نشست پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جنگ جهانی اول در ایران