر کارگاه‌های روش پژوهش و روش شناسی (مقاله نویسی، پایان نامه نویسی، طرحنامه نویسی،  مساله پژوهی، پیشینه پژوهی، تحلیل گفتمان انتقادی؛ تاریخ مفهوم و ...)

  

زمینه تخصصی و پژوهشی

 • حکمرانی ایرانی؛ و مسائل عصری؛
 • جامعه‌شناسی تاریخی؛
 • روش تحقیق؛ روش شناسی مطالعات تاریخی و میان رشته‌ای؛
 • تاریخ مفهوم؛ مفاهیم بنیادین سیاسی - اجتماعی تاریخ ایران؛
 • جریان‌شناسی اندیشه‌‌ای تاریخ‌ ایران از باستان تا معاصر؛
 • سیاستنامه‌ها و سیاست‌نویسی؛
 •  نظریۀ حکومت، جامعه و اندیشه (ایران از باستان تا معاصر).

تالیف و تدوین کتاب

 

 • تدوین (مشترک) مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶
 • تصحیح تاملات کلامیه، (مشترک) انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶
 • تالیف کتاب «مفهوم مشروعیت در تاریخ ایران میانه»، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، ۱۳۹۷
 • تالیف کتاب «تاملاتی بر مفاهیم سیاسی تاریخ ایران»، انجمن ایرانی تاریخ و مورخان، 1397
 • تالیف کتاب روش شناسی تاریخ مفهوم، طرح واره مفاهیم سیاسی اجتماعی تاریخ ایران. دست چاپ
 • و چند کتاب دیگر در دست تالیف و تدوین

 

مقالات علمی- پژوهشی

الف) مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزه «تاریخ اندیشه»، «تاریخ مفهوم» و «جامعه‌شناسی تاریخی»

1-نیره دلیر و استاد راهنما دکتر اللهیار خلعتبری «اندیشه ایرانشهری و خواجه نظام‌الملک»  ش۲، پژوهشنامه علمی- پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ. ش2،۱۳۸۸

2-نیره دلیر «گفتمان خلافت و سلطنت در سیرالملوک» شماره ۴ فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام (علمی پژوهشی) پژوهشکده تاریخ اسلام.بهار ۱۳۸۹

3- نیره دلیر «طرح عدالت در سیرالملوک و مقایسه آن با کلام اشعری» شماره ۷ فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام (علمی- پژوهشی).زمستان ۱۳۸۹

4-نیره دلیر«تبیین و تحلیل فره ایزدی در آثار منثور دوره اسلامی؛ تاریخی، حکمت اشراقی، اندرزنامه ای»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دانشگاه سیستان، س۸، ش۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۳

5-نیره دلیر «فرهنگ سیاسی و مبانی نظری پادشاهی و سلطنت؛ بررسی تطبیقی فره ایزدی و ظل اللهی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، س۵، ش۲۰، تابستان۱۳۹۳

6-نیره دلیر «گفتمان رعیت و راعی در نظام اندرزنامه‌ای دوره اسلامی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۹۳

7-نیره دلیر، «بررسی سیر تطور کاربرد مفهوم ظل الله در دوره میانه تاریخ ایران؛ بر اساس منابع تاریخ‌نگاری و اندرزنامه‌ای؛ فصلنامه (علمی پژوهشی) مطالعات تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام شماره ۲۶. پاییز ۹۴

8-نیره دلیر، «رابطه دولت با مردم؛ کارکردها و قواعد بر اساس رویکرد اندرزنامه‌های دوره میانه با تاکید بر سیرالملوک ، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۵

9-طاهره ایشانی و نیره دلیر «تحلیل کنش گفتاری خطبه امام حسین (ع) در روز  عاشورا، (مشترک با همکار هیات علمی ادبیات دکتر طاهره ایشانی) فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، س۸، ش۲۵، پاییز ۹۵.

10-نیره دلیر، کاظمی مجرد و محمدی، «نمودهای اجتماعی تساهل در دوره سلجوقیان؛ تبیین کنش حکمرانان سلجوقی با شیعیان امامیه، (مشترک با دانشجو عاطفه مجرد و پژوهشگر دکتر سیدمحمدحسین محمدی) مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیاپی۱۴، س۷، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 

11-نیره دلیر «بررسی انتقادی مناسبات مردم و دولت در آراء خواجه نظام الملک؛ عدالت و قدرت، بر اساس سیرالملوک، مجله علمی پژوهشی دولت پژوهی، دانشگاه علامه طباطبایی شماره 15 پاییز 97.

12-نیره. دلیر، «مفهوم ظل اللهى در عصر نادرشاه و تحولات اجتماعى و سیاسى بر اساس تکوین مناسبات جدید دانش قدرت» دو فصلنامه علمی جامعه شناسى تاریخى ، دانشگاه تربیت مدرس  13، پاییز و زمستان 1400.
13-نیره دلیر، «قدسیت سلطان و گفتمان ظل الله بر اساس منابع تاریخنگارى عصر ایلخانى» دو فصلنامه علمی تاریخ نگرى و تاریخ نگارى ) علمى، دانشگاه الزهرا، ( 1، 1 ) پاییز و زمستان 1400

14- نیره دلیر، گفتمان ظل اللهی در تاریخنگاری عصر صفوی، مجله علمی جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پاییز و زمستان 1400.
15- اسماعیل مطلوب‌کاری و نیره دلیر، بررسی تطبیقی نقش و کارکرد اجتماعی ـ سیاسی واژگان جایگزین مفهوم مردم در کتیبه‌های عصر هخامنشی؛ (مقاله مشترک با پژوهشگر دکتر اسماعیل مطلوب کاری) مجله علمی تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پاییز و زمستان 1400.

16- نیره دلیر، و اسماعیل مطلوب‌کارى. «بازشناسى دو مفهوم مردم و بندگ در متون پهلوى فارسى میانه بررسی تطبیقی متون فقهی و اندرزنامه‌ای عصر ساسانی» (مقاله مشترک با پژوهشگر دکتر اسماعیل مطلوب کاری) دو فصلنامه علمی زبان‌شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، علمى ( 1، 1 ) بهار و تابستان 1401

17- نیره دلیر، طرح‌واره تحول سیاستنامه‌ها از تکوین تا مشروطه؛ بر اساس دو پارادایم مسئولیت و قدسیت؛ گواهی پذیرش، 1401

18- نیره دلیر، جامعه‌شناسی تاریخی روحانیت از دوره صفویه تا مشروطه، تغییر پایگاه اجتماعی سیاسی علمای شیعه از صدرالصدور تا مرجعیت؛ گواهی پذیرش 1401

ب) مقالات علمی پژوهشی در حوزه مکاتب فکری،کلامی و طریقت

19-نیره دلیر، نسبت عقل و وحی از منظر شیعه امامیه و اسماعیلیه، دوفصلنامه علمی آفاق الحضاره، آکادیمیه العلوم الانسانیه و الدراسات الثقافیه، انتشار آنلاین 1400

20-.نیره دلیر،  "نسبت عقل و وحى از منظر مذاهب اهل سنت و آراء فلاسفه." دو فصلنامه آفاق الحضاره الاسلامیه ) علمى ( انتشار آنلاین، انتشار آنلاین )1400(: انتشار آنلاین، 1400

21-نیره دلیر، «ظهور وتوسع المعتزله فی العراق: تحلیل قائم على نظریه الانتشار؛ فصلیه نصف سنویه علمیه محکمه آفاق الحضاره الاسلامیه، آکادیمیه العلوم الانسانیه و الدراسات الثقافیه، س21، ش1، شماره الخریف و الشتاء 1439.

22-نیره دلیر «تفویض غالیانه؛ ازجریان پیدایش تا سده ششم هجری؛ با تاکید بر منابع اعتقادی-روایی و فرق نگاری ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۹۴

23-نیره دلیر، خدیجه سهراب زاده، «جستاری در تغییر مذهب نظامشاهیان دکن؛ بازخوانی روایات تاریخی، (مشترک با پژوهشگر خدیجه سهراب زاده)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام، انجمن تاریخ اسلام، بهار ۱۳۹۴، س۵، ش۱۷.

24-نیره دلیر، «گونه شناسی رفتار سیاسی علمای شاخص معتزلی و خلفای عباسی؛ در عصر خلافت هارون تا پایان دوره واثق، فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم، س۱۸، ش۲، پیاپی ۷۰، تابستان ۱۳۹۶

25-نیره دلیر، مقاله «دراسه فکره «الإمامه» لکبار متکلّمی المعتزله الشطر الأول من القرن الثالث الهجری؛ آکادیمیه العلوم الانسانیه و الدراسات الثقافیه؛ السنه ۱۹، العدد ۱، الربیع و الصیف۱۴۳۷.

26-نیره دلیر، محمدعلی رمضانی «ریخت شناسی اجتماعی طریقت زاهدیه و جامعه پیروان»، مجله علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی، (مستخرج از رساله دکتری دانشجو) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال9، شماره 1، بهار و تابستان 1398.

27-نیره دلیر، عاطفه کاظمی مجرد، «علوم عقلی در عصر سلجوقی: بررسی و تحلیل جامعه آماری دانشمندان، دوفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات (مشترک با پژوهشگر عاطفه کاظمی مجرد ) پیاپی ۲۴ پاییز و زمستان سال ۱۳۹۵.

 

ج) مقالات علمی پژوهشی در حوزه مطالعات تاریخی جنگ، امنیت، قدرت، روابط بین الملل

 28-نیره دلیر، تغییر ساختار و مولفه‌های قدرت پس از دوران همه‌گیری بیماری کرونا،مجله علمی جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1399.

29-مهناز کلوندی، نیره دلیر، رضا شعبانی، واکاوی علل همگرایی و واگرایی ایلات کرد با دولت صفوی، (مستخرج از رساله دکتری مهناز کلوندی)، مجله علمی پژوهشی فصلنامه تخصصی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، دوره 15 شماره 58، پاییز 1399.

30-مهناز کلوندی، نیره دلیر، رضا شعبانی، مقاله بررسی تطبیقی «الگوی نظم پذیری اجتماعی» ایلات چگنی و زعفرانلو در مهاجرت از غرب ایران به منطقه خراسان در عصر صفوی، (مشترک با دانشجوی دکتری مهناز کلوندی مستخرج از رساله دکتری) پژوهشنامه خراسان بزرگ، زمستان 1398.

31-نیره دلیر، «بررسی و تحلیل راهبردهای جنگهای صفاریان و سامانیان، مجله مطالعات تاریخی جنگ، دانشگاه اراک، ش۳، بهار ۹۷.

32-نیره دلیر، حسین نوروز، مقاله «بررسی و تحلیل رویارویی‌های محمود غزنوی از خراسان بزرگ با هندیان،  مجله علمی پژوهشی خراسان بزرگ، (مشترک با پژوهشگر حسین نوروزی) دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، شماره 30 بهار 97 چاپ اسفند 97.

33-نیره دلیر، مقاله «تبیین عملکرد سپاه ساسانیان در رویارویی با سپاه اعراب مسلمان با تاکید بر نظریه راهبرد کلازویتس، مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جنگ دانشگاه اراک و انجمن ایرانی تاریخ، شماره 4 ، زمستان 1397

34-نیره دلیر، فداحسین خامس پناه، مقاله «تفنگچیان محلی و امنیت در منطقه مرزی درح از ۱۲۹۱ تا ۱۳۳۸ شمسی؛ دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ های محلی ایران ، (مشترک با فداحسین خامس پناه مستخرج از پایان نامه دانشجوی ارشد) دانشگاه پیام نور شماره ۲ دوره ۴، پیاپی۸، بهار و تابستان ۱۳۹۵

35-نیره دلیر، مقاله «بررسی تطبیقی مناسبات سیاسی دولت انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر روسیه با دولت ایران، مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام، جامعه المصطفی قم، ش۵، زمستان و بهار۱۳۹۴

36-نیره دلیر، و منصوره کریمی قهی،«مقاله تاثیر حضور ایرانیان در ساختار قدرت سیاسی خلافت بر تحولات فرهنگی سده‌های نخستین اسلامی»؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران، (مشترک با پژوهشگر دکتر منصوره کریمی قهی) دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۷۲، چاپ بهار ۱۳۹۳

 

د) مقالات علمی - پژوهشی در حوزه زنان، تاریخنگاری و نقد کتاب

37-نیره دلیر، «مشارکت اجتماعی زنان در سیره پیامبر و مقایسه آن با قرائت غزالی در احیاء علوم الدین»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام. شماره ۱۹، زمستان ۹۲.

38-نیره دلیر، «بازتاب و تحلیل واقعه غدیرخم در تاریخنگاری عمومی سده‌های هفتم تا دهم هجری، دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵

39-نیره دلیر، مقاله «نقد کتاب جنسیت در آراء اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری قمری، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی شورای متون و بررسی کتب علوم انسانی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش۵۳، فروردین۹۷.

40-نیره دلیر، مقاله «نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام، (مشترک با پژوهشگر دکتر بهزاد اصغری) پژوهشنامه انتقادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  فروردین 1399

41-نیره دلیر، مقاله «رویکردی انتقادی بر مطالعات اندیشه سیاسی تاریخ ایران؛ نقدی بر کتاب پارادایم نصیحت؛ اندیشه ایرانی، فراسوی زوال و تداوم»، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی شورای متون و بررسی کتب درسی، 1400

مقالات علمی - پژوهشی

42- سالاری شادی و نیره دلیر، بازاندیشی در علل و زمینه‌های تشکیل شورای مغان، دانشگاه تبریز، مجله علمی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، سال 14، شماره 35.

43- نیره دلیر و مجتبی خلیفه، مبنا و مساله مشروعیت در عصر ایلخانان بر اساس شواهد سکه‌شناسی، مجله تاریخ نامه ایران بعد اسلام، دانشگاه تبریز، دوره 14، شماره 37. زمستان 1402

44- شرفی، نیره دلیر، ساکی، غزالی و اندیشه اشعری در عصر سلاجقه: تاثیر فکر زیبایی شناسی غزالی بر مبانی هنر اسلامی، فصلنامه علمی هنر اسلامی، شماره 50، 1402

45- نیره دلیر، مهناز کلوندی، نیروی نظامی ایلات کرد و موازنه قدرت در عصر صفوی؛ مطالعه موردی ایل  زنگنه و کلهر، مجله مطالعات تاریخی جنگ، گواهی چاپ.

46ـ «تفکر سطح بالا» در کتاب  درسی تاریخ  پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی؛ بر اساس حیطه شناختی طبقه‌بندی بلوم؛ مجله کودک و تفکر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 47- چندین مقاله دیگر در دست بررسی

مقالات ترویجی

 

1-پیمان صلح برست لیتوسک و پیامدهای آن بر تمامیت ارضی، استقلال و امنیت ایران،  مجله علمی ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی، س۲، ش۶، پاییز۱۳۹۴.

2-نظم و امنیت و تاثیر آن بر نظریه‌های ساختار قدرت در تاریخ ایران میانه؛ مجله علمی ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی، س۱، ش۳، زمستان ۱۳۹۳.

3-رفتار سیاسی علمای شاخص اهل سنت، و امامیه با خلافت عباسی، (همکار پژوهشگر دکتر منصوره کریمی قهی)، مجله علمی ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی؛ فروغ وحدت، دانشگاه مذاهب اسلامی، س۱۱، ش۴۲، زمستان ۱۳۹۴.

 Dalir Nayereh, Principles of government legitimacy in Ferdowsi's Šāh-nāma.Journal MJLTM  Volume 6, Issue 4 (7-2016)                   

مقالات تخصصی

 

1-تحلیل و بررسی بخش‌های دوگانه‌ی سیرالملوک ؛ درباره منصب وزارت و امر مشاورت، کارنامه تاریخ مجله علمی تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی دانشجویان تاریخ، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

2-سیر جریان سوسیالیسم و زمینه‌های انقلاب اکتبر روسیه؛ کارنامه تاریخ مجله علمی تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی دانشجویان تاریخ، بهار و تابستان 1397.

3-ترجمه مقاله نگرشی نو بر معماری اصفهان در زمانه شاه عباس، نویسنده چارلز ملویل، همکار فائزه حسینی، مجله علمی تخصصی کارنامه تاریخ، زمستان 1399.

 

مجموعه مقالات

  1. سیاستهای رفاهی دولت و کنشگری کارگران صنعتی ایران (1357- 1332)، (نیره دلیر و مریم بلندی) مجموعه مقالات کنگره تاریخ دانان، انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه قزوین/ شهریور 1402
  2. مساله روش در مطالعات تاریخ فرهنگی؛ روش نظریه تاریخ مفهوم، همایش ملی تاریخ فرهنگی در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1402
  3. نقد و بررسی مبانی نظری مناسبات دولت و مردم در سیرالملوک در حوزه مدیریت اجرایی، مجموعه مقالات همایش نقد آراء و نظریه های صاحبنظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در  تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ در کتاب دولت و مردم در ایران، 1399.

4-آینده پژوهی بیماری‌های همه‌گیر «بیولوژیک»، و انقلاب بزرگ «تکنولوژیک»؛ مواجهۀ علوم طبیعی و علوم انسانی در تاریخ «اکنون»، انتشار در کتاب تاریخ کرونا و مردم، به کوشش داریوش رحمانیان و زهرا حاتمی، تابستان 1399.

5-مقاله مشروعیت سلطان و علامه حلی، مجموعه مقالات همایش ملی علامه حلی، 1398

6-بررسی وضعیت دانشمندان علوم عقلی در عصر سلجوقی بر اساس تراجم نگاری؛ (مشترک با دانشجو کاظمی مجرد ) مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، چاپ |پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹7

7-دولت در اندرزنامه های دوره میانه؛ همایش ملی مبانی نظری و عملی دولت ومردم در تاریخ ایران، دانشگاه علامه طباطبایی،

8-شناسایی و تحلیل آماری موقوفه‌های دوره سلجوقی در ایران، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، (مشترک با دانشجو احسان اولادقبادی) انجمن ایرانی تاریخ، چاپ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1397

9-دولت در «علوم سیاسی» و دولت در «تاریخ»، مجموعه مقالات همایش تاریخ و علوم سیاسی، پژوهشکده تاریخ اسلام، چاپ ۱۳۹۶.

10-مشروعیت در گفتمان سیاسی اندرزنامه‌ای؛ بررسی موردی سیرالملوک»، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶

11-نسبت عقل و وحی در دیدگاه اسماعیلیه، مجموعه مقالات یادنامه تکمیل همایون، ج سوم، تهران: انتشارات روایت، 1395

12-تحلیل و تبیین حیطه‌های شناختی، عاطفی و سطوح یادگیری سئوالات امتحان نهایی تاریخ بر اساس طبقه بندی بلوم، و تاثیر آن بر فهم و علاقه دانش آموزان از تاریخ؛ مطالعه موردی ۱۳۹۴؛ مجموعه مقالات همایش تاریخ آموزش تاریخ در مدارس، انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۹۵.

13-بررسی تطبیقی تعداد دانشمندان حوزه علوم عقلی و نقلی عصر سلجوقی؛ بر اساس تحلیل آماری، (مشترک با خانم کاظمی مجرد) مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، دانشگاه شیراز. ۱۳۹۵

14-رابطه دولت صفویه و نظامشاهیان دکن؛ بر اساس متون و نسخ فارسی ایران و هند؛ (مشترک با خدیجه سهراب زاده) مجموعه مقالات کنگره بین المللی زبان و ادب فارسی، دانشگاه علیگره، ۲۰۱۶.

15-مقاله «پیامدهای روابط میرزا کوچک خان جنگلی با کمونیستهای شوروی»، چاپ در مجموعه مقالات همایش نقش نهضت جنگل بر تحولات فکری و اجتماعی تاریخ معاصر ایران، دانشگاه گیلان، پاییز ۱۳۹۳.

16-«مفوضه و نگرش امام رضا به اندیشه تفویض»،(مشترک) مجموعه مقالات همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا فرق و مذاهب؛ دانشگاه تهران، مهر ماه ۱۳۹۱.

 

همایش‌های ملی و بین المللی (مجموعه چکیده و سخنرانی)

1-مساله روش در پژوهش‌های تاریخ فرهنگی؛ رویکرد روشی نظری تاریخ مفهوم، همایش ملی تاریخ فرهنگی در ایران؛ مسائل موضوعات چالشها و روشها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  چکیده و سخنرانی، 2 اسفند 1401

2- تاریخ مفهوم و بازخوانی تغییرات و گسستها در تاریخ اجتماعی؛ نظریه - روشی برای نوآوری در علوم اجتماعی ارائه شده در نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی (1401)

3- موضع علما و مشروعیت یابی قراخانیان در برابر سامانیان، همایش ملی قراخانیان در گستره فرهنگ وتمدن ایران، چاپ در مجموعه چکیده مقالات، انجمن ایرانی تاریخ، 15 اسفند 1397 (سخنرانی)

4-مفهوم «ایران» در متون تاریخی؛ چرخش سیاسی به فرهنگی؛ از آغاز دوره اسلامی تا تاسیس دولت صفوی، چاپ در مجموعه چکیده همایش بین المللی تاریخ فرهنگی و تاریخ فرهنگی در ایران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 14 اسفند 1397

5-مشروعیت سلطان از منظر علامه حلی، همایش ملی انجمن ایرانی تاریخ، چاپ در مجموعه چکیده مقالات، 29 بهمن 1397(سخنرانی، و ارائه مقاله)

6-متون درسی کتاب تاریخ و نسبت آن با سطوح یادگیری طبقه بندی بلوم، مجموعه چکیده مقالات پنجمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس، دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن ایرانی تاریخ، 26 دی 1397. (سخنرانی)

7-خواجه نظام الملک و «نظریه سلطنت»؛ با تاکید بر «مشروعیت» و «قدسیت»؛، مجموعه چکیده مقالات همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک، دانشگاه فردوسی مشهد، 30 آبان 1397

8-تدوین سئوالات استاندارد درس تاریخ، سومین همایش آموزش تاریخ در ایران، انجمن ایرانی تاریخ و انجمن معلمان اصفهان، چاپ در مجموعه خلاصه  همایش، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

9-الزام و امکان مفهوم سازی در حوزه علم تاریخ، کنگره تاریخ دانان انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه فردوسی مشهد، مجموعه خلاصه همایش و سخنرانی، آذر ۱۳۹۶

10-بررسی آراء تربیتی روسو و طالبوف بر اساس دو کتاب امیل و احمد، همایش آموزش تاریخ  انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه کرمان، مجموعه خلاصه همایش، 5 بهمن ۱۳۹۶

11-نقد و ارزیابی نظرات خواجه نظام الملک در باب مناسبات مردم و حکومت، نخستین همایش نقد آراء صاحبنظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ در مجموعه مقالات و سخنرانی، سوم اردیبهشت ۱۳۹۶؛

12-تحلیل و تبیین حیطه‌های شناختی، عاطفی سئوالات امتحان نهایی تاریخ بر اساس طبقه‌ بندی بلوم، و تاثیر آن بر فهم و علاقه دانش آموزان از تاریخ؛ مطالعه موردی ۱۳۹۴؛ همایش علمی پژوهشی تاریخ آموزش در ایران، انجمن ایرانی تاریخ، ۶ خرداد ۱۳۹۵. چاپ در مجموعه مقالات و سخنرانی

13-بررسی تطبیقی تعداد دانشمندان علوم عقلی و نقلی عصر سلجوقی، (مشترک با عاطفه کاظمی مجرد) همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، دانشگاه شیراز، ۲۸-۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

14-دولت در اندرزنامه های دوره میانه؛ همایش ملی مبانی نظری و عملی دولت ومردم در تاریخ ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۰ فروردین، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

15-مبانی مشروعیت حکومت در شاهنامه فردوسی؛ کنفرانس زبان و ادبیات فارسی حوزه بین رشته ای و ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن ۱۳۹۴

16-بررسی نقش شاه طاهر صوفی در تغییر مذهب نظامشاهیان دکن(مشترک با خدیجه سهراب زاده) کنفرانس نقش شاعران، ادیبان و صوفیان در روابط ایران و هند، دانشگاه گواهاتی، ۷ و ۸ فوریه ۲۰۱۵ پذیرش برای ارائه

17-روابط نظامشاهیان دکن و دولت صفویه ؛ بر اساس متون و نسخ فارسی ایران و هند؛ (مشترک با خدیجه سهراب زاده) دانشگاه علیگره، مجموعه مقالات کنگره بین المللی زبان و ادب فارسی در زمان اکبر شاه گورکانی و سلاطین صفوی، ۷-۸ فوریه ۲۰۱۶.

18-مقاله «دولت تاریخی؛ دولت علوم سیاسی»؛ چاپ در مجموعه چکیده مقالات همایش تاریخ و علوم سیاسی، پژوهشکده تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ، خرداد ۱۳۹۳

19-مقاله «تحلیل آماری شناسایی نوع و پراکندگی موقوفه‌ها در دوره سلجوقی» (مشترک با احسان اولادقبادی) چاپ در مجموعه چکیده های دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، اسفند ۱۳۹۲

20-سخنرانی و ارائه مقاله «سلطنت و پادشاهی در فرهنگ اندرزنامه نویسان سلجوقی» دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، اسفند ۹۲

21-مقاله «بازتاب معماری اماکن مذهبی در مناظر شهری»، همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت معماری بومی تا شهر پایدار، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، پذیرش مقاله برای ارائه در همایش، ۵ دی۹۲.

22-سخنرانی و ارائه مقاله «بازتاب و تحلیل جریان غدیر در تاریخ‌های عمومی دوره مغول و تیموری»، کنگره بین‌المللی الغدیر، مرکز تحقیقات امام علی(ع)؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان ۱۳۹۲

23-سخنرانی و ارائه مقاله «فرهنگ دینی و عناصر هویت ساز شهری؛ بررسی موردی امامزاده‌ها و مسجد جامع»، همایش «هویت ایرانی ـ اسلامی شهر کرج، تیرماه ۱۳۹۲؛ چاپ در مجموعه مقالات

24-پذیرش مقاله برای سخنرانی در سومین کنفرانس بین المللی شیعه شناسی؛ فرقه گرایی در خاورمیانه معاصر ؛ لندن، ۲۰۱۳

  1. Sectarianism in the Contemporary Middle25 East۱۳ April ۲۰۱۳: The Analysis of Political Literature of Taha Hussain in Portraying the Manners of Shia Imams: On the basis of the book of Fitnatul-Kobra.

26-سخنرانی و ارائه مقاله در همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام دوره سلجوقیان؛ تحت عنوان «تبیین مشروعیت در گفتمان سیاسی اندرزنامه‌ایی؛ بررسی موردی سیرالملوک» آبان ۱۳۹۱؛ چاپ در مجموعه مقالات

27-سخنرانی و ارائه مقاله در همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا فرق و مذاهب؛ تحت عنوان «مفوضه و نگرش امام رضا به اندیشه تفویض» مهر ماه ۱۳۹۱. مقاله برگزیده و چاپ در مجموعه مقالات

28-سخنرانی و ارائه مقاله در همایش مورخان و محققان تاریخ اسلام؛ رویکردها و چشم اندازها، تحت عنوان «ارزیابی تحلیلی درس فرهنگ و تمدن ایران و اسلام در دانشگاهها؛ راهکاری برای بحران هویت»، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰، چاپ در مجموعه مقالات.

سخنرانی در نشست‌های تخصصی

 

 • نظریه پردازی در علوم انسانی، نشست تخصصی علوم انسانی و انقلاب اسلامی،  18. بهمن 1402.
 • جامعه شناسی تاریخی قدسیت سلطانی در تاریخ ایران، 18 بهمن 1401
 • آسیب شناسی پژوهش‌های تاریخی از منظر اقبال عمومی، هفته پژوهش آذر 1401
 • مسائل تاریخ ایران، شورای مغان و نادر، 24 بهمن 1400
 • مبانی تاریخ مفهومی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 25 /6/98
 • مساله ایرانشهر؛ رویکردی متفاوت به خواجه نظام الملک و سیرالملوک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 19 اسفند 1397.
 • ماهیت و زمینه‌های اشتغال رشته تاریخ، بمناسبت هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، 24 آذر 97؛ تاریخ و علوم انسانی، ضرورتها و توجهات؛ سخنرانی در جمع دانش آموزان فرزانگان؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 97.
 • دانش تاریخ و ضرورت توجه به تاریخ محلی، نشست تخصصی بمناسبت رونمایی مجموعه مقالات هرسین شناسی انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده روایت، 16 مرداد 1397
 • سخنرانی مفهوم در تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • سخنرانی در سمپوزیوم ایران و انقلاب اکتبر با عنوان سیاست و دیپلماسی دولت ایران  در قبال دو دولت فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، انجمن ایرانی تاریخ سازمان اسناد ملی ایران، آبان ۱۳۹۶.
 • سخنرانی در نشست مساله ایران، خواجه نظام الملک و مساله ایران، سازمان اسناد و انجمن ایرانی تاریخ، ۱۴ شهریور۹۶.
 • سخنرانی در نشست تخصصی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان، با عنوان تراجم نگاری در دوره سلجوقیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایران تاریخ، ۲۴ تیر ۱۳۹۶
 • سخنرانی در نشست مقتل و روایت ادبی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۵/۸/۲۳
 • فره ایزدی در یشتها و شاهنامه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۵/۶/۲۷
 • هویت یابی و علم تاریخ، سخنرانی در هم اندیشی دانشجویان اراک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۴/۹/۴
 • مفهوم ظل الله در متون تاریخی ایران دوره میانه، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • مفهوم پادشاهی و سلطنت در ایران باستان و ایران میانه؛ پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۹۴
 • نقد و بررسی کتاب جنسیت در آراء اخلاقی، گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۹ دی ۱۳۹۳.
 • تاریخ نگاری غدیر در منابع تاریخی قرن۷ تا ۱۰ هجری، مرکز تحقیقات امام علی (ع)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر۱۳۹۳
 • زن و جنسیت مونث در سیره نبوی و مبانی قرآنی آن، پژوهشگاه علوم انسانی، گروه مطالعات زنان، شهریور ۱۳۹۳
 • سخنرانی در همایش تشکل‌های مردم نهاد و زنان در استانداری استان گلستان، خرداد ۱۳۹۳
 • بازتعریف مفاهیم سیاسی دوره میانه؛ سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • «تعالیم غزالی در باب زنان و مقایسه رویکرد وی با سیره پیامبر»، سخنرانی در پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۳/۰۲/۰۱
 • نشست «تبیین فرهنگ سیاسی امام علی (ع) بر اساس تحلیل روایات منابع تاریخی؛ بررسی موردی حکمیت»، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی، ۴ خرداد ۹۲
 • سخنرانی «جشن اسفندگان؛ زمین و مهر مادری»، دانشگاه علم و فرهنگ؛ ۸ اسفند ۱۳۹۰
 • سخنرانی در همایش هفته پژوهش منطقه ۱۸ با عنوان «آسیب شناسی پژوهش در سیستم آموزشی ایران» آذر ۱۳۸۸

 

طرح پژوهشی

ـ طرح‌های موظف)

 • مجری «تطور تاریخی مفاهیم سیاسی ایران دوره میانه» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایان یافته
 • مجری طرح «پادشاهی و سلطنت در تاریخ ایران از باستان تا پایان دوره میانه» فاز 1، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایان یافته
 • مجری طرح «تحول سنت اندرزنامه نویسی در ایران از باستان تا پایان دوره میانه»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایان یافته
 • مجری طرح پژوهشی «تغییر کارکرد سلطنت و مفهوم ظل اللهی در تاریخ ایران؛ دوره مغول»، فاز 2،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایان یافته 1400
 • مجری طرح پژوهشی «تغییر کارکرد سلطنت و مفهوم ظل اللهی در تاریخ ایران؛ دوره صفویه»، فاز 3، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایان 1401
 • مجری طرح پژوهشی «تغییر کارکرد سلطنت و مفهوم ظل اللهی در عصر نادری تا اوایل دوره قاجار»، فاز 4 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایان 1401
 • مجری برنامه پژوهشی طرح کلان ملی استعمارشناسی تالیف طرح «از استعمار تا جهانی شدن؛ تبیین بنیانهای اقتصادی تحولات سیاسی/ تاریخی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1402

ـ طرح های غیر موظف)

 • مجری طرح پژوهشی «تاریخ نظامی ایران»؛ مجری دو بخش از طرح کلان ملی 1- تاریخ نظامی ایران از جنگهای ساسانیان با اعراب مسلمان 2- دوره اسلامی از سامانیان تا پایان غزنویان، پایان یافته، 1393
 • مجری طرح کرج پژوهی: عناصر هویت ساز شهری؛ امامزاده‌های شهر کرج؛ مشاهیر مدفون در کرج؛ حمام های تاریخی؛ حمام مصباح؛ پل‌های تاریخی؛ پل دختر، سازمان زیباسازی شهرداری کرج؛ پایان یافته 1394
 • همکار طرح پژوهشی «صحابیات»، ۱۳۹۳-۱۳۹۲

 

 

کرسی ترویجی

 

 • ارائه کرسی ترویجی «نظریه سیاسی سلطنت در سده‌های میانه»، انجمن ایرانی تاریخ، اسفند۱۳۹۴
 • ارائه کرسی ترویجی و نقد ایده علمی؛ باور فره ایزدی و نظام ظل اللهی در تاریخ ایران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
 • مدیر علمی کرسی ترویجی نقد آراء کاتوزیان جامعه کلنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، 12 آذر 97
 • ناقد کرسی ترویجی تبارشناسی سلسله های ایران میانه، دانشگاه علامه طباطبایی، 1402

 

نقد کتاب

 

 • نقد کتاب پارادایم نصیحت؛ اندیشه ایرانی فراسوی زوال و تداوم، شورای بررسی و نقد متون دانشگاهی، گروه تاریخ، 1399
 • نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام اثر ابوالقاسم فروزانی، شورای بررسی و نقد متون دانشگاهی؛ گروه تاریخ، 1397
 • نقد کتاب جنسیت در آراء اخلاقی از قرن سوم پیش از میلادی تا قرن چهارم هجری، اثر فاطمه صادقی، شورای بررسی و نقد متون دانشگاهی؛ گروه تاریخ، 1396
 • نقد و بررسی کتاب «شهر و روستا در سده‌های میانه تاریخ ایران»، سرای اهل قلم، ۱۵ مرداد ۱۳۹۱

 

 

 

تدریس کارشناسی

ـ دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه الزهرا

ـ تدریس آموزش ضمن خدمت دبیران شهر تهران (تخصصی و عمومی) 1-تاریخ آموزش در ایران و اسلام 2-فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، زبان تخصصی و دروس تاریخ در 5 منطقه از شهر تهران. نحوه رضایت عالی

 

تدریس کارشناسی ارشد

 

 • تاریخ ایران از صفویه تا قاجار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی، مهر ۱۳۹۲
 • تاریخ ایران از ورود اسلام تا سلجوقیان، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی، بهمن ۱۳۹۲.
 • تاریخ ایران دوره باستان با ممالک همجوار، دانشگاه علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۳
 • تاریخ ایران در دوره صفویه، دانشگاه علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۳
 • تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی، دانشگاه علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۴
 • جنبش‌های یکصد سال اخیر تاریخ معاصر ایران، دانشگاه علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۴
 • روش تحقیق در تاریخ، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ۱۳۹۴ تا کنون
 • تحولات سیاسی اجتماعی از خلافت عباسی تا سقوط بغداد، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398

 

تدریس دکتری

 

 • نقد و بررسی تاریخ ایران از حکومت عباسیان تا پایان خوارزمشاهیان، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ۱۳۹۳
 • ملل و نحل، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۳
 • درس سمینار مسائل تاریخ ایران، تدریس مشترک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ۱۳۹۵ و 1399
 • تدریس دوره دکتری تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی تاریخ ایران تا دوره قاجار، بنیاد ایرانشناسی 1395
 • تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی تاریخ ایران تا دوره قاجار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399
 • روش تحقیق پیشرفته (دکتری)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1400 - 1402
 • جامعه شناسی تاریخی ایران، (دکتری)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1401

دوره دانش افزایی (دانشجویان دکتری خارج از کشور)

 • برگزاری دوره دانش افزایی تاریخ ایران برای دانشجویان دکتری خارج از کشور، (روسیه و ترکیه) بنیاد ایرانشناسی، شهریور ۱۳۹۶

 

راهنمایی  و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 • مشاوره پایان نامه مهناز کلوندی، عملکرد مذهبی نخبگان سیاسی دوره سلاجقه تا پایان حکومت محمدشاه، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، مشاور، تاریخ دفاع مهر ۱۳۹۱.
 • مشاوره پایان نامه احسان اولاد قبادی، «وقف در دوره سلجوقی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ مشاور، تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۹۲
 • مشاوره پایان نامه فتانه صنعتگر «سیاستهای نظامی، سیاسی و فرهنگی غوریان در شرق ایران» دانشگاه الزهرا، مشاور، گروه تاریخ، تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۹۲
 • مشاوره پایان نامه عاطفه کاظمی مجرد «تاثیر تساهل فکری بر پیشرفتهای علمی و مذهبی در دوره سلجوقیان» دانشگاه الزهرا، مشاور، گروه تاریخ دفاع شهریور ۱۳۹۳
 • مشاوره پایان نامه امینه سبحانی «قدسیت پیامبر از منظر قرآن و منابع تاریخی» دانشگاه الزهرا، مشاور، گروه تاریخ، دفاع مهر ۱۳۹۳
 • مشاوره پایان نامه عباس رضاپور «روابط ایران و بلژیک»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور، دفاع شهریور ۱۳۹۴
 • راهنمایی پایان نامه فداحسین خامس پناه، «جغرافیای تاریخی دُرح؛ از قرن پنجم تا دوره معاصر»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع مهر ۱۳۹۴
 • راهنمایی پایان نامه سجاد فعله گری، «رشد و زوال حلوان از دوره باستان تا قرن هفتم هجری»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع ۱۳۹۴.
 • مشاوره پایان نامه محمدرضا امیری، بررسی سیر تکفیر در دوره سلجوقیان و خوارزمشاهیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع مهر ۱۳۹۵.
 • مشاوره پایان نامه ارشد زهره پرنیان، مناظرات دوره خلافت عباسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع 1396
 • راهنمایی پایان نامه احمد غیاث، بررسی و تحلیل سیاست باستان گرایی در راستای کسب مشروعیت پهلوی دوم بر اساس مقالات ایران باستان مجله بررسیهای تاریخی ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع تیر  ۱۳۹۷
 • مشاوره پایان نامه شبنم جهان میر، اوضاع اقتصادی، سیاسی خوارزمشاهیان، دانشگاه خوارزمی، کارشناسی ارشد، دفاع خرداد 1397
 • راهنمایی پایان نامه آرش آسیایی، مساله مشروعیت در دوره قاجار بر اساس متون اندرزنامه ایی، سیاستنامه‌ها و منابع تاریخی، کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع بهمن 1397
 • مشاوره پایان نامه زهرا محمدی فر، زندگی اجتماعی در محلات شهر تهران؛ دوره قاجار با تاکید بر عصر ناصرالدین‌شاه، دانشگاه شهید بهشتی، ذفاع مهر1399
 • راهنمایی پایان نامه آقای نیک فر، مفهوم ایران و اندیشه ایران دوستی از منظر مشروطه خواهان، با تاکید بر دهخدا، سلطان العلما و خیابانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع مهر 1399
 • راهنمایی پایان نامه فاطمه سلطانی نژاد، مفهوم مردم در اندرزنامه های دوره میانه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع بهمن 1399.
 • مشاوره بهروز پرنیاک، تحلیل هویت ملی از نگاه نخبگان استان خوزستان پس از انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع خرداد 1400

 

راهنمایی و مشاوره رساله‌های دکتری

 

 • مشاوره رساله دکتری وحید قلیچ، بررسی و تبیین تحول رویکرد مورخان اهل سنت در گزارش واقعه غدیر؛ از سده سوم تا روی کارآمدن صفویه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع اسفند ۹۶
 • مشاوره رساله دکتری مونا هاشمیان، مناصب دینی دوره میانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1401
 • راهنمایی رساله دکتری مهناز کلوندی، پراکندگی جغرافیایی اقوام کرد در غرب ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دفاع آبان 99
 • مشاوره رساله دکتری محمدعلی ساکی، سیر تطور جریان اشعری گری در تاریخ ایران میانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، دفاع آبان 1399
 • مشاوره رساله دکتری الهام کیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1401
 • راهنمایی رساله  دکتری محمدعلی رمضانی، طریقت و خاندان زاهدیه و برآمدن حکومت صفویه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع مهر 1398
 • مشاوره رساله دکتری سیدحمیدرضا زکریا، مفهوم تاریخمندی و دیالکتیک پیوستگی و ناپیوستگی در تاریخنگاری ایرانی انقلاب مشروطیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع دی 1401
 • راهنمایی رساله دکتری آقای نجاتی، مفهوم استقلال از منظر علما و نوگرایان مشروطه خواه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آغاز 1399
 • مشاوره رساله دکتری محمدرضا آرام، پژوهشکده علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع 1401
 • مشاوره رساله دکتری مجید بنی هاشمی، بلاغت در هند و ایران فرهنگی، پژوهشکده ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1402
 • مشاوره رساله دکتری پاشا غفاری، مفهوم آزادی در انقلاب مشروطه، پژوهشکده علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1402
 • مشاوره رساله دکتری حمید سوری، مفهوم ملت در انقلاب مشروطه، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1403.
 • راهنمایی رساله دکتری امین خانی، سنخ شناسی رهبری در انقلاب مشروطه با تاکید بر آیه الله بهبهانی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1403.

سردبیری و عضویت در هیات تحریریه

 •  سردبیر مجله علمی پژوهشنامه تاریخ اقتصادی، (پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت 1401
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1401- 1402
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فروردین1401- 1402
 •  عضو هیات تحریریه مجله مطالعات فرهنگ و هنر آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1400- 1402
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی علوی پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،   1402-1399
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی ـ آموزشی رشد تاریخ از 1393 1399

عضویت در انجمن‌ها و قطب علمی

 

 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ؛ دور چهارم خرداد ۱۳۹۵ تا اردیبهشت 1398
 • عضو قطب علمی جامعه و امنیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (در مرحله تاسیس)
 • عضو هیات رئیسه انجمن ایرانی تاریخ دور سوم ؛ دی ۱۳۹۳ تا خرداد 1395
 • بازرس انجمن ایرانی تاریخ، تیر ۱۳۹۲ تا خرداد 1395
 • بازرس انجمن ایرانی تاریخ اسلام، مهر ۱۳۹۰ تا 1395
 • عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ، مهر ۱۳۸۸
 • دبیر حلقه پژوهشی مسائل عصری ایران (در حال تاسیس)

داوری

 

 • عضو هیأت داوران کمیته علمی هفتمین جشنواره بین المللی بهترینهای پژوهش و نوآوری و کنفرانس علمی مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران) ۷ -۸ دی ۱۳۹۳
 • عضو کمیته داوران بررسی و نقد کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم بخش تاریخ، چاپ ۱۳۹۳
 • داور کتاب سال جمهوری اسلامی ایران جایزه جهانی ( بخش بین الملل)، 1398 و 1400 و 1401
 • عضو ارزیابان مجلات علمی پژوهشی حوزه تاریخ برای دریافت درجه مجله از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات فناوری، 1397
 • داوری بنیاد ملی علم ایران، (صندوق پژوهشگران) 1402
 • داور مجلات علمی - پژوهشی تاریخ و رشته های ادبیات، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و ...

مسئولیت اجرایی و علمی

 

 • موسس و دبیر علمی گروه تخصصی روش شناسی مطالعات تاریخی، انجمن ایرانی تاریخ، 1402.
 • رئیس پژوهشکده تاریخ ایران، منتخب دو دوره در پژوهشکده،

(دور اول 9/ 12 / 1399 الی 25 / 4/ 1401 )

(دور دوم 25/ 4 / 1401 الی 5/ 2  / 1402)

 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 17 / 04 / 1402
 • عضو شورای راهبردی نظارت و ارزیابی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399
 • عضو کارگروه تدوین برنامه دوم راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1397
 • مدیر گروه پژوهشی تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شهریور 1397
 • دبیر شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تاریخ، تیر 1397
 • دبیر هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۵- ۱۳۹۶
 • سرپرست گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرداد ۱۳۹۴.
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور1397- ۱۳۹۴
 • مشاور و عضو گروه تاریخ انتظامی پژوهشگاه علوم انتظامی ستاد فرماندهی ناجا، اردیبهشت ۱۳۹۴ -1395
 • دبیر کانون دانش آموختگان تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1396- ۱۳۹۴
 • عضو کارگروه طرح و اجرا، انجمن ایرانی تاریخ، اردیبهشت 1396- ۱۳۹۴.
 • دبیر کارگروه نشریات انجمن ایرانی تاریخ، 1394 - 1396
 • عضو هیئت مدیره شورای صنفی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن1395- ۱۳۹۳
 • عضو کمیته علمی هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴
 • مدیر داخلی فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی؛ انجمن ایرانی تاریخ، مهر۱۳۹۱
 • ویراستاری علمی و ادبی مجله مطالعات تاریخ فرهنگی؛ انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۱ - 1396
 • ویراستاری علمی و تنظیم مجموعه چکیده دومین همایش بین المللی سلجوقیان، اسفند ۱۳۹۲
 • عضو کارگروه مدرسان تاریخ علم و فرهنگ و تمدن اسلام؛ شورای هم اندیشی استادان
 • عضو کارگروه و طراح پیش‌ نویس اولیه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۱
 • متخصص موضوعی شورای برنامه ریزی درسی دفتر تالیف کتب درسی تاریخ آموزش و پرورش شهریور ۱۳۹۱ ۱۳۹۳

 

همایش‌ها

 

 • عضو شورای علمی همایش ملی تاریخ فرهنگی در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2 اسفند 1401
 • عضو شورای علمی و اجرایی هفتمین همایش بین المللی  شمس و مولانا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و فرمانداری خوی، مهر 1400.
 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش دولت و مردم در تاریخ ایران، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(گروه تاریخ سیاسی)، سوم اردیبهشت ۱۳۹۶.
 • عضو شورای علمی چهارمین همایش آموزش تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ، بهمن 1396
 • دبیر اجرایی همایش نقد متون تاریخ شورای متون و پژوهشکده تاریخ، پنجم اسفند ۱۳۹۵
 • عضو شورای علمی دومین همایش علمی پژوهشی آموزش تاریخ در مدارس، انجمن ایرانی تاریخ، خرداد ۱۳۹۵
 • عضو شورای علمی دومین همایش بین المللی سلجوقیان، ، انجمن ایرانی تاریخ،اسفند ۱۳۹۲
 • دبیر علمی نشست های تخصصی دومین همایش بین المللی سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، اسفند ۱۳۹۲
 • عضو شورای علمی اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، آبان ۱۳۹۱
 • عضو شورای علمی و اجرایی همایش مورخان و محققان تاریخ اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، اسفند ۱۳۹۰

برگزاری و تدریس کارگاه‌های آموزشی

 •  تهیه و تنظیم مقالات علمی و پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۱۳۹۴
 • اصول و ساختار مقاله نویسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۹۴
 • مقاله نویسی بر اساس نقد و شناخت منابع تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۴.
 • مقاله نویسی، و مساله مندی مقالات پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۵/۶/۲۸
 • مقاله نویسی؛ مساله و نوآوری مقالات پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر ۱۳۹۵.
 • مقاله نویسی؛ انجمن ایرانی تاریخ، آذر ۱۳۹۵.
 • تدوین گام به گام مقاله علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۵
 • مساله و نوآوری در مقالات علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انتظامی، بهمن ۱۳۹۵
 • تدوین مقاله علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انتظامی، اردیبهشت ۱۳۹۶
 • پایان نامه نویسی، خرداد ۱۳۹۶
 • نگارش مقاله علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، تیر ۱۳۹۶
 • پایان نامه نویسی و استخراج مقاله از آن،
 • مقاله نویسی دانشگاه مازندران، ۳۰/آبان /۹۶
 • مقاله نویسی علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، ۵/۱۱/۹۶
 • اصول و ساختار مقاله نویسی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،  22/2/97
 • تدوین گام به گام مقاله نویسی، از 4 خرداد تا 31خرداد
 • نگارش مقاله علمی پژوهشی و شیوه های ارزیابی و داوری، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، 8 آذر 1397
 • روش تحقیق در تاریخ و مساله در پژوهش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 26 دی 1397.
 • طرحنامه نویسی برای کارشناسان پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن 1398
 • طرحنامه نویسی برای کارشناسان پژوهشی پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن 1398
 • کارگاه آنلاین مقاله نویسی علمی پژوهشی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تیر 1399
 • کارگاه آنلاین پایان نامه نویسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزاری شهریور- مهر 1399
 • کارگاه آنلاین مقاله نویسی و مدیریت ذهن پژوهشگر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزاری  آذر- دی 1399
 • کارگاه آنلاین صورت بندی مساله در پژوهش؛ عبور از ایده‌های دیگر، ارائه ایده خود، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزاری در اسفند 1399
 • کارگاه آنلاین مساله پژوهی، 1400
 • کارگاه آنلاین پیشینه پژوهی، 1400
 • کارگاه آنلاین پردازش و نگارش مقاله پژوهشی 1400
 • کارگاه آنلاین آینده پژوهی و تاریخ اکنون، آبان 1400
 • کارگاه آنلاین تحلیل گفتمان انتقادی، آذر 1400
 • کارگاه آنلاین پایان نامه نویسی، بهمن 1400
 • برگزاری کارگاه برای حوزه علمیه خواهران کرج ، مساله شناسی و عاشورا پژوهی، 1401
 • برگزاری کارگاه برای حوزه علمیه خواهران کرج، اصول پژوهش و اسلام پژوهی، خرداد 1400
 • کارگاه آنلاین مساله پژوهی و موقعیت مساله، 1401
 • پیشینه پژوهی و مرور نظام مند، 1401
 • نگارش و پردازش، 1401
 • آینده پژوهی و تاریخ اکنون، تیر 1401
 • مساله پژوهی، شهریور 1401
 • تحلیل گفتمان انتقادی، شهریور 1401
 • کارگاه روش‌شناسی مطالعات تاریخی؛ تاریخ مفهوم ، 11 دی 1401
 • کارگاه روش شناسی تاریخی؛ تاریخ مفهوم، 23 بهمن 1401
 • مقاله نویسی؛ مساله و موقعیت مساله 7 اسفند 1401
 • مقاله نویسی؛ پیشینه پژوهی 14 اسفند 1401
 • مقاله نویسی؛ نگارش و پردازش 21 اسفند 1401
 • دبیر مدرسه تابستانه روش تحقیق در تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ،17 الی 27 شهریور، 1402
 •  کارگاه مقاله نویسی در مدرسه تابستانه انجمن ایرانی تاریخ،  27 شهریور 1402.

کسب تقدیرنامه

 

 • تقدیر بمناسبت طراحی پیش‌ نویس اولیه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، از سوی ریاست انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۹۱
 • تقدیرنامه از استانداری استان گلستان؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی، تیرماه ۱۳۹۳
 • تقدیرنامه از ریاست پژوهشگاه علوم انسانی به مناسبت غدیر پژوهی؛ مهر ۱۳۹۳، تقدیر نامه از نخستین جشنواره جایزه جهانی امام علی پژوهی، شهریور 1396
 • تقدیرنامه از شهرداری، شورای شهر و سازمان زیباسازی شهر کرج بمناسبت نخستین نشست هویت اسلامی ایرانی شهز کرج؛ تیر۱۳۹۲
 • تقدیرنامه از انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت همکاری با انجمن و فعالیت در هیات مدیره در سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، 1394، 1395
 • تقدیرنامه از ریاست انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت ارتقای کمی و کیفی مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی ، در سال‌های ۱۳۹۱ ، الی 1396
 • تقدیرنامه بمناسبت کسب رتبه A مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ در سال 93 از سوی سردبیر مجله و هیات مدیره انجمن تاریخ برای دریافت تقدیرنامه کمیسیون نشریات وزارت علوم برای انجمن ایرانی تاریخ، تیر ۱۳۹۴.
 • تقدیرنامه از هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ بخاطر فعالیت موثر در کسب رتبه A برای انجمن ایرانی تاریخ در سال 94؛  و تقدیرنامه بعنوان دبیر هیات مدیره انجمن ایرانی بخاطر فعالیت موثر در کسب رتبه A برای انجمن ایرانی تاریخ در سال‌های 95 و 96.
 • فعالیت در آموزش پرورش
 • دریافت ۴۰ تقدیر نامه (از وزیر، مدیرکل، رئیس سازمان، رئیس منطقه و مدیر) بخاطر کسب رتبه معلم نمونه (2 بار)، کسب رتبه پژوهشگر برتر، موفقیت‌های آموزشی و پژوهشی، تهیه سئوالات استاندارد، نقد و بررسی کتاب تاریخ ایران، برگزاری هفته پژوهشی، ایراد سخنرانی و ...
 • مدرس کارگاه‌های آموزش ضمن خدمت دبیران شهر تهران، نحوه رضایت عالی              

              

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۴۰۲